MODULE THCS27 HƯỚNG DẨN VÀ PHỔ BIÊN KHOA HỌC Sư PHẠM ỨNG DỤNG TRONG TRƯỜNG TRUNG

MODULE THCS27 HƯỚNG DẨN VÀ PHỔ BIÊN KHOA HỌC Sư PHẠM ỨNG DỤNG TRONG TRƯỜNG TRUNG HOC Cơ sử

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (275.88 KB, 54 trang )

175
2
7
NGUYỄN LĂNG
BÌNH
NIODULE THCS 4
HƯỚNG DẨN VÀ PHỔ BIÊN KHOA
HỌC Sư PHẠM ỨNG DỤNG
TRONG TRƯỜNG TRUNG HOC
Cơ sử
Dy A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Trong nhĩỂu năm qua, giáo dục Việt Nam đã cỏ những bước phát
triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc nâng
cao dân tri, đầo tạo nhân lục, bồi dương nhân tài, góp phần đắc lục
thục hiện các mục tìÊu phát triển kinh tế – xã hội cửa đất nước, cụ
thể là:
– Mục tìÊu, nội dung, chương trình giáo dục được đổi mới buỏc đầu
đáp úng các yêu cầu học tập đa dạng của học sinh, thích úng với
điẺu kiện cửa Việt Nam và hội nhập quổc tế;
– Đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập cửa học
sinh ù các cẩp học được chú trọng;
– Cơ sờ vật chất, trang thiết bị dạy và học cũng được cải thiện, đặc
biệt là úng dung công nghé thòng tin trong dạy vầ học cũng như
quân lí giáo dục;
– Công tác quân lí giáo dục cũng được quan tâm đổi mới
Mặc dù đã cỏ nhìỂu cổ gắng, tích cục đổi mỏi nhằm đào tạo nguồn
nhân lục đáp úng nhu cầu xã hội trong giai đoạn mỏi nhưng trong
quá trình thục hiện không tránh khỏi những hạn chế, bất cập như:
– Công tác đầo tạo bồi dưỡng giáo viên- cán bộ quân lí giáo dục còn
nhìỂu hạn chế, dẫn đến nàng lục chuyên môn, nghiép vụ sư phạm
chua đáp úng;

– N ôi dung chương trinh và sách giáo khoa còn nhìỂu bất cập, chua
phù hợp với các vùng miỂn khác nhau;
– Phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập của học sinh, cơ sờ
vật chất chua thích úng với nhu cầu cửa người học
ĐỂ góp phần khắc phục những hạn chế trÊn, thúc đẩy quá trình đổi
mỏi, nâng cao chất lượng giáo dục ù các địa phương nói liÊng, cả
nước nói chung, moi giáo vĩÊn, cán bộ quân lí giáo dục cần tích
cục, chú động, sáng tạo trong việc tụ học, tụ bồi dưỡng để nâng cao
trình độ.
Một trong những hoạt động mang lại hiệu quả, nâng cao nàng lục
chuyên môn cho giáo viên và góp phần tích cục nâng cao chất
lương giáo dục đỏ chính là hoạt động nghiÊn cứu khoa học sư
phạm úng dụng.
Chứng ta biết rằng nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng hiện
nay là xu thế chung cửa nghìÊn cứu khoa học giáo dục ù thế kỉ
XXI. Nỏ không
chỉ là hoạt động dành cho những nhà nghìÊn cứu mà đã trờ thành hoạt
động thường xuyên cửa mãi giáo vĩÊn và cán bộ quản lí giáo dục.
NghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dung còn được gũi là nghìÊn cứu
tác động nhằm tìm kiếm các giải pháp/tác động để thay đổi những hạn
chế, yếu kém cửa hiện trạng giáo dục (trong phạm vĩ hẹp, môn học, lóp
học, truòmghọc ).
NghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng cỏ ý nghĩa quan trọng, kết quả
cửa nghiên cứu khoa học sư phạm úng dung không những lam thay đổi
hiện trạng, thúc đẩy nâng cao chất lưong giáo dục mà còn nâng cao năng
lục chuyÊn mòn cho moi giáo vĩÊn/cán bộ quân lí. Quy trình nghìÊn
cứu khoa học đơn giản mang tính úng dụng cao, gắn với thục tiến, mang
lại hiệu quả tức thi cỏ thể sú đụng phù hợp với mọi đổi tương giáo
vĩÊn/cán bộ quân lí giáo dục ờ các cẩp và ờ các điỂu kiện thục tế khác
nhau. Những kinh nghiém đưcrc rứt ra tù những nghiên cứu khoa học sư

phạm úng dụng là những bài học tổt cho giáo vĩÊn/cán bộ quản lí giáo
dục ờ các địa phương khác học tập, áp dụng. Đũi với nghiÊn cứu khoa
học sư phạm úng dụng kết thúc m ột nghiên cứu này là khơi đầu của
nghiÊn cứu tiếp theo, điẺu này giúp cho giáo vĩÊn/cánbô quân lí không
ngửng nâng cao năng lục chuyÊn môn, các vấn đỂ tùng bước được cải
thiện góp phần nâng cao chái: lưọmg giáo dục trong môn học/lóp
học/truòmghọc.
Như vậy nghiên cứu khoa học sư phạm úng dung là nhiệm vụ của mãi
giáo viên giúp cho giáo vĩÊn không ngửng khám phá, vận dụng tư duy
phÊ phán, tư duy sáng tạo để nâng cao chất lưong dạy và học, đồng thòi
nâng cao năng lục chuyÊn môn cửa chính minh, ví dụ: Môn Lịch sú ờ
trung học cơ sờ, thục trạng học sinh rá; sợ và không thích học môn này
dẫn đẾn kiẾn thúc lịch sú của học sinh hiện nay rất đáng báo động. Vậy
vì sao học sinh s ợ và không thích học? cỏ những nguyÊn nhân nào dẫn
đến hiện tượng đỏ. Khi phân tích chứng ta thấy cỏ rất nhiều nguyên
nhân: do học sinh ngày nay lưòi học, nôi dung chương trình chú yếu là lí
thuyết, phương pháp dạy học chú yếu là thuyết trình, phương tiện dạy
học thiếu Trong rất nhiỂu nguyên nhân đỏ ngưòi giáo vĩÊn chọn một
nguyÊn nhân để tìm giải pháp thay thế tấc động, chẳng hạn, thay thế
phương pháp thuyết trình bằng sụ kết hợp vói các phương pháp và kĩ
thuật dạy học khác như: phương pháp họp tác nhỏm, kỉ thuật khăn phú
bàn Sau khi thục hiện quy trình nghìÊn cứu cỏ kết quả tức là kết thúc
một nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng 1, giáo vĩÊn tiếp tục
nghìÊn cứu tìẾp theo là nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng 2, cỏ
thể áp dụng kỉ thuật sơ đồ tư duy trong các bài học nôi dung mói hoặc
các bài học tổng kết, ôn tập nôi dung kiẾn thúc cửa chương, phần. Kết
thúc nghiÊn cứu này, nghiÊn cứu tiếp theo nghiên cứu khoa học sư
phạm úng dung 3 cỏ thể là áp dụng phương pháp học theo dụ án để học
sinh chú động tìm kiẾm thông tin kiến thúc, rèn luyện kỉ năng tụ học,
phát triển tư duy khoa học, tư duy sáng tạo, kỉ năng làm việc hợp tác và

thục hiện nhiệm vụ cỏ hiệu quả. Các nghìÊn cứu tìẾp theo cỏ thể là úng
dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sú, sú dụng các hình ảnh
khai thác tù internet (các trích đoạn phim lịch sú, các hình ảnh thục tế
như đình, chùa, cung điện, lăng tẩm ) minh hoạ cho nôi dung bài học
NghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng cỏ ý nghĩa quan trong là giải
quyết các hạn chế yếu kém của thục tế dạy học/quản lí giáo dục mang
tính túc thì cho chính bản thân người nghìÊn cứu, nỏ còn cỏ ý nghĩa
rộng hơn, đỏ là phổ biẾn các kết quả nghìÊn cứu cho các đồng nghiệp
khác tham khảo, học tập.
Việc phổ biến và học tập các kinh nghiệm nghìÊn cứu khoa học sư
phạm úng dụng cửa đồng nghiệp ờ các điỂu kiện dạy học, đũi tượng
học sinh khác nhau, các vùng miỂn khác nhau rất cần thiết đổi vói moi
giáo vĩÊn cán bộ quản lí. Nỏ giúp cho giáo vĩÊn/cán bộ quân lí cỏ nhìỂu
thông tin, kinh nghiệm cửa người khác vỂ các lĩnh vục/nội dung mà
minh đang dụ định hoặc thục hiện nghìÊn cứu, giúp cho các nghìÊn cứu
cửa ngưòi đi sausẽ hiệu quảhơn, trÊn cơ sờ nhũng bài học kinh nghiệm
được cải tién, điỂu chỉnh cho phù họp vói đổi tượng và điẺu kiện cụ
thể. Đồng thòi nỏ là những gũi ý hữu ích giúp cho những giáo vĩÊn/cán
bộ quân lí đang gấp khỏ khăn trong việc tìm kiẾm các giải pháp thay
thế tác động trong những vấn đỂ thục trạng tương tụ.
Module Hướng dân và phổ biến nghiên cứu khoa học su phạm ứng
dựng trong tnàmg trung học cơ sỗ lập trung vào hưỏng dẫn cách thục
hiện triển khai một đỂ tài nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng trong
các điỂu kiện khác nhau và cách phổ biẾn các đỂ tài nghìÊn cứu khoa
học sư phạm úng dụng sau khi được tổ chúc thục hiện nghìÊn cứu.
B. MỤC TIÊU
I. MỤC TIỄU CHUNG
Mođule hưỏng dẫn và phổ biến nghĩÊn cứu khoa học sư phạm úng
dung giúp giáo vĩÊn, cán bộ quân lí giáo dục ù trường trung học
cơ sờ biết cách thục hiện và đánh giá một đỂ tầi nghìÊn cứu khoa

học sư phạm úng dụng tù đỏ lụa chọn các đỂ tài nghìÊn cứu khoa
học sư phạm úng dụng chất lưong, hiệu quả, phổ biến cho các
giáo vĩÊn/cán bộ quản lí khác tham khảo học tập, nhằm góp phần
nâng cao năng lục nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dung cho
mãi giáo vĩÊn/cán bộ quân lí, đồng thòi nâng cao chất lưong giáo
dục trong các môn học, lóp học, truòmg học nói riÊng, giáo dục
cả nước nói chung.
II. MỤC TIỄU CỤ THỂ
Học xong module này, giáo vĩÊn trung học cơ sờ cỏ khả năng:
2.1. Ve kiẽn thức
– Biết cách thục hiện một đỂ tầi nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng
dụng phù họp vói điỂu kiện, khả năng cửa moi giáo vĩÊn.
– Trình bày được phuơng pháp và kỉ năng đánh giạ, phổ biến một
đỂ tầi nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dung trong truửng trung
học cơ sờ.
2.2. Ve kỉ năng
– Thục hiện một đỂ tài nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng.
– Đánh giá một đỂ tài nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng, phổ
biến đỂ tầi nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dung.
2.3. vê thái độ
– Tích cục áp dụng, thục hiện các đỂ tài nghìÊn cứu khoa học sư
phạm úng dụng theo đúng quy trình, đâm bảo kết quả nghìÊn cúu
khách quan và trung thục.
– Cỏ ý thúc học tập kinh nghiệm cửa đồng nghiệp trong nghìÊn cứu
khoa học sư phạm úng dung và phổ biến các kết quả nghìÊn cứu
khoa học sư phạm úng dụng cửa mình cho các đồng nghiệp tham
khảo học tập.
(cặ c. NỘI DUNG
PHẦN I. THÔNG TIN NGUỒN
Nội dung 1________________________________________________

HƯỚNG DÂN ÁP DỤNG NGHIÊN cứu KHOA HỌC sư PHẠM
ỨNG DỤNG TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC cơ SỜ
A. MỜ ĐẦU
Ắp dụng nghìÊn cúu khoa học sư phạm úng dung vào thục tế Việt
Nam hiện nay là việc làm cần thiết và cần được phổ biẾn đẾn tất
cả các giáo vĩÊn/cán bộ quản lí. Tuy nhìÊn, cỏ thể áp dụng một
cách linh hoạt, tùng bước tuỳ vào điỂu kiện thục tế ù mỗi địa
phương. Cụ thể là:
– Đổi với giáo vĩÊn/cán bộ quản lí ù những địa phuơng cỏ điỂu
kiện thuận lợi vỂ công nghệ thông tin (máy tính, internet) nÊn áp
dụng đầy đủ quy trình và các yéu cầu vỂ nghĩÊn cứu khoa học sư
phạm úng dụng mang tính quổc tế như đã trình bày ù module
ỈVghiên cứu khoa học su phạm ứng dựng trong trường trung học
cơ sở. Công nghệ thông tin sẽ ho trợ cho việc sú dụng thổng kÊ
(sú dụng Excel, internet, áp dụng những công thúc cỏ sẵn) trong
kiểm chúng độ tin cậy của dữ liệu và phân tích dữ liệu để chúng
mình, đâm bảo kết quả nghìÊn cứu cỏ độ giá trị và độ tin cậy.
Phương tiện công nghé thông tin cho ta kết quả túc thì, đâm bảo
độ chính sác, khách quan. Tuy nhiên, đổi vói các giáo vĩÊn giảng
dạy các môn khoa học xã hội khi chua sú dụng thành thạo công
nghé thông tin, chứng ta sẽ cảm thấy khỏ khăn phúc tạp và thấy
khỏ hiểu do các thuật ngũ khoa học thong kÊ như: Mổt, Trung vi,
Độ lệch chuđn, Phép kiểm chúng T-test, Phép kiểm chúng Khi
bình phương Khi biết sú dụng công nghẾ thông tin thì điỂu khỏ
khăn sẽ trờ nÊn hết súc đơn giản (như hưóng dẫn chi tiết ù phần
Phụ lục trong module trung học cơ sờ).
– Đổi với giáo viên/cán bộ quản lí ù những địa phương, vùng sâu,
vùng 3Q chua cỏ đủ điỂu kiện vỂ công nghệ thông tin sẽ gặp
khỏ khăn trong việc sú dung thong kÊ trong kiểm chúng độ tin
cậy của dữ liệu và phân tích dữ liệu. Trong điỂu kiện thục tế này,

chứng ta vẫn cỏ thể thục hiện nghĩÊn cứu khoa học sư phạm úng
dung theo quy trình nghĩÊn cúu ờ module truữc. Tuy nhĩÊn, ờ
công đoạn kiểm chúng độ tin cậy cửa dữ liệu và phân tích dữ liệu,
ta cỏ thể sú dụng các phương pháp và cách tính đơn giản, dế thục
hiện hơn, cụ thể là:
4- Kiểm chúng độ tin cậy cửa dữ liệu sú dụng phương pháp: kiểm tra
nhĩỂu lần hoặc sú dụng các dạng đẺ tương đuơng.
4- Phân tích dữ liệu cỏ thể thục hiện theo cách tính điỂm trung bình
cửa bài kiểm tra sau tác động cửa nhỏm nghiÊn cứu (N C) và
nhỏm đổi chúng (ĐC). Sau đỏ tính chênh lệch điỂm trung bình
cửa hai nhỏm (Nhỏm NC – ĐC) để rút ra kết luận. NỂu hiệu cửa
hai sổ lớn hơn không (>0) cỏ nghĩa là tác động nghiÊn cứu đã cỏ
kết quả và cỏ thể rút ra kết luận trả lời cho câu hối nghĩÊn cứu và
giả thuyết nghĩÊn cứu.
B. CÁC BƯỚC THựC HIỆN
Bước 1. xác định đê tài nghiên cứu
Khi xác định đỂ tai nghiÊn cứu, cần tiến hành the o các bước sau:
1.1. Tìm hiếu hiện trạng
Cân cú vào các vấn đẺ dang nổi cộm thục tế giáo dục ờ địa
phuơng như những khỏ khăn, hạn chế của việc dạy và học, quản lí
giáo dục làm ảnh hường đến kết quả dạy và học/giáo dục cửa lóp
minh, trưững minh, địa phương của mình:
Vỉ dụ:
– Hạn chế trong thục hiện đổi mỏi phuơng pháp dạy học, đổi mới
kiểm tra đánh giá;
– Hạn chế, yếu kem trong sú dung thiết bị, úng dụng công nghệ
thông tin trong dạy học;
– Chất hjong, kết quả học tập của học sinh ờ mộtsổ mòn học còn
tháp (ví dụ: môn Toán, NgO vân, Lịch sú, Sinh học, Vật lí, Hoá
học );

– Học sinh chán học, bố học;
– H s y Ểu kém, họ c sinh cábiệttrong lớp /trường;
– Sụ bất cập cửa nội dung chương trình và SGK đổi với địa phuơng.
Trong rất nhiỂu vấn đỂ nổi cộm cửa thục tế giáo dục ờ địa phương,
chứng ta chọn một vấn đỂ để tiến hành nghiÊn cúu tác động nhằm
cải thiện /thay đổi hiện trạng, nâng cao chất lượng.
Ví dụ:
– Lầm thế nào để giảm sổ học sinh bố học?
– Lầm thế nào để tâng tỉ lệ đi học đứng giờ đổi với sổ học sinh hay đi
học muộn?
– Lầm ứiế nào để nâng cao két quả học tập của học sinh học kem mòn
Toán?
– Lầm thế nào để chán dứt các hiện tượng bạo lục học đưòmg? Giáo
dục học sinh cá biệt?
Sau khi chọn vấn đỂ nghìÊn cứu chứng ta cần tìm hiểu, liệt kÊ các
nguyÊn nhân dẫn đến những hạn chế trong thục trạng và chọn một
nguyÊn nhân để tìm biện pháp tác động.
Ví dụ:
Nguyên nhần của vìệchọcsinh họckởĩi mồn Smh học tòi
– Do chương trình môn Sinh học chua phù hợp với trình độ của học
sinh;
– Phương pháp dạy học sú dụng trong mòn Sinh học chua phát huy
được tính tích cục cửa học sinh;
– ĐiỂu kiện, đồ dùng, thiết bị dạy học sinh học chưa đáp úng;
– Phụ huynh học sinh chua quan tâm đến việc học cửa con em mình;
Tù các nguyÊn nhân trÊn, ta chọn một nguyÊn nhân để nghìÊn cứu,
tìm biện pháp tác động.
1.2. Tìm các giài pháp thay thẽ
Khi tìm các giải pháp thay thế nÊn tìm hiểu, nghiÊn cứu, tham
khảo các kinh nghiệm cửa đồng nghiệp và các tài liệu, bài báo,

sáng kiến kinh nghiệm, báo cáo nghiÊn cứu khoa học cồ nội dung
lìÊn quan đến vấn đỂ nghìÊn cứu của mình. Đồng thòi suy nghĩ,
điỂu chỉnh, sáng tạo, tìm ra các biện pháp tác động phù hợp, cỏ
hiệu quả.
Ví dụ: Giải pháp thay thế cho nguyên nhân thú hai ờ trÊn là: sú
dụng phương pháp dạy học hợp tác nhòm,”(hoặc học theo dụ án)
trong dạy học môn Sinh học.
1.3. Xác định vãn đe nghiên cứu
Sau khi tìm được giải pháp tác động, ta tiến hành sác định vấn đỂ
nghìÊn cứu, câu hối cho vấn đỂ nghìÊn cứu và giả thuyết nghiÊn
cúu.
Với ví dụ trÊn ta cỏ tÊn đẺ tài là:
– Sú dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm trong dạy học môn
Sinh học sẽ nâng cao kết quả học tập cửa học sinh lớp 9B, Truửng
trung học cơ sờ Ngô Sĩ LiÊn, tỉnh Bấc Giang.
hoặc
– Nâng cao kết quả học tập mòn Sinh học thông qua việc sú dụng
phuơng pháp họp tác nhòm cho học sinh lóp 9B, Truững trung học
co sờ Ngô Sĩ liên, tỉnh Bắc Giang.
Với đề tài này, chứng ta có câuhòi cho vấn đềnghìên cứusaiii Sú
dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm trong dạy học môn Sinh
học cỏ nâng cao kết quả học Sinh học cho học sinh lớp 9B,
Truông trung học Cữ sờ Ngô Sĩ LiÊn, tỉnh Bấc Giang không?
Giả ũiuyểt của vẩn đềnghìên cứu trên ỉăi
– cỏ, sú dụng phương pháp dạy học hợp tác nhỏm trong dạy học
môn Sinh học sẽ nâng cao kết quả học Sinh học cho học sinh lớp
9B, Tru ùng trung học cơ sờ Ngô Sĩ LiÊn, tỉnh Bắc Giang.
Ghì chúiNỂu người nghiên cứu muổn tác động, quan tâm đến cả
hai vấn đỂ kắ quảvàhứng thú học tập cửa học sinh thì tÊn đỂ
tầinghĩÊn cứu là:

– sú dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm trong dạy học môn
Sinh học sẽ nâng cao kết quả và hứng thú học tập Sinh học của
học sinh lóp 9B, Trường trung học cơ sờ Ngô Sĩ LiÊn, tỉnh Bấc
Giang.
hoặc
– Nâng cao kết quả và húng thú học tập môn Sinh học thông qua
việc sú dụng phương pháp dạy học họp tác nhỏm cho học sinh lớp
9B, Trường trung học cơ sờ Ngô Sĩ LiÊn, tỉnh Bắc Giang.
Cáccắuhỗìnghiên cứu ỉài
– Sú dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm trong dạy học môn
Sinh học cỏ nâng cao kết quả học Sinh học cho học sinh lớp 9B,
Truùng trung học cơ sờ Ngô Sĩ LiÊn, tỉnh Bấc Giang không?
– Sú dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm trong dạy học môn
Sinh học cỏ nâng cao húng thú học Sinh học cho học sinh lớp 9B,
Truùng trung học cơ sờ Ngô Sĩ LiÊn, tỉnh Bắc Giang không?
Giả ũiuyểt của vẩn đềnghìên cứu trên ỉăi
– cỏ, sú dụng phương pháp dạy học hợp tác nhỏm trong dạy học
môn Sinh học sẽ nâng cao kết quả học Sinh học cho học sinh lóp
9B, Trường trung học cơsờ Ngô Sĩ LiÊn, tỉnh Bấc Giang.
– Cỏ, sú dung phương pháp dạy học hợp tác nhỏm trong dạy học
môn Sinh học sẽ nâng cao hứng thú học Sinh học cho học sinh lóp
9B, Tru ùng trung học cơ sờ Ngô Sĩ LiÊn, tỉnh Bắc Giang.
BƯỚC 2. Lựa chọn thiẽt kẽ
Trong module trước đã giới thiệu các dạng thiết kế. Tuỳ vào điỂu
kiện thục tế: quy mô lớp học, thời gian thu thập dữ liệu, đặc điểm
cẩp học/ môn học và vấn đỂ nghiÊn cúu để lụa chọn thiết kế phù
hợp.
Thiết kể li Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động đổi với nhỏm
duy nhất.
Là thiết kế đơn giản, dế thục hiện. Bời thiết kế này không làm ảnh

hường đến kế hoach dạy học cửa lỏp/truòng, cỏ thể sú dụng học
sinh cửa cả lớp, tất cả học sinh đẺu được tham gia vào nhỏm
nghìÊn cứu. Hơn nữa
với thiết kế này, ngoài việc thu thập dữ liệu qua bảng hỏi/bài kiểm tra,
người nghìÊn cứu dễ quan sát nhận biết sụ thay đổi qua hành vĩ, thái độ
cửa học sinh
Tuy vậy, thiết kế này chứa đung nhìỂu nguy cơ ảnh hường kết quả kiểm
tra sau tác động tâng lÊn so với trước tác động cỏ thể do một sổ yếu tổ
khác (ví dụ như học sinh cỏ kinh nghiệm hơn trong việc làm bài kiểm
tra; tâm trạng cửa nguửi sú dụng công cụ đo ờ những thửi điểm khác
nhau nÊn kết quả của bộ phiếu hỏi/bài kiểm tra và qua quan sát cỏ sụ
khác biệt).
Ví dụ: ĐỂ tài: “Tác động cửa việc học sinh trung học cơ sờ hỗ trợ lẫn
nhau trong lớp học đổi với hành vĩ thục hiện nhiệm vụ mòn Toán” (do
giáo vĩÊn Singapore thục hiện). Ở đỂ tài này, nhỏm nghìÊn cúu đã tiến
hành khảo sát trước tác động và sau tấc động (qua bảng phiếu hỏi) vỂ
hành vĩ cửa học sinh trong việc thục hiện nhiẾm vụ học lập môn Toán
đổi với tất cả học sinh tham gia vào quá trình nghìÊn cứu.
Thiềt kề 2: Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động đổi với các nhỏm
tương đương.
Thiết kế này sú dụng 2 nhỏm nguyÊn ven (toàn bộ 2 lớp học sinh) cỏ sụ
tương đương để làm nhỏm đổi chúng và nhỏm thục nghiệm.
Đây là thiết kế mang tính thục tế, dế thục hiện đổi với giáo viÊn, đặc
biệt là giáo vĩÊn trung học cơ sờ, trung học phổ thông, do giáo vĩÊn bộ
môn dạy ờ nhiều lóp khác nhau trong cùng một khiổĩ nÊn cỏ thể chon
được 2 lóp tương đương vỂ trình độ để lầm nhóm thục nghiémvà nhòm
đổi chúng. Thìểt kể3: Thiết kế kiểm tra trước tác động và sau tác động
đổi với các nhỏm đuợc phân chia ngẫu nhìÊn.
YÊU cầu bất buộc là các nhỏm ngẫu nhiÊn phải đâm bảo sụ tương
đuơng. Cỏ thể tạo lập 2 nhỏm ngẫu nhìÊn ờ các lớp khác nhau hoặc cỏ

thể chia lớp thành 2 nhỏm ngẫu nhìÊn nhưng vân phải đảm bảo sụ
tương đương. Đây là một thiết kế hiệu quả nhưng rất khỏ thục hiện, vì
nỏ ảnh hương tới hoạt động bình thường cửa lớp họ c.
Ví dụ: ĐỂ tài: “Nâng cao khả năng đánh giá và khả năng giải toán cho
học sinh lớp s thông qua việc tổ chúc cho học sinh đánh giá chéo bài
kiểm tra môn Toán” (HS lớp 0, Trưững thục hành sư phạm Quảng
Ninh) nhỏm nghĩÊn cứu: chia lớp (trong lớp cỏ 30 em học sinh) thành 2
nhỏm, moi nhỏm 15 học sinh. Trình độ của học sinh trong 2 nhỏm được
xem là tương đuơng trÊn cơ sờ lụa chọn tù kết quả học tập do giáo vĩÊn
bộ môn đánh giá. Nhỏm nghiên cứu tổ chúc kiểm tra trước tấc động và
sau tác động cho cả nhỏm đổi chúng và nhỏm thục nghiệm.
Thìểt kể 4: Thiết kế chỉ kiểm tra sau tác động đổi với các nhỏm được
phân chia ngẫu nhĩÊn.
Thiết kế này khủng cần khâo sát/kiểm toa trước tác động vì các nhòm
đã dâm bảo sụ tương đương (cân cú vào kết quả học tập của học sinh
truỏc khi tác động). Người nghĩÊn cúu chì kiểm tra sau tác động và so
sánh kết quả. Vĩ dự ĐỂ tài: “Tăng kết quả giải bài tập toán cho học sinh
lớp 6 thông qua việc tổ chúc cho học sinh học theo nhỏm ờ nhà” nhỏm
nghĩÊn cứu phân chia lớp (30 học sinh) thành 2 nhỏm ngẫu nhĩÊn (đâm
bảo sụ tương đương), moi nhỏm 15 học sinh và chỉ kiểm tra sau tác
động để so sánh kát quả của hai nhóm.
Thiết kế cơ s òAB/thiết kế đa CƠSỜAB
Trong lớp học/trường học nào cũng cỏ một sổ học sinh đuợc gọi là
“Học sinh cá biệt”. Những học sinh này thường cỏ các biểu hiện khác
thường như: không thích học; thường xuyÊn đi học muộn; bố học hoặc
hay gây gổ đánh nhau; kết quả họ c tập yếu kém Vậy, làm thế nào để
cỏ thể thay đổi thái độ, hành vĩ, thỏi quen không tổt cửa các học sinh
này? Đây là một câu hối đặt ra cho giáo vĩÊn và cán bộ quản lí giáo dục
trong nhà truàmg. nghĩÊn cứu khoa họ c sư phạm úng dụng cỏ thể giúp
chứng ta giải quyết những truững hợp cá biệt đỏ. Ta cồ thể sú dung thiết

kế cơ sờ AB /thiết kế đa CƠSỜAB.
Thục hiện nghiÊn cúu theo thiết kế này ta cần tìm hiểu nguyên nhân cửa
các biểu hiện “cá biệt”, trÊn cơ sờ đỏ tìm giải pháp tác động nhằm thay
đổi thái độ, hành vĩ và những thỏi quen sáu cửa học sinh. Khi thục hiện
nghĩÊn cúu ta ghi chép kết quả cửa hiện trạng, sụ thay đoi cửa học sinh
qua hầnh vĩ, thái độ (quá trình dĩến ra trong một thời gian nhất định).
– Trước khi tác động (gọi là giai đoạn cơ sờ “A”). Tiếp theo, thục
hiện tác động và ghi chép quá trình dìến biến kết quả (gọi là giai
đoạn tác động “B ).
– Khi ngùng tác động, cân cú vào kết quả ghi chép để sác định sụ
thay đổi mà tác động dem lại.
– Cỏ thể tiếp tục lặp lại giai đoạnA và giai đoạn B thì gọi là thiết kế
AB AB, giai đoạn mờ rộng này’ cỏ thể khẳng định chắc chắn hơn
vỂ kết quả cửa tác động.
Thiết kế này cỏ thể thục hiện trong nghìÊn cứu một hoặc một sổ
học sinh. Khi thục hiện nghìÊn cứu trên 2 hoặc nhìỂu học sinh,
nếu cỏ sụ khác nhau về thòi gian cửa giai đoạn Cữ sờ A thi đuợc
gọi là thiết kế đa cơ SỜAB.
Ví dụ: Trong lóp cồ một s ổ học sinh lưòi làm bài tập toán, giáo
vĩÊn cỏ thể thục hiện đỂ tài: “Tăng tỉ lệ hoàn thành bài tập và độ
chính xác trong giải bài lập toán bằng việc sú dung the thông báo
hằng ngày cho gia đĩnh”. Hoặc một sổ học sinh cá biệt hay gây gổ
đánh nhau cỏ thể thục hiện đỂ tài “Thay đổi hành vĩ úng xủ của
học sinh thông qua giáo dục kỉ nâng sổng bằng các tình huổng
sam vai”
Bước 3. Đo lường – Thu thập dữ liệu
* Một sổ lưu ý:
– Cân cú vào vấn đỂ nghiên cứu (các câu hỏi cửa vấn đỂ nghiên
cứu), giả thuyết nghiên cứu để sác định công cụ đo lưững phù
hợp, đảm taảo độ tin cậy và độ giá trị;

– Chỉ đo lường những vấn đỂ cần nghiên cứu; không đua ra những
nhận định, kết luận vỂ kết quả không được đặt ra ờ phần đò
lường.
* Ví dụ:
– Vấn đỂ nghiÊn cưu tập trung vào nâng cao kết quả học tập, không
đỂ cập đến vấn đỂ húng thú của học sinh thì chỉ xây dụng công cụ
đo kết quả học tập (bầi kiểm tra), không cần xây dụng công cụ đo
hứng thủ (thang đo
thái độ) và không đua nhận định kết luận vỂ ván đỂ húng thủ học tập
cửa học sinh.
– Trong truòng hợp vấn đỂ nghiên cứu đặt ra: nâng cao kết quả và
húng thú học tập cửa học sinh thì cần xây dụng công cụ đo kết quả
(bài kiểm tra) và công cụ đo hứng thủ (thang đo thái độ) để trả IM 2
câu hỏi nghiÊn cứu:
4- Tác động cỏ nâng cao kết quả học tập cửa học sinh không?
4- Tác động cỏ làm tâng húng thủ học tập cửa họ c sinh khônế?
Trong đỂ tài trÊn, dữ liệu cần thu thập là:
– KiẾn thúc vỂ môn học (kết quả học tập), cách đo được sú dụng là
bài kiểm tra.
– Thái độ của học sinh (hủngthu), cách đò đuợc sú dụng là thang đo
thái độ.
Trong đỂ tầi này ngựời nghìÊn CUU càn sú dụng 2 công cụ đo là bài
kiỂm tra (đo kết quả học tập) và thang đo thái độ (húng thủ học tập)
cửa học sinh để trả lời cho 2 câu hối nghìÊn cứu trÊn.
NỂu đỂ tầi chỉ đỂ cập đến nâng cao kết quả học tập cửa học sinh,
không đỂ cập đến ván đỂ húng thủ thì công cụ đo được sú dụng là bài
kiểm tra đo kết quả học tập.
NỂu đỂ tầi nghìÊn cứu tập trung giải quyết vẩn đỂ kỉ nâng thì thang
đo là bảng kiểm quan sát.
* Độ giá trĩ và độ tin cậy

Các dữ liệu thu thập được cần đâm bảo độ giá trị và độ tin cậy.
– Độ tin cậy là tính nhất quán giữa các lần đo khác nhau và tính ổn
định cửa dữ liệu thu được.
– Độ giá trị là tính xác thục của dữ liệu thu được, các dữ liệu cỏ giá
trị phân ánh trung thục cửa các yếu tổ được đo.
Độ giá trị và độ tin cậy chính là chất lượng cửa dữ liệu.
* Kiểm chứng độ tin cậy của dữ liệu
Cỏ ba phương pháp kiểm chúng độ tin cậy cửa dữ liệu, đỏ là:
189
– Kiểm tra nhiỂu lần: cùng một nhỏm nghĩÊn cúu tĩỂn hành kiểm tra
hai hoặc nhĩỂu lần vào các khoảng thời gian khác nhau, nếu dữ liệu
đáng tin cậy, điểmsổ cửa các bài kiểm tra cỏ sụ tương đồng hoặc
tương quan cao;
– Sú dụng các dạng đẺ tương đuơng: cùng một bài kiểm tra nhưng
được tạo ra hai dạng đẺ khác nhau, cùng một nhỏm sẽ thục hiện cả
hai bài kiểm tra trong một thòi điểm. Tĩnh độ tương quan điểm sổ cửa
hai bài kiểm tra để sác định tính nhất quán cửa hai dạng đỂ;
– Chia đôi dữ liệu: Phuơng pháp này sú dung công thúc trÊn phần mềm
Excel để kiỂm chúng độ tin cậy cửa dữ liệu. Đổi với các địa phương
cỏ đủ điỂu kiện sú dụng công nghẾ thông tin thì nên sú dung phuơng
pháp này. Các địa phuơng không cỏ điỂu kiện sú dụng công nghẾ
thông tin thì sú dụng một trong hai phương pháp trên.
* Kiểm chứng độ giá trị của dữ liệu
Cỏ ba phương pháp để kiểm chúng độ giá trị cửa dữ liệu:
– Độ giá trị nội dung: Xem xét các câu hối cỏ phán ánh vấn đỂ, khái
niệm, hành vĩ cần đo trong lĩnh vục nghĩÊn cứu hay không? cỏ thể sú
dụng các nhận xét cửa giáo vĩÊn cỏ kinh nghiệm để kiểm chúng độ
giá trị nội dung cửa dữ liệu.
– Độ giá trị đồng quy: Xem xe t tương quan giữa điỂm sổ các bài kiểm
tra sú dụng trong nghĩÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng và điễm

các bài kiểm tra thông thường là một cách kiểm chúng độ giá trị cửa
dữ liệu.
– Độ giá trị dụ báo: Tương tụ như độ giá trị đồng quy vói định hướng
tương lai, các sổ liệu kiểm tra cửa nghiên cứu phải tương quan với
một bầikiểm tra cửa mônhọc trong tương lai, ví dụ: tính tương quan
giữa kết quả kiểm tra môn Toán học kì 1 và bài kiểm tra của học kì II,
nếu giá trị độ tương quan r > 0,7 ta có thể kết luận phép đo được sú
dụng trong nghiÊn cưu là cỏ giátiị.
Tương quan càng lón biễu thị độ giá trị càng cao. Độ tương quan cao
thể hiện các kiến thúc và kỉ nâng cửa học sinh đo được trong nghĩÊn
190
cứu tương đương vói kiến thúc và kỉ nâng trong môn học.
Trong thục tế ta cỏ thể sú dụng phương pháp 1, 2 trÊn. Phương
pháp 3 phụ thuộc vào bài kiểm tra sẽ thục hiện trong tương lai
nÊn phái chờ đũi.
Bước 4. Phân tích dữ liệu
Như đã đỂ cập ờ phần trình bày trÊn, ờ các địa phương cỏ đủ
điỂu kiện vỂ công nghẾ thông tin nÊn sú dụng thổng kÊ (sú dụng
các công thúc cỏ sẵn trong bảng Excel, internet) để phân tích dữ
liệu. Trong điỂu kiện không cỏ phương tiện công nghệ thông tin
cỏ thể sú dung cách tính điểm trung bình cộng của nhỏm thục
nghiẾm và nhỏm đổi chúng, so sánh kết quả chênh lệch giữa các
nhỏm để rút ra kết luận vỂ kết quả cửa tác động trả lời cho câu hối
nghìÊn cứu và giả thuyết nghìÊn cứu.
Ví dự ĐỂ tài: Sú dụng kỉ thuật sơ đồ tư duy để nâng cao kết quả
học tập môn Lịch sú của học sinh lóp 6A Trường trung học cơ sờ
Quang Trung, tỉnh Thái NguyÊn.
Câu hòi cho vẩn đềnghìên cứu ỉài
– Sú dụng kỉ thuật sơ đồ tư duy cỏ nâng cao kết quả học tập môn
Lịch sú cửa học sinh lớp 6A, Truững trung học cơ sờ Quang

Trung, tỉnh Thái N guyÊn không?
GiảthiíyểtTighìên cứu ỉài
– Cò. Sú dụng kỉ thuật sơ đồ tư duy sẽ nâng cao kết quả học tập
môn Lịch sú cửa học sinh lớp GA, Trường trung học cơ sờ Quang
Trung, tỉnh Thái Nguyên.
Sau 3 tháng tác động, nhóm thục nghiệm giáo viên sú dụng kỉ
thuât sơ đồ tư duy, nhỏm đổi chúng giáo vĩÊn vẫn sú dụng
phương pháp thuyết trình. Kết quả thu được được phân tích như
sau:
191
– Kết quả kiểm tra đầu vào của 2 nhỏm đổi chúng và thục nghiệm
tương đương nhau. Sau tác động, kết quả điỂm trung bình môn
Lịch sú của nhỏm thục nghiệm cao hơn nhỏm đổi chúng là 1,34
điểm, cỏ thể kết luận tác động cỏ kết quả, giả thuyết đặt ra là
đứng.
– ĐỂ tài: Tác động cửa việc học sinh hỗ trợ lẫn nhau đổi với hành
vĩ thục hiện nhiệm vụ học sinh trung học cơ sờ trong lóp học
mòn Toán (Koh Puay Koon, Lee Li Lĩ, Sitì NawaỊ Tan Candy &
Bảng th ống kê điếm ỉdếm tra đầu ra (sau 3 tháng tác động}
Lóp Sổ
học
sin
h
ĐiỂm/sổ học sinh đạt điểm Tổng
so
điểm
Điểm
trung
bình
1 2 3 4 5 6 7 B 9 lũ

Lớp
thục
nghiệ
m
(GA)
30 0 0 0
2
6
s 2
6 4
2 202 6,ao
Lớp
đổi
chúng
(6B)
30 0
2 2
4 6
s 6 0 2 0 164 5,46
Bảng so sánh điếm trung bmh của bài ỉdếm tra sau tác động
Lóp Sổ học sinh Giá trị trung bình
Lớp thục nghiệm (6A) 30 6,ao
Lớp đũi chúng (6B) 30 5,46
ChÊnh lệch 1,34
192
Tan Jing Yang, Trường trung học cơ sờ Dunman, Singapore).
Trong đỂ tài này, nhỏm nghìÊn cứu đo hành vĩ cửa học sinh
bằng một hệ thổng câu hối và so sánh kết quả trước và sau tác
động bằng tỉ lệ phần trăm (sổ học sinh lụa chọn câu trả IM
“đồng ý”) để sác định sụ tiến bộ cửa học sinh sau tác động ờ 2

lớp; lớp 6F và lóp 6G (cả 2 lớp đỂu là lóp thục nghiệm, không
cỏ lóp đũi chúng, sú dụng thiết kế 1: Kiểm tra trước và sau tấc
động đũi với nhỏm duy nhất).
Qua bảng trÊn cho thấy, kết quả tác động được thể hiện ờ sổ
phần tiăm cửa câu trả lòi cửa học sinh. Tiuớc tấc động sổ phần
trăm thấp hơn kết quả phần trăm sau tác động. Như vậy, cỏ thể
Bảng! Tổng hợp hết quả
ff
Tựnhận thứcvềhành vì thựchìện nhiêm vụ”
Trong giò Toán Lớp F Lớp G
Truức
tác động
Sau tác
động
Truức
tác
động
Sau tác
động
1 Tôi cổ gang
hếtsúc.
67,6% 75,6% 93,3% 100%
2 Tôi luôn chăm
chu.
51,4% 69,4% 00% 9G
P
B%
3
Tôi không lãng
phí thời gian ngồi

chờ giáo viên
hương dẫn hoặc
phân hoi.
16,2% 16,7% 50% 73,3%
4
Tôi thường không
lơ mơ hoặc ngủ
gật
40,6% 52,% 50% 90,0%
5
Tôi không ngồi
đồn thời gian đến
khi kết thúc giờ họ
c.
29,7% 61,1% 53,3% 73,3%
193
kết luận tác động đã cỏ kết quả và khẳng định giả thuyết đua ra
là đứng.
Đước 5. Đáo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Thục hiện theo cấu trúc quy định cửa báo cáo nghìÊn cúu khoa
học sư phạm úng dụng (trong Module THCS 26)
* Lưu ỷi càn tránh một sổ loi phổ biến. Trong các báo cáo nghìÊn cứu
khoa học sư phạm úng dung thường mắc phái những lãi sau:
– Phần giói thiệu: vấn đỂ nghìÊn cứu không được trình bày hoặc dìến
đạt không nõ rang.
– Phương pháp nghìÊn cứu: Thiết kế nghìÊn cứu không đo các dữ liệu
để trả lòi các vấn đỂ nghìÊn cúu.
* Ví dự
– Trong nghìÊn cứu cỏ đỂ cập đẾn ván đỂ tàng húng thu học tập cửa
học sinh nhưng không cỏ công cụ đo húng thu.

– Phần bàn luân lan man, không tập trung vào vấn đỂ nghiÊn cưu và
không cân cú vào kết quả phân tích dữ liệu.
– Kết luận, khuyến nghị:
4- Không tóm lắt các kết quả trả lùi cho vấn đỂ nghìÊn cứu.
4- Bàn vỂ một vấn đỂ mói không gắn vói vấn đỂ nghìÊn cúu.
4- Các khuyến nghị đua ra không dụa trÊn các kết quả nghìÊn cứu.
Như vậy, ngưòi nghìÊn cứu đã không bám sát mục đích cửa phần kết
luận là nhấn mạnh các kết quả quan trong của nghìÊn cứu để gây ấn
tư ong sâu sấc cho ngưòi đọc.
* Lập kế hoạch nghìÊn cứu
ĐỂ thục hiện tổt đỂ tầi nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng,
người nghìÊn cứu càn lập kế hoach nghìÊn cứu theo các bước hưóng
dẫn trÊn và như khung kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm úng
dụng trong Mođule JVghiêncứu khoa học sư phạm imgdựngở tnàmg
ữĩinghọccơsở. Ví dụi Lập kểhoạch nghiên cứu ỉdioa họcsitphạm ứng
dụng
194
TÊn đỂ tài: Nâng cao kết quả học tập môn Lịch sú cho học sinh lóp
6, Truòmg trung học cơ sờ Quang Trung, tỉnh Thái Nguyên thông
qua việc sú dụng kỉ thuật s ơ đồ tư duy.
195
Buức Hoạt động
1. Hiện trạng
Họcsinhlớp 6 cảm thấy việc học, ghi nhớ các sụ kiện trong
môn Lịch sú rất khỏ khăn. KỂt quả các bài kiểm tra rất
thẩp.
2. Giải pháp
thay thế
Sú dụng kỉ thuật sơ đồ tư duy trong dạy học Lịch sú.
3. Vấn đỂ

nghĩÊn cứu.
Giả thuyết
nghìÊn cứu
Sú dụng kỉ thuật sơ đồ tư duy trong dạy học Lịch sú cỏ
nâng cao kết quả họ c tập cửa họ c sinh không?
Cỏ, nỏ giủp nâng cao kết quả học tập cửa học sinh.
4. Thiết kế Kiểm tra sau tác động với nhỏm nhìÊn
Nhóm Tác động Kiểm tra sau tác động
TN (N = 30) X 03
ĐC (N = 33) — 04
5. Đo lường
1. KỂt quả kiểm tra cửa học sinh trả lời 5 câu hỏi nhìỂu
lụa chọn và 5 câu trả lời ngấn.
2. Bầi kiểm tra tương tụ như các bài kiểm tra binh thường
trên lóp.
3. Kiểm chúng độ giá trị nội dung cửa bài kiểm tra sau tác
động với 2 giáo vĩÊn khác.
4. Kiểm chúng độ tin cậy bằng cách chấm điểm nhiều lần
do 2 giáo viên khác đâm nhiệm.
6. Phân tích
dữ liệu
Sú dụng phép kiểm chúng T-test độc lập và múc độ ảnh
hường.
7. KỂt quả
KỂt quả đổi với vấn đỂ nghìÊn cứu cỏ ý nghĩa không? N
Ểu cỏ ý nghĩa, múc độ ảnh hường như thế nào?
196
Nội dung 2
PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ NĂNG PHỔ BIỂN NGHIÊN cứu
KHOA HỌC Sư PHẠM ỨNG DỤNG

2.1. Đánh giá đe tãi nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
2.1.1. Mục đích
Đánh giá đỂ tài nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng là đánh
giá kết quả nghìÊn cứu cửa đẺ tài, khẳng định giải pháp tác động
là phù hợp, cỏ hiệu quả. Tuỳ thuộc vào kết quả cửa đỂ tầi cò thể
phổ biến cho giáo vĩÊn trong truửng, trong huyện, trong tỉnh hoặc
giáo viên trong toàn quổc tham khảo và áp dụng. Đồng thời qua
đánh giá, giáo vĩÊn/cán bộ quân lí và đồng nghiẾp cỏ cơ hội nhìn
lại quá trinh, rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác dạy
và học/quản lí giáo dục và công tác nghìÊn cứu, tìm ra hướng giải
quyết mới cho vấn đỂ nghìÊn cứu tiếp theo, góp phần thúc đẩy,
nâng cao chất lương giáo dục ờ các địa phương nói riêng, cả nước
nói chung.
2.1.2. Cách tô’ chức đánh giá
– NghìÊn cứu khoa họ c sư phạm úng dụng đang và s ẽ là hoạt động
thường xuyÊn cửa giáo vĩÊn đuợc thục hiện ờ các phạm vĩ khác
nhau trong môn học, lớp học, truửng học, cẩp học. Tuy thuộc vào
cẩp độ quân lí để tổ chúc đánh giá. ví dụ:
– Ở trường phổ thông do Hội đồng chuyên môn tổ chúc đánh giá.
– Ở trường sư phạm do Hội đồng khoa họ c cửa truửng tổ chúc đánh
giá.
– Hội đong đánh giá cân cú vào các tìÊu chí đánh giá để đánh giá,
xếp loại đỂ tài. Những đỂ tài cỏ kết quả tổt cần đuợc biểu dương,
khen ngợi kịp thời, coi đây là một tìÊu chí quan trọng để xếp loại
giáo vĩÊn giỏi, giáo vĩÊn cỏ thành tích xuất sấc Đồng thời động
vĩÊn, khuyến khích giáo vĩÊn/cán bộ quân lí tích cục chuẩn bị cho
các nghiÊn cứu tiếp theo. Phổ biến kết quả cho giáo vĩÊn trong
197
trường và các trường khác học tập, dưới nhiều hình thúc đãng tải
trên mạng internet, trên trang website cửa truòng/ Phòng Giáo

dục/sờ Giáo dục /Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đăng trên các tạp chí
nghìÊn cứu giáo dục, báo giáo dục, chia se kinh nghiệm thông qua
các dìến đần, hội thảo, hội nghị
2.1.3. Công cụ đánh giá đê tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng
dụng
Công cụ đánh giá các đẺ tài nghiÊn cúu khoa học sư phạm úng
dụng đuợc xây dung nhằm giúp cho giáo vĩÊn/cán bộ quản lí cồ
đủ Cữ sờ để đánh giá các đỂ tài nghìÊn cứu khoa học sư phạm
úng dụng cửa đồng nghiệp, đong thửi giáo vĩÊn/cán bộ quản lí
người thục hiện nghiÊn CUU cồ cơsờtụ đánh giá đẺ tài nghĩÊn
cúu cửa chính mình. Trên cơ sờ đỏ tụ điỂu chỉnh, rút kinh
nghiệm, thúc đẩy hoạt động nghĩÊn cứu khoa học sư phạm úng
dụng ngày một hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
PHIẾU ĐẮNH GIẢ ĐỀ TÀI NGHIẾN cúu KHOA HỌC SU
PHẠM ÚNG DỤNG
1. TÊn đỂ tài:
2. Những nguửi tham gia thục hiện:
3. Họ tÊn người đánh giá:
4. Đơn vị công tác:
5. Ngày’họp:
6. Địa điểm họp:
7. Ý kiến đánh giá:
198
Hèu chí đánh giá
Điểm
đánh
giá
Điểm tối
đa
Nhận xét

1. TÊn đỂ tài
– ThỂ hiện nõ nội dung, đổi tượng và tác
động.
– Cỏ ý nghĩa thục tiến.
5
2. Hiện trạng
– N Êu được hiện trạng.
– Xác định được nguyên nhân gây ra hiện
toang.
– Chon một nguyên nhân để tác động, g«i
5
3. Giải pháp thay thế
– Mô tả nõ ràng giải pháp thay thế.
– Giải pháp khả thi và hiệu quả.
– Một sổ nghĩÊn cứu gần đây lìÊn quan
đến đỂ tài.
10
4. Vấn đỂ nghiÊn cứu, giả thuyết nghìÊn
cứu
– Trình bay’ nõ ràng vấn đỂ nghiên cứu
dưỏi dạng câu hỏi.
– Xác định được giả thuyết nghìÊn cưu.
5
5. Thiết kế
Lụa chọn thiết kế phù hợp, dâm bảo giá
trị của nghìÊn cứu.
5
6. Đo lường
– Xây dụng được công cụ và thang đo
phù hợp để thu thập dữ liệu.

– Dữ liệu thu đuợc đâm bảo độ tin cậy và
độ giátiị.
15
199
Hèu chí đánh giá
Điểm
đánh giá
Điểm tối
đa
Nhận xét
7. Phân tích dữ liệu và bàn luận
– Lụa chọn phép kiểm chúng thống kÊ
phù hợp với thiết kế.
– Trả lời rõ đuợc vấn đỂ nghĩÊn cứu.
15
s. KỂt quả
– KỂt quả nghiÊn cứu: đã giài quyết
được các vấn đỂ đặt ra trong đỂ tài đầy
đủ, rõ ràng, cỏ tính thuyết phục.
– Những đỏng góp cửa đỂ tài nghìÊn
cứu: mang lai hiểu biết mói về thục trạng,
phương pháp, chiến lược
– Ắp dụng các kết quả: triển vọng áp
dung tại địa phương, trong nước, quổc tế.
10
9. Minh chúng cho các hoạt động nghìÊn
cứu của đỂ tài, kèm theo báo cáo:
– KỂ hoạch bài học, bài kiểm tra, bảng
kiỂm, thang đo, bâng hình, ảnh, dữ liệu
thô (Đầy đủ, khoa học, mang tính

thuyết phục).
20
10. Trình bày báo cáo
– Vãn bản viết (Cấu trúc khoa học, hợp
lí, diến đạt mạch lạc, hình thúc đẹp).
– Báo cáo kết quả truớc hội đồng (nõ
ràng, mạch lạc, cỏ súc thuyết phục).
10
Tổng cộng 100
– N ôi dung chương trinh và sách giáo khoa còn nhìỂu chưa ổn, chuaphù hợp với những vùng miỂn khác nhau ; – Phương pháp dạy học, nhìn nhận tác dụng học tập của học viên, cơ sờvật chất chua thích úng với nhu yếu cửa người họcĐỂ góp thêm phần khắc phục những hạn chế trÊn, thôi thúc quy trình đổimỏi, nâng cao chất lượng giáo dục ù những địa phương nói liÊng, cảnước nói chung, moi giáo vĩÊn, cán bộ quân lí giáo dục cần tíchcục, chú động, phát minh sáng tạo trong việc tụ học, tụ tu dưỡng để nâng caotrình độ. Một trong những hoạt động giải trí mang lại hiệu suất cao, nâng cao nàng lụcchuyên môn cho giáo viên và góp thêm phần tích cục nâng cao chấtlương giáo dục đỏ chính là hoạt động giải trí nghiÊn cứu khoa học sưphạm úng dụng. Chứng ta biết rằng nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng hiệnnay là xu thế chung cửa nghìÊn cứu khoa học giáo dục ù thế kỉXXI. Nỏ khôngchỉ là hoạt động giải trí dành cho những nhà nghìÊn cứu mà đã trờ thành hoạtđộng tiếp tục cửa mãi giáo vĩÊn và cán bộ quản lí giáo dục. NghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dung còn được gũi là nghìÊn cứutác động nhằm mục đích tìm kiếm những giải pháp / ảnh hưởng tác động để đổi khác những hạnchế, yếu kém cửa thực trạng giáo dục ( trong phạm vĩ hẹp, môn học, lóphọc, truòmghọc ). NghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng cỏ ý nghĩa quan trọng, kết quảcửa điều tra và nghiên cứu khoa học sư phạm úng dung không những lam thay đổihiện trạng, thôi thúc nâng cao chất lưong giáo dục mà còn nâng cao nănglục chuyÊn mòn cho moi giáo vĩÊn / cán bộ quân lí. Quy trình nghìÊncứu khoa học đơn thuần mang tính úng dụng cao, gắn với thục tiến, manglại hiệu suất cao tức thi cỏ thể sú đụng tương thích với mọi đổi tương giáovĩÊn / cán bộ quân lí giáo dục ờ những cẩp và ờ những điỂu kiện thục tế khácnhau. Những kinh nghiém đưcrc rứt ra tù những nghiên cứu và điều tra khoa học sưphạm úng dụng là những bài học kinh nghiệm tổt cho giáo vĩÊn / cán bộ quản lí giáodục ờ những địa phương khác học tập, vận dụng. Đũi với nghiÊn cứu khoahọc sư phạm úng dụng kết thúc m ột nghiên cứu và điều tra này là khơi đầu củanghiÊn cứu tiếp theo, điẺu này giúp cho giáo vĩÊn / cánbô quân lí khôngngửng nâng cao năng lục chuyÊn môn, những vấn đỂ tùng bước được cảithiện góp thêm phần nâng cao chái : lưọmg giáo dục trong môn học / lóphọc / truòmghọc. Như vậy nghiên cứu và điều tra khoa học sư phạm úng dung là trách nhiệm của mãigiáo viên giúp cho giáo vĩÊn không ngửng mày mò, vận dụng tư duyphÊ phán, tư duy phát minh sáng tạo để nâng cao chất lưong dạy và học, đồng thòinâng cao năng lục chuyÊn môn cửa chính minh, ví dụ : Môn Lịch sú ờtrung học cơ sờ, thục trạng học viên rá ; sợ và không thích học môn nàydẫn đẾn kiẾn thúc lịch sú của học viên lúc bấy giờ rất đáng báo động. Vậyvì sao học viên s ợ và không thích học ? cỏ những nguyÊn nhân nào dẫnđến hiện tượng kỳ lạ đỏ. Khi nghiên cứu và phân tích chứng ta thấy cỏ rất nhiều nguyênnhân : do học viên thời nay lưòi học, nôi dung chương trình chú yếu là líthuyết, giải pháp dạy học chú yếu là thuyết trình, phương tiện đi lại dạyhọc thiếu Trong rất nhiỂu nguyên do đỏ ngưòi giáo vĩÊn chọn mộtnguyÊn nhân để tìm giải pháp thay thế sửa chữa tấc động, ví dụ điển hình, thay thếphương pháp thuyết trình bằng sụ tích hợp vói những giải pháp và kĩthuật dạy học khác như : chiêu thức họp tác nhỏm, kỉ thuật khăn phúbàn Sau khi thục hiện quá trình nghìÊn cứu cỏ hiệu quả tức là kết thúcmột nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng 1, giáo vĩÊn tiếp tụcnghìÊn cứu tìẾp theo là nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng 2, cỏthể vận dụng kỉ thuật sơ đồ tư duy trong những bài học kinh nghiệm nôi dung mói hoặccác bài học kinh nghiệm tổng kết, ôn tập nôi dung kiẾn thúc cửa chương, phần. Kếtthúc nghiÊn cứu này, nghiÊn cứu tiếp theo nghiên cứu và điều tra khoa học sưphạm úng dung 3 cỏ thể là vận dụng phương pháp học theo dụ án để họcsinh chú động tìm kiẾm thông tin kiến thúc, rèn luyện kỉ năng tụ học, tăng trưởng tư duy khoa học, tư duy phát minh sáng tạo, kỉ năng thao tác hợp tác vàthục hiện trách nhiệm cỏ hiệu suất cao. Các nghìÊn cứu tìẾp theo cỏ thể là úngdụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sú, sú dụng những hình ảnhkhai thác tù internet ( những trích đoạn phim lịch sú, những hình ảnh thục tếnhư đình, chùa, hoàng cung, lăng tẩm ) minh hoạ cho nôi dung bài họcNghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng cỏ ý nghĩa quan trong là giảiquyết những hạn chế yếu kém của thục tế dạy học / quản lí giáo dục mangtính túc thì cho chính bản thân người nghìÊn cứu, nỏ còn cỏ ý nghĩarộng hơn, đỏ là phổ biẾn những tác dụng nghìÊn cứu cho những đồng nghiệpkhác tìm hiểu thêm, học tập. Việc phổ biến và học tập những kinh nghiệm tay nghề nghìÊn cứu khoa học sưphạm úng dụng cửa đồng nghiệp ờ những điỂu kiện dạy học, đũi tượnghọc sinh khác nhau, những vùng miỂn khác nhau rất thiết yếu đổi vói moigiáo vĩÊn cán bộ quản lí. Nỏ giúp cho giáo vĩÊn / cán bộ quân lí cỏ nhìỂuthông tin, kinh nghiệm tay nghề cửa người khác vỂ những lĩnh vục / nội dung màminh đang dụ định hoặc thục hiện nghìÊn cứu, giúp cho những nghìÊn cứucửa ngưòi đi sausẽ hiệu quảhơn, trÊn cơ sờ nhũng bài học kinh nghiệm kinh nghiệmđược cải tién, điỂu chỉnh cho phù họp vói đổi tượng và điẺu kiện cụthể. Đồng thòi nỏ là những gũi ý hữu dụng giúp cho những giáo vĩÊn / cánbộ quân lí đang gấp khỏ khăn trong việc tìm kiẾm những giải pháp thaythế ảnh hưởng tác động trong những vấn đỂ thục trạng tương tụ. Module Hướng dân và phổ biến nghiên cứu và điều tra khoa học su phạm ứngdựng trong tnàmg trung học cơ sỗ lập trung vào hưỏng dẫn cách thụchiện tiến hành một đỂ tài nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng trongcác điỂu kiện khác nhau và cách phổ biẾn những đỂ tài nghìÊn cứu khoahọc sư phạm úng dụng sau khi được tổ chúc thục hiện nghìÊn cứu. B. MỤC TIÊUI. MỤC TIỄU CHUNGMođule hưỏng dẫn và phổ biến nghĩÊn cứu khoa học sư phạm úngdung giúp giáo vĩÊn, cán bộ quân lí giáo dục ù trường trung họccơ sờ biết cách thục hiện và nhìn nhận một đỂ tầi nghìÊn cứu khoahọc sư phạm úng dụng tù đỏ lụa chọn những đỂ tài nghìÊn cứu khoahọc sư phạm úng dụng chất lưong, hiệu suất cao, phổ biến cho cácgiáo vĩÊn / cán bộ quản lí khác tìm hiểu thêm học tập, nhằm mục đích góp phầnnâng cao năng lục nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dung chomãi giáo vĩÊn / cán bộ quân lí, đồng thòi nâng cao chất lưong giáodục trong những môn học, lóp học, truòmg học nói riÊng, giáo dụccả nước nói chung. II. MỤC TIỄU CỤ THỂHọc xong module này, giáo vĩÊn trung học cơ sờ cỏ năng lực : 2.1. Ve kiẽn thức – Biết cách thục hiện một đỂ tầi nghìÊn cứu khoa học sư phạm úngdụng phù họp vói điỂu kiện, năng lực cửa moi giáo vĩÊn. – Trình bày được phuơng pháp và kỉ năng đánh giạ, phổ biến mộtđỂ tầi nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dung trong truửng trunghọc cơ sờ. 2.2. Ve kỉ năng – Thục hiện một đỂ tài nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng. – Đánh giá một đỂ tài nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng, phổbiến đỂ tầi nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dung. 2.3. vê thái độ – Tích cục vận dụng, thục hiện những đỂ tài nghìÊn cứu khoa học sưphạm úng dụng theo đúng quy trình tiến độ, đâm bảo tác dụng nghìÊn cúukhách quan và trung thục. – Cỏ ý thúc học tập kinh nghiệm tay nghề cửa đồng nghiệp trong nghìÊn cứukhoa học sư phạm úng dung và phổ biến những hiệu quả nghìÊn cứukhoa học sư phạm úng dụng cửa mình cho những đồng nghiệp thamkhảo học tập. ( cặ c. NỘI DUNGPHẦN I. THÔNG TIN NGUỒNNội dung 1 ________________________________________________HƯỚNG DÂN ÁP DỤNG NGHIÊN cứu KHOA HỌC sư PHẠMỨNG DỤNG TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC cơ SỜA. MỜ ĐẦUẮp dụng nghìÊn cúu khoa học sư phạm úng dung vào thục tế ViệtNam lúc bấy giờ là việc làm thiết yếu và cần được phổ biẾn đẾn tấtcả những giáo vĩÊn / cán bộ quản lí. Tuy nhìÊn, cỏ thể vận dụng mộtcách linh động, tùng bước tuỳ vào điỂu kiện thục tế ù mỗi địaphương. Cụ thể là : – Đổi với giáo vĩÊn / cán bộ quản lí ù những địa phuơng cỏ điỂukiện thuận tiện vỂ công nghệ thông tin ( máy tính, internet ) nÊn ápdụng vừa đủ quy trình tiến độ và những yéu cầu vỂ nghĩÊn cứu khoa học sưphạm úng dụng mang tính quổc tế như đã trình diễn ù moduleỈVghiên cứu khoa học su phạm ứng dựng trong trường trung họccơ sở. Công nghệ thông tin sẽ ho trợ cho việc sú dụng thổng kÊ ( sú dụng Excel, internet, vận dụng những công thúc cỏ sẵn ) trongkiểm chúng độ an toàn và đáng tin cậy của tài liệu và nghiên cứu và phân tích tài liệu để chúngmình, đâm bảo hiệu quả nghìÊn cứu cỏ độ giá trị và độ an toàn và đáng tin cậy. Phương tiện công nghé thông tin cho ta hiệu quả túc thì, đâm bảođộ chính sác, khách quan. Tuy nhiên, đổi vói những giáo vĩÊn giảngdạy những môn khoa học xã hội khi chua sú dụng thành thạo côngnghé thông tin, chứng ta sẽ cảm thấy khỏ khăn phúc tạp và thấykhỏ hiểu do những thuật ngũ khoa học thong kÊ như : Mổt, Trung vi, Độ lệch chuđn, Phép kiểm chúng T-test, Phép kiểm chúng Khibình phương Khi biết sú dụng công nghẾ thông tin thì điỂu khỏkhăn sẽ trờ nÊn hết súc đơn thuần ( như hưóng dẫn chi tiết cụ thể ù phầnPhụ lục trong module trung học cơ sờ ). – Đổi với giáo viên / cán bộ quản lí ù những địa phương, vùng sâu, vùng 3Q chua cỏ đủ điỂu kiện vỂ công nghệ thông tin sẽ gặpkhỏ khăn trong việc sú dung thong kÊ trong kiểm chúng độ tincậy của tài liệu và nghiên cứu và phân tích tài liệu. Trong điỂu kiện thục tế này, chứng ta vẫn cỏ thể thục hiện nghĩÊn cứu khoa học sư phạm úngdung theo quá trình nghĩÊn cúu ờ module truữc. Tuy nhĩÊn, ờcông đoạn kiểm chúng độ đáng tin cậy cửa tài liệu và nghiên cứu và phân tích tài liệu, ta cỏ thể sú dụng những giải pháp và cách tính đơn thuần, dế thụchiện hơn, đơn cử là : 4 – Kiểm chúng độ an toàn và đáng tin cậy cửa tài liệu sú dụng giải pháp : kiểm tranhĩỂu lần hoặc sú dụng những dạng đẺ tương đuơng. 4 – Phân tích tài liệu cỏ thể thục hiện theo cách tính điỂm trung bìnhcửa bài kiểm tra sau tác động ảnh hưởng cửa nhỏm nghiÊn cứu ( N C ) vànhỏm đổi chúng ( ĐC ). Sau đỏ tính chênh lệch điỂm trung bìnhcửa hai nhỏm ( Nhỏm NC – ĐC ) để rút ra Kết luận. NỂu hiệu cửahai sổ lớn hơn không ( > 0 ) cỏ nghĩa là ảnh hưởng tác động nghiÊn cứu đã cỏkết quả và cỏ thể rút ra Tóm lại vấn đáp cho câu hối nghĩÊn cứu vàgiả thuyết nghĩÊn cứu. B. CÁC BƯỚC THựC HIỆNBước 1. xác lập đê tài nghiên cứuKhi xác lập đỂ tai nghiÊn cứu, cần triển khai the o những bước sau : 1.1. Tìm hiếu hiện trạngCân cú vào những vấn đẺ dang nổi cộm thục tế giáo dục ờ địaphuơng như những khỏ khăn, hạn chế của việc dạy và học, quản lígiáo dục làm ảnh hường đến tác dụng dạy và học / giáo dục cửa lópminh, trưững minh, địa phương của mình : Vỉ dụ : – Hạn chế trong thục hiện đổi mỏi phuơng pháp dạy học, đổi mớikiểm tra nhìn nhận ; – Hạn chế, yếu kem trong sú dung thiết bị, úng dụng công nghệthông tin trong dạy học ; – Chất hjong, hiệu quả học tập của học viên ờ mộtsổ mòn học còntháp ( ví dụ : môn Toán, NgO vân, Lịch sú, Sinh học, Vật lí, Hoáhọc ) ; – Học sinh chán học, bố học ; – H s y Ểu kém, họ c sinh cábiệttrong lớp / trường ; – Sụ chưa ổn cửa nội dung chương trình và SGK đổi với địa phuơng. Trong rất nhiỂu vấn đỂ nổi cộm cửa thục tế giáo dục ờ địa phương, chứng ta chọn một vấn đỂ để thực thi nghiÊn cúu ảnh hưởng tác động nhằmcải thiện / biến hóa thực trạng, nâng cao chất lượng. Ví dụ : – Lầm thế nào để giảm sổ học viên bố học ? – Lầm thế nào để tâng tỉ lệ đi học đứng giờ đổi với sổ học viên hay đihọc muộn ? – Lầm ứiế nào để nâng cao két quả học tập của học viên học kem mònToán ? – Lầm thế nào để chán dứt những hiện tượng kỳ lạ bạo lục học đưòmg ? Giáodục học viên riêng biệt ? Sau khi chọn vấn đỂ nghìÊn cứu chứng ta cần tìm hiểu và khám phá, liệt kÊ cácnguyÊn nhân dẫn đến những hạn chế trong thục trạng và chọn mộtnguyÊn nhân để tìm giải pháp ảnh hưởng tác động. Ví dụ : Nguyên nhần của vìệchọcsinh họckởĩi mồn Smh học tòi – Do chương trình môn Sinh học chua tương thích với trình độ của họcsinh ; – Phương pháp dạy học sú dụng trong mòn Sinh học chua phát huyđược tính tích cục cửa học viên ; – ĐiỂu kiện, vật dụng, thiết bị dạy học sinh học chưa đáp úng ; – Phụ huynh học viên chua chăm sóc đến việc học cửa con trẻ mình ; Tù những nguyÊn nhân trÊn, ta chọn một nguyÊn nhân để nghìÊn cứu, tìm giải pháp tác động ảnh hưởng. 1.2. Tìm những giài pháp thay thẽKhi tìm những giải pháp thay thế sửa chữa nÊn khám phá, nghiÊn cứu, thamkhảo những kinh nghiệm tay nghề cửa đồng nghiệp và những tài liệu, bài báo, sáng tạo độc đáo kinh nghiệm tay nghề, báo cáo giải trình nghiÊn cứu khoa học cồ nội dunglìÊn quan đến vấn đỂ nghìÊn cứu của mình. Đồng thòi tâm lý, điỂu chỉnh, phát minh sáng tạo, tìm ra những giải pháp tác động ảnh hưởng tương thích, cỏhiệu quả. Ví dụ : Giải pháp sửa chữa thay thế cho nguyên do thú hai ờ trÊn là : súdụng giải pháp dạy học hợp tác nhòm, ‘ ‘ ( hoặc học theo dụ án ) trong dạy học môn Sinh học. 1.3. Xác định vãn đe nghiên cứuSau khi tìm được giải pháp tác động ảnh hưởng, ta thực thi sác định vấn đỂnghìÊn cứu, câu hối cho vấn đỂ nghìÊn cứu và giả thuyết nghiÊncúu. Với ví dụ trÊn ta cỏ tÊn đẺ tài là : – Sú dụng giải pháp dạy học hợp tác nhóm trong dạy học mônSinh học sẽ nâng cao hiệu quả học tập cửa học viên lớp 9B, Truửngtrung học cơ sờ Ngô Sĩ LiÊn, tỉnh Bấc Giang. hoặc – Nâng cao hiệu quả học tập mòn Sinh học trải qua việc sú dụngphuơng pháp họp tác nhòm cho học viên lóp 9B, Truững trung họcco sờ Ngô Sĩ liên, tỉnh Bắc Giang. Với đề tài này, chứng ta có câuhòi cho vấn đềnghìên cứusaiii Súdụng chiêu thức dạy học hợp tác nhóm trong dạy học môn Sinhhọc cỏ nâng cao hiệu quả học Sinh học cho học viên lớp 9B, Truông trung học Cữ sờ Ngô Sĩ LiÊn, tỉnh Bấc Giang không ? Giả ũiuyểt của vẩn đềnghìên cứu trên ỉăi – cỏ, sú dụng giải pháp dạy học hợp tác nhỏm trong dạy họcmôn Sinh học sẽ nâng cao tác dụng học Sinh học cho học viên lớp9B, Tru ùng trung học cơ sờ Ngô Sĩ LiÊn, tỉnh Bắc Giang. Ghì chúiNỂu người nghiên cứu và điều tra muổn tác động ảnh hưởng, chăm sóc đến cảhai vấn đỂ kắ quảvàhứng thú học tập cửa học viên thì tÊn đỂtầinghĩÊn cứu là : – sú dụng giải pháp dạy học hợp tác nhóm trong dạy học mônSinh học sẽ nâng cao hiệu quả và hứng thú học tập Sinh học củahọc sinh lóp 9B, Trường trung học cơ sờ Ngô Sĩ LiÊn, tỉnh BấcGiang. hoặc – Nâng cao hiệu quả và húng thú học tập môn Sinh học thông quaviệc sú dụng giải pháp dạy học họp tác nhỏm cho học viên lớp9B, Trường trung học cơ sờ Ngô Sĩ LiÊn, tỉnh Bắc Giang. Cáccắuhỗìnghiên cứu ỉài – Sú dụng chiêu thức dạy học hợp tác nhóm trong dạy học mônSinh học cỏ nâng cao hiệu quả học Sinh học cho học viên lớp 9B, Truùng trung học cơ sờ Ngô Sĩ LiÊn, tỉnh Bấc Giang không ? – Sú dụng giải pháp dạy học hợp tác nhóm trong dạy học mônSinh học cỏ nâng cao húng thú học Sinh học cho học viên lớp 9B, Truùng trung học cơ sờ Ngô Sĩ LiÊn, tỉnh Bắc Giang không ? Giả ũiuyểt của vẩn đềnghìên cứu trên ỉăi – cỏ, sú dụng giải pháp dạy học hợp tác nhỏm trong dạy họcmôn Sinh học sẽ nâng cao hiệu quả học Sinh học cho học viên lóp9B, Trường trung học cơsờ Ngô Sĩ LiÊn, tỉnh Bấc Giang. – Cỏ, sú dung giải pháp dạy học hợp tác nhỏm trong dạy họcmôn Sinh học sẽ nâng cao hứng thú học Sinh học cho học viên lóp9B, Tru ùng trung học cơ sờ Ngô Sĩ LiÊn, tỉnh Bắc Giang. BƯỚC 2. Lựa chọn thiẽt kẽTrong module trước đã trình làng những dạng phong cách thiết kế. Tuỳ vào điỂukiện thục tế : quy mô lớp học, thời hạn thu thập dữ liệu, đặc điểmcẩp học / môn học và vấn đỂ nghiÊn cúu để lụa chọn phong cách thiết kế phùhợp. Thiết kể li Thiết kế kiểm tra trước và sau ảnh hưởng tác động đổi với nhỏmduy nhất. Là phong cách thiết kế đơn thuần, dế thục hiện. Bời phong cách thiết kế này không làm ảnhhường đến kế hoach dạy học cửa lỏp / truòng, cỏ thể sú dụng họcsinh cửa cả lớp, toàn bộ học viên đẺu được tham gia vào nhỏmnghìÊn cứu. Hơn nữavới phong cách thiết kế này, ngoài việc thu thập dữ liệu qua bảng hỏi / bài kiểm tra, người nghìÊn cứu dễ quan sát phân biệt sụ đổi khác qua hành vĩ, thái độcửa học sinhTuy vậy, phong cách thiết kế này chứa đung nhìỂu rủi ro tiềm ẩn ảnh hường hiệu quả kiểmtra sau tác động ảnh hưởng tâng lÊn so với trước ảnh hưởng tác động cỏ thể do một sổ yếu tổkhác ( ví dụ như học viên cỏ kinh nghiệm tay nghề hơn trong việc làm bài kiểmtra ; tâm trạng cửa nguửi sú dụng công cụ đo ờ những thửi điểm khácnhau nÊn hiệu quả của bộ phiếu hỏi / bài kiểm tra và qua quan sát cỏ sụkhác biệt ). Ví dụ : ĐỂ tài : “ Tác động cửa việc học viên trung học cơ sờ tương hỗ lẫnnhau trong lớp học đổi với hành vĩ thục hiện trách nhiệm mòn Toán ” ( dogiáo vĩÊn Nước Singapore thục hiện ). Ở đỂ tài này, nhỏm nghìÊn cúu đã tiếnhành khảo sát trước tác động và sau tấc động ( qua bảng phiếu hỏi ) vỂhành vĩ cửa học viên trong việc thục hiện nhiẾm vụ học lập môn Toánđổi với tổng thể học viên tham gia vào quy trình nghìÊn cứu. Thiềt kề 2 : Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động ảnh hưởng đổi với những nhỏmtương đương. Thiết kế này sú dụng 2 nhỏm nguyÊn ven ( hàng loạt 2 lớp học viên ) cỏ sụtương đương để làm nhỏm đổi chúng và nhỏm thục nghiệm. Đây là phong cách thiết kế mang tính thục tế, dế thục hiện đổi với giáo viÊn, đặcbiệt là giáo vĩÊn trung học cơ sờ, trung học phổ thông, do giáo vĩÊn bộmôn dạy ờ nhiều lóp khác nhau trong cùng một khiổĩ nÊn cỏ thể chonđược 2 lóp tương tự vỂ trình độ để lầm nhóm thục nghiémvà nhòmđổi chúng. Thìểt kể3 : Thiết kế kiểm tra trước tác động và sau tác độngđổi với những nhỏm đuợc phân loại ngẫu nhìÊn. YÊU cầu bất buộc là những nhỏm ngẫu nhiÊn phải đâm bảo sụ tươngđuơng. Cỏ thể tạo lập 2 nhỏm ngẫu nhìÊn ờ những lớp khác nhau hoặc cỏthể chia lớp thành 2 nhỏm ngẫu nhìÊn nhưng vân phải bảo vệ sụtương đương. Đây là một phong cách thiết kế hiệu suất cao nhưng rất khỏ thục hiện, vìnỏ ảnh hương tới hoạt động giải trí thông thường cửa lớp họ c. Ví dụ : ĐỂ tài : “ Nâng cao năng lực nhìn nhận và năng lực giải toán chohọc sinh lớp s trải qua việc tổ chúc cho học viên nhìn nhận chéo bàikiểm tra môn Toán ” ( HS lớp 0, Trưững thục hành sư phạm QuảngNinh ) nhỏm nghĩÊn cứu : chia lớp ( trong lớp cỏ 30 em học viên ) thành 2 nhỏm, moi nhỏm 15 học viên. Trình độ của học viên trong 2 nhỏm đượcxem là tương đuơng trÊn cơ sờ lụa chọn tù tác dụng học tập do giáo vĩÊnbộ môn nhìn nhận. Nhỏm điều tra và nghiên cứu tổ chúc kiểm tra trước tấc động vàsau tác động ảnh hưởng cho cả nhỏm đổi chúng và nhỏm thục nghiệm. Thìểt kể 4 : Thiết kế chỉ kiểm tra sau tác động ảnh hưởng đổi với những nhỏm đượcphân chia ngẫu nhĩÊn. Thiết kế này khủng cần khâo sát / kiểm toa trước tác động vì những nhòmđã dâm bảo sụ tương tự ( cân cú vào tác dụng học tập của học sinhtruỏc khi tác động ảnh hưởng ). Người nghĩÊn cúu chì kiểm tra sau tác động ảnh hưởng và sosánh tác dụng. Vĩ dự ĐỂ tài : “ Tăng hiệu quả giải bài tập toán cho học sinhlớp 6 trải qua việc tổ chúc cho học viên học theo nhỏm ờ nhà ” nhỏmnghĩÊn cứu phân loại lớp ( 30 học viên ) thành 2 nhỏm ngẫu nhĩÊn ( đâmbảo sụ tương tự ), moi nhỏm 15 học viên và chỉ kiểm tra sau tácđộng để so sánh kát quả của hai nhóm. Thiết kế cơ s òAB / phong cách thiết kế đa CƠSỜABTrong lớp học / trường học nào cũng cỏ một sổ học viên đuợc gọi là “ Học sinh riêng biệt “. Những học viên này thường cỏ những bộc lộ khácthường như : không thích học ; thường xuyÊn đi học muộn ; bố học hoặchay gây gổ đánh nhau ; hiệu quả họ c tập yếu kém Vậy, làm thế nào đểcỏ thể biến hóa thái độ, hành vĩ, thỏi quen không tổt cửa những học sinhnày ? Đây là một câu hối đặt ra cho giáo vĩÊn và cán bộ quản lí giáo dụctrong nhà truàmg. nghĩÊn cứu khoa họ c sư phạm úng dụng cỏ thể giúpchứng ta xử lý những truững hợp riêng biệt đỏ. Ta cồ thể sú dung thiếtkế cơ sờ AB / phong cách thiết kế đa CƠSỜAB.Thục hiện nghiÊn cúu theo phong cách thiết kế này ta cần tìm hiểu và khám phá nguyên do cửacác bộc lộ “ riêng biệt “, trÊn cơ sờ đỏ tìm giải pháp ảnh hưởng tác động nhằm mục đích thayđổi thái độ, hành vĩ và những thỏi quen sáu cửa học viên. Khi thục hiệnnghĩÊn cúu ta ghi chép hiệu quả cửa thực trạng, sụ thay đoi cửa học sinhqua hầnh vĩ, thái độ ( quy trình dĩến ra trong một thời hạn nhất định ). – Trước khi tác động ảnh hưởng ( gọi là quy trình tiến độ cơ sờ “ A ” ). Tiếp theo, thụchiện ảnh hưởng tác động và ghi chép quy trình dìến biến tác dụng ( gọi là giaiđoạn tác động ảnh hưởng “ B ). – Khi ngùng tác động ảnh hưởng, cân cú vào hiệu quả ghi chép để sác định sụthay đổi mà ảnh hưởng tác động dem lại. – Cỏ thể liên tục lặp lại giai đoạnA và tiến trình B thì gọi là thiết kếAB AB, tiến trình mờ rộng này ‘ cỏ thể chứng minh và khẳng định chắc như đinh hơnvỂ hiệu quả cửa tác động ảnh hưởng. Thiết kế này cỏ thể thục hiện trong nghìÊn cứu một hoặc một sổhọc sinh. Khi thục hiện nghìÊn cứu trên 2 hoặc nhìỂu học viên, nếu cỏ sụ khác nhau về thòi gian cửa tiến trình Cữ sờ A thi đuợcgọi là phong cách thiết kế đa cơ SỜAB.Ví dụ : Trong lóp cồ một s ổ học viên lưòi làm bài tập toán, giáovĩÊn cỏ thể thục hiện đỂ tài : “ Tăng tỉ lệ hoàn thành xong bài tập và độchính xác trong giải bài lập toán bằng việc sú dung the thông báohằng ngày cho gia đĩnh “. Hoặc một sổ học viên riêng biệt hay gây gổđánh nhau cỏ thể thục hiện đỂ tài “ Thay đổi hành vĩ úng xủ củahọc sinh trải qua giáo dục kỉ nâng sổng bằng những tình huổngsam vai ” Bước 3. Đo lường – Thu thập dữ liệu * Một sổ chú ý quan tâm : – Cân cú vào vấn đỂ nghiên cứu và điều tra ( những câu hỏi cửa vấn đỂ nghiêncứu ), giả thuyết điều tra và nghiên cứu để sác định công cụ đo lưững phùhợp, đảm taảo độ đáng tin cậy và độ giá trị ; – Chỉ giám sát những vấn đỂ cần nghiên cứu và điều tra ; không đua ra nhữngnhận định, Tóm lại vỂ tác dụng không được đặt ra ờ phần đòlường. * Ví dụ : – Vấn đỂ nghiÊn cưu tập trung chuyên sâu vào nâng cao hiệu quả học tập, khôngđỂ cập đến vấn đỂ húng thú của học viên thì chỉ xây dụng công cụđo hiệu quả học tập ( bầi kiểm tra ), không cần xây dụng công cụ đohứng thủ ( thang đothái độ ) và không đua đánh giá và nhận định Kết luận vỂ ván đỂ húng thủ học tậpcửa học viên. – Trong truòng hợp vấn đỂ điều tra và nghiên cứu đặt ra : nâng cao tác dụng vàhúng thú học tập cửa học viên thì cần xây dụng công cụ đo hiệu quả ( bài kiểm tra ) và công cụ đo hứng thủ ( thang đo thái độ ) để trả IM 2 câu hỏi nghiÊn cứu : 4 – Tác động cỏ nâng cao hiệu quả học tập cửa học viên không ? 4 – Tác động cỏ làm tâng húng thủ học tập cửa họ c sinh khônế ? Trong đỂ tài trÊn, tài liệu cần tích lũy là : – KiẾn thúc vỂ môn học ( hiệu quả học tập ), cách đo được sú dụng làbài kiểm tra. – Thái độ của học viên ( hủngthu ), cách đò đuợc sú dụng là thang đothái độ. Trong đỂ tầi này ngựời nghìÊn CUU càn sú dụng 2 công cụ đo là bàikiỂm tra ( đo tác dụng học tập ) và thang đo thái độ ( húng thủ học tập ) cửa học viên để vấn đáp cho 2 câu hối nghìÊn cứu trÊn. NỂu đỂ tầi chỉ đỂ cập đến nâng cao tác dụng học tập cửa học viên, không đỂ cập đến ván đỂ húng thủ thì công cụ đo được sú dụng là bàikiểm tra đo tác dụng học tập. NỂu đỂ tầi nghìÊn cứu tập trung chuyên sâu xử lý vẩn đỂ kỉ nâng thì thangđo là bảng kiểm quan sát. * Độ giá trĩ và độ tin cậyCác tài liệu tích lũy được cần đâm bảo độ giá trị và độ đáng tin cậy. – Độ đáng tin cậy là tính đồng điệu giữa những lần đo khác nhau và tính ổnđịnh cửa tài liệu thu được. – Độ giá trị là tính xác thục của tài liệu thu được, những tài liệu cỏ giátrị phân ánh trung thục cửa những yếu tổ được đo. Độ giá trị và độ đáng tin cậy chính là chất lượng cửa tài liệu. * Kiểm chứng độ an toàn và đáng tin cậy của dữ liệuCỏ ba chiêu thức kiểm chúng độ an toàn và đáng tin cậy cửa tài liệu, đỏ là : 189 – Kiểm tra nhiỂu lần : cùng một nhỏm nghĩÊn cúu tĩỂn hành kiểm trahai hoặc nhĩỂu lần vào những khoảng chừng thời hạn khác nhau, nếu dữ liệuđáng đáng tin cậy, điểmsổ cửa những bài kiểm tra cỏ sụ tương đương hoặctương quan cao ; – Sú dụng những dạng đẺ tương đuơng : cùng một bài kiểm tra nhưngđược tạo ra hai dạng đẺ khác nhau, cùng một nhỏm sẽ thục hiện cảhai bài kiểm tra trong một thòi điểm. Tĩnh độ tương quan điểm sổ cửahai bài kiểm tra để sác định tính đồng điệu cửa hai dạng đỂ ; – Chia đôi tài liệu : Phuơng pháp này sú dung công thúc trÊn phần mềmExcel để kiỂm chúng độ đáng tin cậy cửa tài liệu. Đổi với những địa phươngcỏ đủ điỂu kiện sú dụng công nghẾ thông tin thì nên sú dung phuơngpháp này. Các địa phuơng không cỏ điỂu kiện sú dụng công nghẾthông tin thì sú dụng một trong hai chiêu thức trên. * Kiểm chứng độ giá trị của dữ liệuCỏ ba giải pháp để kiểm chúng độ giá trị cửa tài liệu : – Độ giá trị nội dung : Xem xét những câu hối cỏ phán ánh vấn đỂ, kháiniệm, hành vĩ cần đo trong lĩnh vục nghĩÊn cứu hay không ? cỏ thể súdụng những nhận xét cửa giáo vĩÊn cỏ kinh nghiệm tay nghề để kiểm chúng độgiá trị nội dung cửa tài liệu. – Độ giá trị đồng quy : Xem xe t đối sánh tương quan giữa điỂm sổ những bài kiểmtra sú dụng trong nghĩÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng và điễmcác bài kiểm tra thường thì là một cách kiểm chúng độ giá trị cửadữ liệu. – Độ giá trị dụ báo : Tương tụ như độ giá trị đồng quy vói định hướngtương lai, những sổ liệu kiểm tra cửa điều tra và nghiên cứu phải đối sánh tương quan vớimột bầikiểm tra cửa mônhọc trong tương lai, ví dụ : tính tương quangiữa hiệu quả kiểm tra môn Toán học kì 1 và bài kiểm tra của học kì II, nếu giá trị độ đối sánh tương quan r > 0,7 ta hoàn toàn có thể Tóm lại phép đo được súdụng trong nghiÊn cưu là cỏ giátiị. Tương quan càng lón biễu thị độ giá trị càng cao. Độ đối sánh tương quan caothể hiện những kiến thúc và kỉ nâng cửa học viên đo được trong nghĩÊn190cứu tương tự vói kiến thúc và kỉ nâng trong môn học. Trong thục tế ta cỏ thể sú dụng chiêu thức 1, 2 trÊn. Phươngpháp 3 phụ thuộc vào vào bài kiểm tra sẽ thục hiện trong tương lainÊn phái chờ đũi. Bước 4. Phân tích dữ liệuNhư đã đỂ cập ờ phần trình diễn trÊn, ờ những địa phương cỏ đủđiỂu kiện vỂ công nghẾ thông tin nÊn sú dụng thổng kÊ ( sú dụngcác công thúc cỏ sẵn trong bảng Excel, internet ) để nghiên cứu và phân tích dữliệu. Trong điỂu kiện không cỏ phương tiện đi lại công nghệ thông tincỏ thể sú dung cách tính điểm trung bình cộng của nhỏm thụcnghiẾm và nhỏm đổi chúng, so sánh hiệu quả chênh lệch giữa cácnhỏm để rút ra Tóm lại vỂ hiệu quả cửa tác động ảnh hưởng vấn đáp cho câu hốinghìÊn cứu và giả thuyết nghìÊn cứu. Ví dự ĐỂ tài : Sú dụng kỉ thuật sơ đồ tư duy để nâng cao kết quảhọc tập môn Lịch sú của học viên lóp 6A Trường trung học cơ sờQuang Trung, tỉnh Thái NguyÊn. Câu hòi cho vẩn đềnghìên cứu ỉài – Sú dụng kỉ thuật sơ đồ tư duy cỏ nâng cao tác dụng học tập mônLịch sú cửa học viên lớp 6A, Truững trung học cơ sờ QuangTrung, tỉnh Thái N guyÊn không ? GiảthiíyểtTighìên cứu ỉài – Cò. Sú dụng kỉ thuật sơ đồ tư duy sẽ nâng cao tác dụng học tậpmôn Lịch sú cửa học viên lớp GA, Trường trung học cơ sờ QuangTrung, tỉnh Thái Nguyên. Sau 3 tháng ảnh hưởng tác động, nhóm thục nghiệm giáo viên sú dụng kỉthuât sơ đồ tư duy, nhỏm đổi chúng giáo vĩÊn vẫn sú dụngphương pháp thuyết trình. Kết quả thu được được nghiên cứu và phân tích nhưsau : 191 – Kết quả kiểm tra nguồn vào của 2 nhỏm đổi chúng và thục nghiệmtương đương nhau. Sau tác động ảnh hưởng, tác dụng điỂm trung bình mônLịch sú của nhỏm thục nghiệm cao hơn nhỏm đổi chúng là 1,34 điểm, cỏ thể Kết luận tác động ảnh hưởng cỏ tác dụng, giả thuyết đặt ra làđứng. – ĐỂ tài : Tác động cửa việc học viên tương hỗ lẫn nhau đổi với hànhvĩ thục hiện trách nhiệm học viên trung học cơ sờ trong lóp họcmòn Toán ( Koh Puay Koon, Lee Li Lĩ, Sitì NawaỊ Tan Candy và Bảng th ống kê điếm ỉdếm tra đầu ra ( sau 3 tháng ảnh hưởng tác động } Lóp SổhọcsinĐiỂm / sổ học viên đạt điểm TổngsođiểmĐiểmtrungbình1 2 3 4 5 6 7 B 9 lũLớpthụcnghiệ ( GA ) 30 0 0 0 s 26 42 202 6, aoLớpđổichúng ( 6B ) 30 02 24 6 s 6 0 2 0 164 5,46 Bảng so sánh điếm trung bmh của bài ỉdếm tra sau tác độngLóp Sổ học viên Giá trị trung bìnhLớp thục nghiệm ( 6A ) 30 6, aoLớp đũi chúng ( 6B ) 30 5,46 ChÊnh lệch 1,34192 Tan Jing Yang, Trường trung học cơ sờ Dunman, Nước Singapore ). Trong đỂ tài này, nhỏm nghìÊn cứu đo hành vĩ cửa học sinhbằng một hệ thổng câu hối và so sánh hiệu quả trước và sau tácđộng bằng tỉ lệ phần trăm ( sổ học viên lụa chọn câu trả IM “ chấp thuận đồng ý ” ) để sác định sụ văn minh cửa học viên sau ảnh hưởng tác động ờ 2 lớp ; lớp 6F và lóp 6G ( cả 2 lớp đỂu là lóp thục nghiệm, khôngcỏ lóp đũi chúng, sú dụng phong cách thiết kế 1 : Kiểm tra trước và sau tấcđộng đũi với nhỏm duy nhất ). Qua bảng trÊn cho thấy, tác dụng ảnh hưởng tác động được bộc lộ ờ sổphần tiăm cửa câu trả lòi cửa học viên. Tiuớc tấc động sổ phầntrăm thấp hơn tác dụng Xác Suất sau tác động ảnh hưởng. Như vậy, cỏ thểBảng ! Tổng hợp hết quảffTựnhận thứcvềhành vì thựchìện nhiêm vụ ” Trong giò Toán Lớp F Lớp GTruứctác độngSau tácđộngTruứctácđộngSau tácđộng1 Tôi cổ ganghếtsúc. 67,6 % 75,6 % 93,3 % 100 % 2 Tôi luôn chămchu. 51,4 % 69,4 % 00 % 9GB % Tôi không lãngphí thời hạn ngồichờ giáo viênhương dẫn hoặcphân hoi. 16,2 % 16,7 % 50 % 73,3 % Tôi thường khônglơ mơ hoặc ngủgật40, 6 % 52, % 50 % 90,0 % Tôi không ngồiđồn thời hạn đếnkhi kết thúc giờ học. 29,7 % 61,1 % 53,3 % 73,3 % 193 Tóm lại ảnh hưởng tác động đã cỏ tác dụng và chứng minh và khẳng định giả thuyết đua ralà đứng. Đước 5. Đáo cáo điều tra và nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụngThục hiện theo cấu trúc lao lý cửa báo cáo giải trình nghìÊn cúu khoahọc sư phạm úng dụng ( trong Module THCS 26 ) * Lưu ỷi càn tránh một sổ loi phổ biến. Trong những báo cáo giải trình nghìÊn cứukhoa học sư phạm úng dung thường mắc phái những lãi sau : – Phần giói thiệu : vấn đỂ nghìÊn cứu không được trình diễn hoặc dìếnđạt không nõ rang. – Phương pháp nghìÊn cứu : Thiết kế nghìÊn cứu không đo những dữ liệuđể trả lòi những vấn đỂ nghìÊn cúu. * Ví dự – Trong nghìÊn cứu cỏ đỂ cập đẾn ván đỂ tàng húng thu học tập cửahọc sinh nhưng không cỏ công cụ đo húng thu. – Phần bàn luân lan man, không tập trung chuyên sâu vào vấn đỂ nghiÊn cưu vàkhông cân cú vào tác dụng nghiên cứu và phân tích tài liệu. – Kết luận, khuyến nghị : 4 – Không tóm lắt những hiệu quả trả lùi cho vấn đỂ nghìÊn cứu. 4 – Bàn vỂ một vấn đỂ mói không gắn vói vấn đỂ nghìÊn cúu. 4 – Các khuyến nghị đua ra không dụa trÊn những tác dụng nghìÊn cứu. Như vậy, ngưòi nghìÊn cứu đã không bám sát mục tiêu cửa phần kếtluận là nhấn mạnh vấn đề những hiệu quả quan trong của nghìÊn cứu để gây ấntư ong sâu sấc cho ngưòi đọc. * Lập kế hoạch nghìÊn cứuĐỂ thục hiện tổt đỂ tầi nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng, người nghìÊn cứu càn lập kế hoach nghìÊn cứu theo những bước hưóngdẫn trÊn và như khung kế hoạch điều tra và nghiên cứu khoa học sư phạm úngdụng trong Mođule JVghiêncứu khoa học sư phạm imgdựngở tnàmgữĩinghọccơsở. Ví dụi Lập kểhoạch điều tra và nghiên cứu ỉdioa họcsitphạm ứngdụng194TÊn đỂ tài : Nâng cao hiệu quả học tập môn Lịch sú cho học viên lóp6, Truòmg trung học cơ sờ Quang Trung, tỉnh Thái Nguyên thôngqua việc sú dụng kỉ thuật s ơ đồ tư duy. 195B uức Hoạt động1. Hiện trạngHọcsinhlớp 6 cảm thấy việc học, ghi nhớ những sụ kiện trongmôn Lịch sú rất khỏ khăn. KỂt quả những bài kiểm tra rấtthẩp. 2. Giải phápthay thếSú dụng kỉ thuật sơ đồ tư duy trong dạy học Lịch sú. 3. Vấn đỂnghĩÊn cứu. Giả thuyếtnghìÊn cứuSú dụng kỉ thuật sơ đồ tư duy trong dạy học Lịch sú cỏnâng cao tác dụng họ c tập cửa họ c sinh không ? Cỏ, nỏ giủp nâng cao hiệu quả học tập cửa học viên. 4. Thiết kế Kiểm tra sau tác động ảnh hưởng với nhỏm nhìÊnNhóm Tác động Kiểm tra sau tác độngTN ( N = 30 ) X 03 ĐC ( N = 33 ) — 045. Đo lường1. KỂt quả kiểm tra cửa học viên vấn đáp 5 câu hỏi nhìỂulụa chọn và 5 câu vấn đáp ngấn. 2. Bầi kiểm tra tương tụ như những bài kiểm tra binh thườngtrên lóp. 3. Kiểm chúng độ giá trị nội dung cửa bài kiểm tra sau tácđộng với 2 giáo vĩÊn khác. 4. Kiểm chúng độ đáng tin cậy bằng cách chấm điểm nhiều lầndo 2 giáo viên khác đâm nhiệm. 6. Phân tíchdữ liệuSú dụng phép kiểm chúng T-test độc lập và múc độ ảnhhường. 7. KỂt quảKỂt quả đổi với vấn đỂ nghìÊn cứu cỏ ý nghĩa không ? NỂu cỏ ý nghĩa, múc độ ảnh hường như thế nào ? 196N ội dung 2PH ƯƠNG PHÁP VÀ KĨ NĂNG PHỔ BIỂN NGHIÊN cứuKHOA HỌC Sư PHẠM ỨNG DỤNG2. 1. Đánh giá đe tãi điều tra và nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng2. 1.1. Mục đíchĐánh giá đỂ tài nghìÊn cứu khoa học sư phạm úng dụng là đánhgiá hiệu quả nghìÊn cứu cửa đẺ tài, khẳng định chắc chắn giải pháp tác độnglà tương thích, cỏ hiệu suất cao. Tuỳ thuộc vào tác dụng cửa đỂ tầi cò thểphổ biến cho giáo vĩÊn trong truửng, trong huyện, trong tỉnh hoặcgiáo viên trong toàn quổc tìm hiểu thêm và vận dụng. Đồng thời quađánh giá, giáo vĩÊn / cán bộ quân lí và đồng nghiẾp cỏ thời cơ nhìnlại quá trinh, rút ra những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề cho công tác làm việc dạyvà học / quản lí giáo dục và công tác làm việc nghìÊn cứu, tìm ra hướng giảiquyết mới cho vấn đỂ nghìÊn cứu tiếp theo, góp thêm phần thôi thúc, nâng cao chất lương giáo dục ờ những địa phương nói riêng, cả nướcnói chung. 2.1.2. Cách tô ‘ chức nhìn nhận – NghìÊn cứu khoa họ c sư phạm úng dụng đang và s ẽ là hoạt độngthường xuyÊn cửa giáo vĩÊn đuợc thục hiện ờ những phạm vĩ khácnhau trong môn học, lớp học, truửng học, cẩp học. Tuy thuộc vàocẩp độ quân lí để tổ chúc nhìn nhận. ví dụ : – Ở trường đại trà phổ thông do Hội đồng trình độ tổ chúc nhìn nhận. – Ở trường sư phạm do Hội đồng khoa họ c cửa truửng tổ chúc đánhgiá. – Hội đong nhìn nhận cân cú vào những tìÊu chí nhìn nhận để nhìn nhận, xếp loại đỂ tài. Những đỂ tài cỏ hiệu quả tổt cần đuợc biểu dương, khen ngợi kịp thời, coi đây là một tìÊu chí quan trọng để xếp loạigiáo vĩÊn giỏi, giáo vĩÊn cỏ thành tích xuất sấc Đồng thời độngvĩÊn, khuyến khích giáo vĩÊn / cán bộ quân lí tích cục chuẩn bị sẵn sàng chocác nghiÊn cứu tiếp theo. Phổ biến hiệu quả cho giáo vĩÊn trong197trường và những trường khác học tập, dưới nhiều hình thúc đãng tảitrên mạng internet, trên trang website cửa truòng / Phòng Giáodục / sờ Giáo dục đào tạo / Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đăng trên những tạp chínghìÊn cứu giáo dục, báo giáo dục, chia se kinh nghiệm tay nghề thông quacác dìến đần, hội thảo chiến lược, hội nghị2. 1.3. Công cụ nhìn nhận đê tài nghiên cứu và điều tra khoa học sư phạm ứngdụngCông cụ nhìn nhận những đẺ tài nghiÊn cúu khoa học sư phạm úngdụng đuợc xây dung nhằm mục đích giúp cho giáo vĩÊn / cán bộ quản lí cồđủ Cữ sờ để nhìn nhận những đỂ tài nghìÊn cứu khoa học sư phạmúng dụng cửa đồng nghiệp, đong thửi giáo vĩÊn / cán bộ quản língười thục hiện nghiÊn CUU cồ cơsờtụ nhìn nhận đẺ tài nghĩÊncúu cửa chính mình. Trên cơ sờ đỏ tụ điỂu chỉnh, rút kinhnghiệm, thôi thúc hoạt động giải trí nghĩÊn cứu khoa học sư phạm úngdụng ngày một hiệu suất cao góp thêm phần nâng cao chất lượng giáo dục. PHIẾU ĐẮNH GIẢ ĐỀ TÀI NGHIẾN cúu KHOA HỌC SUPHẠM ÚNG DỤNG1. TÊn đỂ tài : 2. Những nguửi tham gia thục hiện : 3. Họ tÊn người nhìn nhận : 4. Đơn vị công tác làm việc : 5. Ngày’họp : 6. Địa điểm họp : 7. Ý kiến nhìn nhận : 198H èu chí đánh giáĐiểmđánhgiáĐiểm tốiđaNhận xét1. TÊn đỂ tài – ThỂ hiện nõ nội dung, đổi tượng và tácđộng. – Cỏ ý nghĩa thục tiến. 2. Hiện trạng – N Êu được thực trạng. – Xác định được nguyên do gây ra hiệntoang. – Chon một nguyên do để tác động ảnh hưởng, g « i3. Giải pháp thay thế sửa chữa – Mô tả nõ ràng giải pháp sửa chữa thay thế. – Giải pháp khả thi và hiệu suất cao. – Một sổ nghĩÊn cứu gần đây lìÊn quanđến đỂ tài. 104. Vấn đỂ nghiÊn cứu, giả thuyết nghìÊncứu – Trình bay ‘ nõ ràng vấn đỂ nghiên cứudưỏi dạng câu hỏi. – Xác định được giả thuyết nghìÊn cưu. 5. Thiết kếLụa chọn phong cách thiết kế tương thích, dâm bảo giátrị của nghìÊn cứu. 6. Đo lường – Xây dụng được công cụ và thang đophù hợp để thu thập dữ liệu. – Dữ liệu thu đuợc đâm bảo độ đáng tin cậy vàđộ giátiị. 15199H èu chí đánh giáĐiểmđánh giáĐiểm tốiđaNhận xét7. Phân tích tài liệu và bàn luận – Lụa chọn phép kiểm chúng thống kÊphù hợp với phong cách thiết kế. – Trả lời rõ đuợc vấn đỂ nghĩÊn cứu. 15 s. KỂt quả – KỂt quả nghiÊn cứu : đã giài quyếtđược những vấn đỂ đặt ra trong đỂ tài đầyđủ, rõ ràng, cỏ tính thuyết phục. – Những đỏng góp cửa đỂ tài nghìÊncứu : mang lai hiểu biết mói về thục trạng, giải pháp, kế hoạch – Ắp dụng những tác dụng : triển vọng ápdung tại địa phương, trong nước, quổc tế. 109. Minh chúng cho những hoạt động giải trí nghìÊncứu của đỂ tài, kèm theo báo cáo giải trình : – KỂ hoạch bài học kinh nghiệm, bài kiểm tra, bảngkiỂm, thang đo, bâng hình, ảnh, dữ liệuthô ( Đầy đủ, khoa học, mang tínhthuyết phục ). 2010. Trình bày báo cáo giải trình – Vãn bản viết ( Cấu trúc khoa học, hợplí, diến đạt mạch lạc, hình thúc đẹp ). – Báo cáo hiệu quả truớc hội đồng ( nõràng, mạch lạc, cỏ súc thuyết phục ). 10T ổng cộng 100

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments