Lab 03: Lập trình Windows Form với các control cơ bản

 Sử dụng Visual Studio. NET 2010 / 2012 / 2013 tạo ứng dụng dạng Windows Forms.  Làm quen với việc sử dụng các control cơ bản trên form như :  Label : Hiển thị các thông tin hướng dẫn  TextBox : Hộp nhập liệu thông tin  Button : Cho phép user click chọn để triển khai công dụng  CheckBox : Cho phép user chọn một hoặc nhiều option  Radio button : Cho phép user chọn duy nhất một option  MessageBox : Hiển thị thông tin đến user  Khai báo trình xử lý sự kiện Click cho button : viết code giải quyết và xử lý cho trình xử lý sự kiện Click .

Bạn đang đọc: Lab 03: Lập trình Windows Form với các control cơ bản

Advertisement

pdf8 trang |

Chia sẻ: candy98

Xem thêm: Viber

| Lượt xem: 399

Advertisement

| Lượt tải : 1download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập thực hành Lập trình trên môi trường Windows – Lab 03: Lập trình Windows Form với các control cơ bản – ĐHCN TP.HCM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Bài tập thực hành thực tế Lập trình trên môi trường tự nhiên Windows Khoa CNTT – Trường ĐH CN TP.Hồ Chí Minh Tác giả : ThS. Nguyễn Hà Giang và ThS. Dương Thành Phết Trang 17 Lab 03 : LẬP TRÌNH WINDOWS FORM VỚI CÁC CONTROL CƠ BẢN A. MỤC TIÊU :  Sử dụng Visual Studio. NET 2010 / 2012 / 2013 tạo ứng dụng dạng Windows Forms.  Làm quen với việc sử dụng các control cơ bản trên form như :  Label : Hiển thị các thông tin hướng dẫn  TextBox : Hộp nhập liệu thông tin  Button : Cho phép user click chọn để triển khai tính năng  CheckBox : Cho phép user chọn một hoặc nhiều option  Radio button : Cho phép user chọn duy nhất một option  MessageBox : Hiển thị thông tin đến user  Khai báo trình xử lý sự kiện Click cho button : viết code giải quyết và xử lý cho trình xử lý sự kiện Click. B. NỘI DUNG : Bài tập 1 : Tạo Project Lab03  Từ màn hình hiển thị khởi động Microsoft Studio chọn Menu File – New – Project  Language : Visual C #  Loại ứng dụng : Windows Forms Application  Name : Tên Project  Location : Đường dẫn lưu Prject Hình 1 : Màn hình tạo mới Project 1. Chọn ngôn từ lập trình 2. Chọn loại ứng dụng cho Project 3. Đặt tên Project 4. Chọn vị trí lưu Project 5. Đồng ý tạo Project Bài tập thực hành thực tế Lập trình trên môi trường tự nhiên Windows Khoa CNTT – Trường ĐH CN TP. Hồ Chí Minh Tác giả : ThS. Nguyễn Hà Giang và ThS. Dương Thành Phết Trang 18  Kết quả màn hình hiển thị VS.NET cho ứng dụng Windows Form gồm có các phần cơ bản  ( 1 ) : Toolbox : Chứa các control cho phép kéo thả vào Form  ( 2 ) : Màn hình phong cách thiết kế Form, hoàn toàn có thể chuyển sang phần code editer  ( 3 ) : Cửa sổ Solution Explorer : Cho phép người lập trình hoàn toàn có thể quản trị các thành phần trong project, tương hỗ xác định nhanh gọn đến các file mã nguồn.  ( 4 ) : Cửa sổ property : cho phép user hoàn toàn có thể custom lại các thành phần control trên form như : thiết lập các thuộc tính cho control, form, component, cho phép khai báo trình giải quyết và xử lý sự kiện của các control trên form  Hình 2 : Màn hình VS. NET ship hàng cho việc tạo project Windows Form  Kết quả trang Form1. cs [ Code behide ] Hình 3. Màn hình Code Behide 1 2 3 4 Bài tập thực hành thực tế Lập trình trên môi trường tự nhiên Windows Khoa CNTT – Trường ĐH CN Thành Phố Hồ Chí Minh Tác giả : ThS. Nguyễn Hà Giang và ThS. Dương Thành Phết Trang 19  Thiết kế Form theo mẫu tại trang Form1. cs [ Design ] o Kéo thả các Control trong Toolbox như mẫu. Hình 4 : Màn hình form Design được phong cách thiết kế  Đặt thuộc tính cho các đối tượng người dùng trên WebForm như sau : Control Type Property Value TextBox Name txtSon TextBox Name txtSom TextBox Name txtKetqua Button Name btCong Button Name btTru Button Name btNhan Button Name btChia Button Name btXoa Button Name btThoat  Viết mã lệnh giải quyết và xử lý : Viết các hàm xử lý sự kiện bấm vào nút + như sau : private void btCong_Click ( object sender, EventArgs e ) { int n = int. Parse ( txtSon. Text ) ; int m = int. Parse ( txtSom. Text ) ; int Tong = n + m ; txtKetqua. Text = Tong. ToString ( ) ; } private void btThoat_Click ( object sender, EventArgs e ) { Close ( ) ; } private void btXoa_Click ( object sender, EventArgs e ) { txtSon. Text = ” ” ; txtSom. Text = ” ” ; txtKetqua. Text = ” ” ; } Hình 5 : Màn hình Code Behide của Form Bài tập thực hành thực tế Lập trình trên môi trường tự nhiên Windows Khoa CNTT – Trường ĐH CN Thành Phố Hồ Chí Minh Tác giả : ThS. Nguyễn Hà Giang và ThS. Dương Thành Phết Trang 20  Chạy kiểm thử chương trình o Kiểm lỗi trước khi chạy : Từ Menu Build  Chọn Build Solution Hình 6 : Màn hình Biên dịch ứng dụng o Chạy chương trình Bấm Ctrl + F5 : Để chạy chương trình ( không debug ) và F5 để chạy debug. Hình 7 : Kết quả thực thi ứng dụng  Thực tập các thao tác Debug o Để con trỏ ngay dòng triển khai phép tính, bấm F9 để đặt Break Point ( Hoặc Click chuột ). Hình 8 : Màn hình đặt Break Point cho Debug  Bấm F5 để khởi đầu chạy và kiểm lỗi chương trình.  Nhập giá trị cho các Text Box và Click nút btCong  Ta thấy, chương trình tự động hóa nhảy vào hàm btCong_Click và dừng ngay dòng mà tất cả chúng ta đã đặt Breakpoint. Hình 9 : Màn hình chạy từng bước Debug Bài tập thực hành thực tế Lập trình trên môi trường tự nhiên Windows Khoa CNTT – Trường ĐH CN TP.Hồ Chí Minh Tác giả : ThS. Nguyễn Hà Giang và ThS. Dương Thành Phết Trang 21 o Để kiểm tra giá trị các biến ngay tại thời gian này, ta nhập tên biến cần kiểm tra giá trị vào hộp thoại Quick Watch. Hình 10 : Màn hình kiểm tra giá trị từng bước chạy ứng dụng o Bấm F5 để liên tục chạy chương trình, hoặc bấm F10 hoặc F11 để chạy lần lượt từng dòng code. Hình 11 : Màn hình tác dụng thực thi ứng dụng Tiếp tục lần lượt viết code cho tổng thể các nút khác và kiểm tra hiệu quả. Bài tập 2 : Thêm vào Project Form frmUocboi, thực thi tìm “ Ước số chung lớn nhất ” và “ Bội số chung nhỏ nhất ” của 2 số nguyên A và B : Yêu cầu : – Viết hàm tìm USCLN và BSCNN của 2 số a và b. Nếu ta chọn Option USCLN thì xuất ra hiệu quả ước số chung lớn nhất hay ngược lại là bội số chung nhỏ nhất. – Nút bỏ lỡ dùng để xóa rỗng các Textbox. – Nút Thoát có Open thông tin Bài tập thực hành thực tế Lập trình trên môi trường tự nhiên Windows Khoa CNTT – Trường ĐH CN TP. Hồ Chí Minh Tác giả : ThS. Nguyễn Hà Giang và ThS. Dương Thành Phết Trang 22 Bài tập 3 : Xây dựng ứng dụng mô phỏng thiết bị Security Panel theo nhu yếu sau : Một phòng Lab muốn thiết lập một Security Panel đặt bên ngoài cửa. Chỉ cho phép những các cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm mới được vào và mỗi lần đăng nhập họ phải nhập các security code được phân phối. Những security code ( hay còn gọi là access code ) sau được xem là hợp lệ và cung ứng cho các nhóm nhân viên cấp dưới như bảng sau : Value Group 1645 or 1689 Technicians 8345 Custodians 9998, 1006 – 1008 Scientist Một khi nhập access code thì sẽ có hai trạng thái : granted hoặc denied. Tất cả thông tin truy vấn sẽ được hiển thị trong một khung thông tin bên dưới keypad. Nếu access là granted thì ngày, thời hạn, group ( technician, custodian, scientist ) sẽ được hiển thị ở khung thông tin. Trường hợp access là denied thì ngày, giờ và thông tin “ Access denied ” sẽ hiển thị ở khung bên dưới. Ngoài ra user nếu chỉ nhấn một số lượng security code thì sẽ hiển thị ra thông tin là ngày, giờ và “ Restricted Access ”. Hình1 : Giao diện của ứng dụng Security Panel Hướng dẫn : Bước 1. Tạo ứng dụng Windows Forms Application Bước 2. Thiết kế Form như hình 1 minh họa Bài tập thực hành thực tế Lập trình trên môi trường tự nhiên Windows Khoa CNTT – Trường ĐH CN Thành Phố Hồ Chí Minh Tác giả : ThS. Nguyễn Hà Giang và ThS. Dương Thành Phết Trang 23  Mô tả các control trên form như hình 2 : Hình 2 : Mô tả các control trên form Hướng dẫn phương pháp phong cách thiết kế nhanh các button trên form :  Trước tiên tạo một button mẫu trước, định dạng button theo đúng mẫu lao lý gồm font, size, color  Sau đó copy button mẫu vừa tạo, rồi paste vào các vị trí thích hợp  Canh chỉnh lại vị trí thích hợp cho các button.  Modify lại thuộc tính Text của từng button.  Rename lại thuộc tính Name cho từng button.  Thiết lập thuộc tính cho TextBox txtSecurityCode :  PasswordChar của TextBox là txtSecurityCode là “ * ”  ReadOnly là True Bài tập thực hành thực tế Lập trình trên thiên nhiên và môi trường Windows Khoa CNTT – Trường ĐH CN TP Hồ Chí Minh Tác giả : ThS. Nguyễn Hà Giang và ThS. Dương Thành Phết Trang 24 Hình 3 : Thiết lập thuộc tính PasswordChar của txtSecurityCode Bước 3. Phần tiếp theo viết giải quyết và xử lý cho các button trên Form ( sinh viên tự làm ) Hướng dẫn : – Tạo một trình xử lý sự kiện Click chung các các button từ 0 – 9. Mỗi lần button từ 0-9 được nhấn thì cộng ký tự số này vào cuối txtSecurityCode. Text ( thuộc tính Text lưu code hiện tại mà user đang nhập vào ). o Cách thức tạo trình giải quyết và xử lý sự kiện chung cho các button :  Select tổng thể các button cần tạo trình giải quyết và xử lý ( trong trường hợp trên là select các button số từ 0-9.  Sau đó kích đúp vào sự kiện Click, trong hành lang cửa số property. Thao tác này cho phép tạo ra một trình giải quyết và xử lý sự kiện chung cho những button được select.  Lưu ý : Nếu sinh viên kích đúp vào từng button thì sẽ tạo ra từng trình giải quyết và xử lý riêng cho từng button đó ! ( Cẩn thận trong trường hợp của bài lab này ) – Tạo trình xử lý sự kiện Click cho button ( # ), button này là công dụng login hay enter. Sử dụng câu lệnh switch case để kiểm tra code mà user nhập vào có thuộc list miêu tả trên bảng Access Code hay không, các Access code là : { 1645,1689, 8345, 9998, 1006, 1008 }. Sau đó lưu các thông tin đăng nhập vào listbox theo lao lý : o Đăng nhập thành công xuất sắc : Access code hợp lệ ( thuộc 1 trong 6 code trên )  Lưu một dòng item : o Thất bại : Access code khác ngoài code trong bảng diễn đạt  Lưu một dòng item : Restricted Access ! – Tạo trình xử lý sự kiện click cho button ( C ), đây là button có công dụng Clear : Xoá các code đã nhập. Bài tập 4 : Từ bài tập 3 bổ trợ các tính năng  Chức năng Log file : Tất cả thông tin login dù access granted hay denied đều được ghi nhận vào file dạng text. File này được tàng trữ cùng với thư mục của ứng dụng.  Chức năng : Cho phép user dùng keyboard gõ các phím số tương ứng. Ví dụ gõ phím 0 thì tương ứng với việc nhấn button 0 ———– Hết Lab 03 ——

Advertisement
5/5 - (2 votes)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments