Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng pps

Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng pps

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (195.92 KB, 23 trang )

C. Lập kế hoạch NCKHSPƯD
1

– Khởi đầu một nghiên cứu
KHSP ứng dụng bằng việc lập
kế hoạch.

Kế hoạch NCKHSPƯD giúp
người nghiên cứu thực hiện
xuyên suốt các bước
nghiên cứu.
Kế hoạch NCKHSPƯD
Bước Hoạt động
1. Hiện trạng
2. Giải pháp thay thế
3. Vấn đề nghiên cứu
4. Thiết kế
5. Đo lường
6. Phân tích
7. Kết quả
3
1.Hiện
trạng
1.Phát hiện vấn đề trong hoạt động dạy
học, hoạt động quản lý hoặc các hoạt
động khác trong nhà trường.
2. Mô tả cách thực hiện hoạt động hiện tại
dẫn đến vấn đề đó.
3. Liệt kê các nguyên nhân gây ra vấn đề
4. Lựa chọn một nguyên nhân muốn thay
đổi

Kế hoạch NCKHSPƯD
Câu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯD
Bước Câu hỏi
1. Hiện trạng 1. Hiện trạng có được mô tả rõ ràng
không?
2. Vấn đề có được xác định rõ không?
3. Vì sao nghiên cứu này quan trọng?
2. Giải pháp thay thế
3. Vấn đề NC
4. Thiết kế
5. Đo lường
6. Phân tích
7. Kết quả
5
2. Giải
pháp thay
thế
1. Tìm hiểu lịch sử vấn đề xem vấn đề đó
đã được giải quyết ở một nơi khác hoặc
đã có giải pháp cho vấn đề tương tự hay
chưa.
2. Mô tả giải pháp thay thế để giải quyết
vấn đề.
3. Mô tả quy trình và khung thời gian thực
hiện giải pháp thay thế.
Kế hoạch NCKHSPƯD
Câu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯD
Bước Câu hỏi
1. Hiện trạng
2. Giải pháp thay thế 1. Giải pháp thay thế có được mô tả

đầy đủ không?
2. Việc thực hiện giải pháp thay thế
có tính thực tiễn không?
3. Khung thời gian có khả thi không?
3. Vấn đề nghiên cứu
4. Thiết kế
5. Đo lường
6. Phân tích
7. Kết quả
7
3. Vấn đề
nghiên
cứu
1. Xây dựng tên đề tài
2. Nêu các vấn đề nghiên cứu
3. Nêu giả thuyết nghiên cứu
Kế hoạch NCKHSPƯD
Câu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯD
Bước Câu hỏi
1. Hiện trạng
2. Giải pháp thay thế
3. Vấn đề nghiên
cứu
1. Tên đề tài có thể hiện nội dung
nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu
và tác động được thực hiện không?
2. Đề tài đặt ra mấy vấn đề nghiên
cứu?
3. Giả thuyết có được trình bày rõ ràng
không?

4. Thiết kế
5. Đo lường
6. Phân tích
7. Kết quả
9
4. Thiết kế
1. Lựa chọn 1 trong các thiết kế phù hợp với
vấn đề và bối cảnh nghiên cứu:
– KT trước và sau tác động với nhóm duy
nhất
– KT trước và sau tác động với các nhóm
tương đương

KT trước và sau tác động với các nhóm
ngẫu nhiên

KT sau tác động với các nhóm ngẫu
nhiên
– Thiết kế cơ sở AB
2. Mô tả đối tượng nghiên cứu.
Kế hoạch NCKHSPƯD
Câu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯD
Bước Câu hỏi
1. Hiện trạng
2. Giải pháp thay thế
3. Vấn đề nghiên cứu
4. Thiết kế 1. Có nhóm đối chứng không?
2. Làm thế nào để kiểm tra sự tương
đương giữa các nhóm?
3. Có thể chọn nhóm ngẫu nhiên

không?
4. Có thể có những nguy cơ nào đối với
độ giá trị của dữ liệu thu được?
5. Đo lường
6. Phân tích
7. Kết quả
11
5. Đo
lường
1. Thu thập các dữ liệu nào (Nhận thức,
hành vi, thái độ …)?
2. Sử dụng công cụ đo/bài KT (bài KT
bình thường trên lớp hay thiết kế đặc
biệt? )
3. Kiểm chứng độ giá trị bằng cách nhờ
GV/CBQL khác hoặc chuyên gia
4. Kiểm chứng độ tin cậy bằng phương
pháp chia đôi dữ liệu sử dụng công thức
Spearman – Brown hoặc kiểm tra nhiều
lần
Kế hoạch NCKHSPƯD
Câu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯD
Bước Câu hỏi
1. Hiện trạng
2. Giải pháp thay thế
3. Vấn đề nghiên cứu
4. Thiết kế
5. Đo lường 2. Có thể thu thập dữ liệu thuận lợi không?
2. Dữ liệu thu được có đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy
không?

6. Phân tích
7. Kết quả
13
6. Phân tích
1. Lựa chọn phép kiểm chứng phù hợp


t- test
– Khi bình phương χ2 (chi – square)
– Mức độ ảnh hưởng

Hệ số tương quan
2. Người nghiên cứu phân tích và giải thích
các dữ liệu thu được để trả lời các câu hỏi
nghiên cứu.
độc lập
theo cặp
Kế hoạch NCKHSPƯD
Câu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯD
Bước Câu hỏi
1. Hiện trạng
2. Giải pháp thay thế
3. Vấn đề nghiên cứu
4. Thiết kế
5. Đo lường
6. Phân tích 1. Kỹ thật thống kê được chọn có
phù hợp không?
2. Phép kiểm chứng được sử
dụng có hiệu quả không?
7. Kết quả

15
7. Kết
quả
Kết quả đối với từng vấn đề nghiên cứu có ý
nghĩa không?

Nếu có ý nghĩa, mức độ ảnh hưởng như thế
nào?

Nếu không có ý nghĩa, cần chỉ ra nguyên nhân.
Ví dụ:
+ Quy mô nhóm quá nhỏ
+ Công cụ đo không đủ nhạy
+ Giải pháp/tác động không có ảnh hưởng
+….
Lưu ý: Trong bước lập kế hoạch, người nghiên
cứu có thể không điền nội dung của mục này vì
chưa thu thập được dữ liệu.
Kế hoạch NCKHSPƯD
Câu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯD
Bước Câu hỏi
1. Hiện trạng
2. Giải pháp thay thế
3. Vấn đề nghiên cứu
4. Thiết kế
5. Đo lường
6. Phân tích
7. Kết quả 1. Các kết quả đưa ra đã trả lời
được câu hỏi nghiên cứu chưa?
2. Ai sẽ quan tâm đến các kết quả

nghiên cứu?
2. Kết quả được báo cáo cho ai ?
Bước Hoạt động
1. Hiện
trạng
1. HS lớp 4 cảm thấy việc đọc hiểu SGK rất khó.
Kết quả là điểm kiểm tra không như mong muốn.
2. Các câu chuyện không hấp dẫn.
2. Giải
pháp
thay
thế
1. Đổi tên các nhân vật trong truyện thành tên HS
và các thành viên trong gia đình các em. Và dự
đoán kết quả là HS cảm thấy các câu chuyện thú
vị hơn.
2. Yêu cầu HS cung cấp tên các thành viên trong
gia đình và bạn bè của các em.
3. Khi đọc các câu chuyện, HS sẽ nhắc đến tên
các thành viên trong gia đình. GV tổ chức 6 bài
dạy như thế trong 1 tháng.
Ví dụ về Kế hoạch NCKHSPƯD (Bracken,1992)
Bước Hoạt động
3. Vấn đề
NC, giả
thuyết NC
Những câu chuyện được cá nhân hóa có
nâng cao kết quả đọc hiểu của HS
không?
Có, nó giúp nâng cao kết quả đọc hiểu

của HS
Ví dụ về Kế hoạch NCKHSPƯD (Bracken (1992))
Chỉ kiểm tra sau tác động với nhóm ngẫu nhiên
Bước Hoạt động
4. Thiết
kế
5. Đo
lường
1. Kết quả KT của HS trả lời 5 câu hỏi nhiều
lựa chọn và 5 câu trả lời ngắn.
2. Bài KT tương tự như các bài KT thường
trên lớp.
3. Kiểm chứng độ giá trị nội dung của bài KT
sau TĐ với 2 GV khác
4. Kiểm chứng độ tin cậy bằng cách chấm
điểm nhiều lần do 2 GV khác đảm nhiệm.
Nhóm Tác động
KT sau
tác động
TN (N=30) X O3
ĐC (N = 33) O4
Ví dụ về Kế hoạch NCKHSPƯD (Bracken (1992)
Bước Hoạt động
6. Phân tích
dữ liệu
Sử dụng phép kiểm chứng T-test độc lập
và mức độ ảnh hưởng
7. Kết quả Kết quả đối với mỗi vấn đề nghiên cứu có
ý nghĩa không?
Nếu có ý nghĩa, mức độ ảnh hưởng như

thế nào?
Chú ý: Chưa có dữ liệu
Ví dụ về Kế hoạch NCKHSPƯD (Bracken (1992)
Tên đề tài:
Người NC:
Tổ chức
MẪU KẾ HOẠCH NCKHSPƯD
Kế hoạch NCKHSPƯD
Bước Hoạt động
1. Hiện trạng
2. Giải pháp thay thế
3. Vấn đề nghiên cứu
4. Thiết kế
5. Đo lường
6. Phân tích
7. Kết quả
1. Hiện trạng
2. Giải pháp thay thế
3. Vấn đề nghiên cứu
4. Thiết kế
5. Đo lường
6. Phân tích
7. Kết quả

Tên đề tài

Tên tác giả và Tổ chức

Tóm tắt

Giới thiệu

Phương pháp

Khách thể nghiên cứu

Thiết kế

Quy trình

Đo lường

Phân tích dữ liệu và kết quả

Bàn luận

Kết luận và khuyến nghị

Tài liệu tham khảo
• Phụ lục
Kế hoạch nghiên cứu
KHSPƯD
Đề cương báo cáo
nghiên cứu KHSPƯD
Kế hoạch NCKHSPƯDCâu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯDBước Câu hỏi1. Hiện trạng 1. Hiện trạng có được miêu tả rõ ràngkhông ? 2. Vấn đề có được xác lập rõ không ? 3. Vì sao nghiên cứu này quan trọng ? 2. Giải pháp thay thế3. Vấn đề NC4. Thiết kế5. Đo lường6. Phân tích7. Kết quả2. Giảipháp thaythế1. Tìm hiểu lịch sử dân tộc yếu tố xem yếu tố đóđã được xử lý ở một nơi khác hoặcđã có giải pháp cho yếu tố tương tự như haychưa. 2. Mô tả giải pháp thay thế sửa chữa để giải quyếtvấn đề. 3. Mô tả tiến trình và khung thời hạn thựchiện giải pháp sửa chữa thay thế. Kế hoạch NCKHSPƯDCâu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯDBước Câu hỏi1. Hiện trạng2. Giải pháp thay thế sửa chữa 1. Giải pháp sửa chữa thay thế có được mô tảđầy đủ không ? 2. Việc thực thi giải pháp thay thếcó tính thực tiễn không ? 3. Khung thời hạn có khả thi không ? 3. Vấn đề nghiên cứu4. Thiết kế5. Đo lường6. Phân tích7. Kết quả3. Vấn đềnghiêncứu1. Xây dựng tên đề tài2. Nêu những yếu tố nghiên cứu3. Nêu giả thuyết nghiên cứuKế hoạch NCKHSPƯDCâu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯDBước Câu hỏi1. Hiện trạng2. Giải pháp thay thế3. Vấn đề nghiêncứu1. Tên đề tài có biểu lộ nội dungnghiên cứu, đối tượng người dùng nghiên cứuvà ảnh hưởng tác động được triển khai không ? 2. Đề tài đặt ra mấy yếu tố nghiêncứu ? 3. Giả thuyết có được trình diễn rõ ràngkhông ? 4. Thiết kế5. Đo lường6. Phân tích7. Kết quả4. Thiết kế1. Lựa chọn 1 trong những phong cách thiết kế tương thích vớivấn đề và toàn cảnh nghiên cứu : – KT trước và sau tác động ảnh hưởng với nhóm duynhất – KT trước và sau tác động ảnh hưởng với những nhómtương đươngKT trước và sau ảnh hưởng tác động với những nhómngẫu nhiênKT sau tác động ảnh hưởng với những nhóm ngẫunhiên – Thiết kế cơ sở AB2. Mô tả đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu. Kế hoạch NCKHSPƯDCâu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯDBước Câu hỏi1. Hiện trạng2. Giải pháp thay thế3. Vấn đề nghiên cứu4. Thiết kế 1. Có nhóm đối chứng không ? 2. Làm thế nào để kiểm tra sự tươngđương giữa những nhóm ? 3. Có thể chọn nhóm ngẫu nhiênkhông ? 4. Có thể có những rủi ro tiềm ẩn nào đối vớiđộ giá trị của tài liệu thu được ? 5. Đo lường6. Phân tích7. Kết quả115. Đolường1. Thu thập những tài liệu nào ( Nhận thức, hành vi, thái độ … ) ? 2. Sử dụng công cụ đo / bài KT ( bài KTbình thường trên lớp hay phong cách thiết kế đặcbiệt ? ) 3. Kiểm chứng độ giá trị bằng cách nhờGV / CBQL khác hoặc chuyên gia4. Kiểm chứng độ an toàn và đáng tin cậy bằng phươngpháp chia đôi tài liệu sử dụng công thứcSpearman – Brown hoặc kiểm tra nhiềulầnKế hoạch NCKHSPƯDCâu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯDBước Câu hỏi1. Hiện trạng2. Giải pháp thay thế3. Vấn đề nghiên cứu4. Thiết kế5. Đo lường 2. Có thể thu thập dữ liệu thuận tiện không ? 2. Dữ liệu thu được có bảo vệ độ giá trị, độ tin cậykhông ? 6. Phân tích7. Kết quả136. Phân tích1. Lựa chọn phép kiểm chứng phù hợpt – test – Khi bình phương χ2 ( chi – square ) – Mức độ ảnh hưởngHệ số tương quan2. Người nghiên cứu nghiên cứu và phân tích và giải thíchcác tài liệu thu được để vấn đáp những câu hỏinghiên cứu. độc lậptheo cặpKế hoạch NCKHSPƯDCâu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯDBước Câu hỏi1. Hiện trạng2. Giải pháp thay thế3. Vấn đề nghiên cứu4. Thiết kế5. Đo lường6. Phân tích 1. Kỹ thật thống kê được chọn cóphù hợp không ? 2. Phép kiểm chứng được sửdụng có hiệu suất cao không ? 7. Kết quả157. KếtquảKết quả so với từng yếu tố nghiên cứu có ýnghĩa không ? Nếu có ý nghĩa, mức độ ảnh hưởng tác động như thếnào ? Nếu không có ý nghĩa, cần chỉ ra nguyên do. Ví dụ : + Quy mô nhóm quá nhỏ + Công cụ đo không đủ nhạy + Giải pháp / ảnh hưởng tác động không có tác động ảnh hưởng + …. Lưu ý : Trong bước lập kế hoạch, người nghiêncứu hoàn toàn có thể không điền nội dung của mục này vìchưa tích lũy được tài liệu. Kế hoạch NCKHSPƯDCâu hỏi kiểm tra kế hoạch NCKHSPƯDBước Câu hỏi1. Hiện trạng2. Giải pháp thay thế3. Vấn đề nghiên cứu4. Thiết kế5. Đo lường6. Phân tích7. Kết quả 1. Các tác dụng đưa ra đã trả lờiđược câu hỏi nghiên cứu chưa ? 2. Ai sẽ chăm sóc đến những kết quảnghiên cứu ? 2. Kết quả được báo cáo giải trình cho ai ? Bước Hoạt động1. Hiệntrạng1. HS lớp 4 cảm thấy việc đọc hiểu SGK rất khó. Kết quả là điểm kiểm tra không như mong ước. 2. Các câu truyện không mê hoặc. 2. Giảiphápthaythế1. Đổi tên những nhân vật trong truyện thành tên HSvà những thành viên trong mái ấm gia đình những em. Và dựđoán tác dụng là HS cảm thấy những câu truyện thúvị hơn. 2. Yêu cầu HS phân phối tên những thành viên tronggia đình và bè bạn của những em. 3. Khi đọc những câu truyện, HS sẽ nhắc đến têncác thành viên trong mái ấm gia đình. GV tổ chức triển khai 6 bàidạy như thế trong 1 tháng. Ví dụ về Kế hoạch NCKHSPƯD ( Bracken, 1992 ) Bước Hoạt động3. Vấn đềNC, giảthuyết NCNhững câu truyện được cá thể hóa cónâng cao tác dụng đọc hiểu của HSkhông ? Có, nó giúp nâng cao hiệu quả đọc hiểucủa HSVí dụ về Kế hoạch NCKHSPƯD ( Bracken ( 1992 ) ) Chỉ kiểm tra sau ảnh hưởng tác động với nhóm ngẫu nhiênBước Hoạt động4. Thiếtkế5. Đolường1. Kết quả KT của HS vấn đáp 5 câu hỏi nhiềulựa chọn và 5 câu vấn đáp ngắn. 2. Bài KT tựa như như những bài KT thườngtrên lớp. 3. Kiểm chứng độ giá trị nội dung của bài KTsau TĐ với 2 GV khác4. Kiểm chứng độ đáng tin cậy bằng cách chấmđiểm nhiều lần do 2 GV khác đảm nhiệm. Nhóm Tác độngKT sautác độngTN ( N = 30 ) X O3ĐC ( N = 33 ) O4Ví dụ về Kế hoạch NCKHSPƯD ( Bracken ( 1992 ) Bước Hoạt động6. Phân tíchdữ liệuSử dụng phép kiểm chứng T-test độc lậpvà mức độ ảnh hưởng7. Kết quả Kết quả so với mỗi yếu tố nghiên cứu cóý nghĩa không ? Nếu có ý nghĩa, mức độ ảnh hưởng tác động nhưthế nào ? Chú ý : Chưa có dữ liệuVí dụ về Kế hoạch NCKHSPƯD ( Bracken ( 1992 ) Tên đề tài : Người NC : Tổ chứcMẪU KẾ HOẠCH NCKHSPƯDKế hoạch NCKHSPƯDBước Hoạt động1. Hiện trạng2. Giải pháp thay thế3. Vấn đề nghiên cứu4. Thiết kế5. Đo lường6. Phân tích7. Kết quả1. Hiện trạng2. Giải pháp thay thế3. Vấn đề nghiên cứu4. Thiết kế5. Đo lường6. Phân tích7. Kết quảTên đề tàiTên tác giả và Tổ chứcTóm tắtGiới thiệuPhương phápKhách thể nghiên cứuThiết kếQuy trìnhĐo lườngPhân tích tài liệu và kết quảBàn luậnKết luận và khuyến nghịTài liệu tìm hiểu thêm • Phụ lụcKế hoạch nghiên cứuKHSPƯDĐề cương báo cáonghiên cứu KHSPƯD

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments