Kế hoạch: Thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020 – 2021 Trường THCS Thụy Phong

          PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THỤY PHONG                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Advertisement

                        Số: 106  /THCS-KH                                    Thụy Phong, ngày 07 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Advertisement

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CNTT NĂM HỌC 2020 – 2021

TRƯỜNG THCS THỤY PHONG

Căn cứ Kế hoạch trách nhiệm năm học 2020 – 2021, công văn số 35 / PGD ĐT-KH ngày 07/10/2020 của Phòng GD&ĐT về việc thực thi trách nhiệm CNTT năm học 2020 – 2021, Trường THCS Thụy Phong kiến thiết xây dựng kế hoạch triển khai trách nhiệm CNTT năm học 2020 – 2021, đơn cử như sau :

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Advertisement

1. Đội ngũ: 

Tổng số : 33 giáo viên ; Biên chế 26, GV hợp đồng : 7Quản lý : 2 ; NV hành chính : 2 ,Trình độ trình độ, hệ giảng dạy của GV : Đạt chuẩn : 25/29, Tỷ lệ 86 % Chưa đạt chuẩn : 4/29, tỷ suất 14 %

2. Thuận lợi và khó khăn

a. Thuận lợi: 

+ Nhà trường có 02 Phòng Tin học đạt chuẩn Quốc gia theo Quyết định 37/2008 của Bộ GD&ĐT phát hành ;+ Nhà trường hiện có 48 máy vi tính được trang bị tại 2 Phòng Tin học và có liên kết mạng Internet, 9 máy dành cho công tác làm việc của quản trị .+ 02 giáo viên có bằng Đại học Tin, nhiệt tình, nghĩa vụ và trách nhiệm .

  + Được sự quan tâm chỉ đạo  sát sao của PGD&ĐT Thái Thụy  trong công tác bồi dưỡng, tập huấn về CNTT cho CBGVNV, có đủ các văn bản, hướng dẫn về CNTT

Advertisement

b. Khó khăn:

+ Công tác tự tu dưỡng nâng cao trình độ tin học của 1 số ít cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới còn hạn chế .+ Nhiều máy đã cũ, tiếp tục hư hỏng phải tu sửa trong khi ngân sách hạn hẹp .

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích

 Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương thức quản lý, điều hành hệ thống giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. 

Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT ; nâng cao trình độ, kĩ năng CNTT cho cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới .Giới thiệu những loại sản phẩm, giải pháp CNTT tiêu biểu vượt trội đã ứng dụng thành công xuất sắc trong quản trị và giảng dạy, tạo môi trường tự nhiên và thời cơ giao lưu, san sẻ, học tập kinh nghiệm tay nghề, tiếp cận công nghệ tiên tiến mới về ứng dụng CNTT trong CB-GV-NV nhà trường .

Advertisement

2. Yêu cầu

Mỗi cán bộ giáo viên nắm được những văn bản chỉ huy trong công tác làm việc CNTT trong những nhà trường, cần chuẩn bị sẵn sàng thật tốt những điều kiện kèm theo nhằm mục đích tạo sự chuyển biến tích cực về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và dạy học, phân phối được nhu yếu xu thế của thời đại, tránh tụt hậu .

III. NỘI DUNG – GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

                                             NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Advertisement

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án “Đề án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin” ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025.

2. Đẩy mạnh tăng cường đầu tư trang thiết bị CNTT theo Công văn số 5807/BGDĐT-CNTT ngày 21/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông. Phấn đấu trường đáp ứng yêu cầu về ứng dụng CNTT   mức cơ bản; có tối thiểu 80% các tiêu chí đạt mức nâng cao. Khuyến khích giáo viên toàn ngành sử dụng máy tính xách tay, điện thoại thông minh để phục vụ dạy học và lưu trữ giáo án điện tử.

3. Triển khai có hiệu quả hệ thống quản lý nhà trường, thực hiện đồng bộ liên thông với hệ thống cơ sở  dữ liệu ngành GD&ĐT của Bộ GD&ĐT. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào việc dạy và học như mô hình lớp học thông minh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và giảm bớt hồ sơ, sổ sách. Tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc, giáo án).

4. Hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong toàn trường. Sử dụng triệt để hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc trên hệ thống V-Office của ngành. Tổ chức có hiệu quả phòng học trực tuyến.

5. Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên, nhân viên, học sinh theo định hướng đạt chuẩn quốc tế về Tin học.

6. Đổi mới phương pháp dạy – học bộ môn Tin học trong nhà trường, lồng ghép nội dung lập trình SCRATCH, lập trình ứng dụng trên điện thoại vào chương trình dạy học môn Tin học.

                                               

Advertisement

CÁC  NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

 1. Công tác tổ chức, xây dựng kế hoạch.

a. Công tác tổ chức:

– Thành lập Ban ứng dụng CNTT ( có list kèm theo )

b. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên

¨ Đối với nhà trường:

+ Xây dựng kế hoạch triển khai trách nhiệm công nghệ thông tin trong quản lí dạy và học .+ Giao nghĩa vụ và trách nhiệm cho chiến sỹ trưởng, phó ban đảm nhiệm quản lí và sử dụng một số ít ứng dụng đã được tập huấn, hướng dẫn cho giáo viên biết sử dụng .+ Vận động, tuyên truyền CBGV ứng dụng CNTT vào soạn, giảng, lên lớp, trao đổi thông tin qua mạng Internet. Hạn chế nộp báo cáo giải trình bằng văn bản .

 + Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa; 

¨ Đối với bộ phận chuyên môn nhà trường:

+ Tổ chức Hội thảo, tập huấn cho giáo viên về Công nghệ bài giảng điện tử e – Learning và Sử dụng map tư duy, tập huấn lại việc sử dụng sổ điểm điện tử, …+ Thực hiện những buổi hoạt động và sinh hoạt trình độ tranh luận về chiêu thức ứng dụng k thuật CNTT.+ Tổ chức kiểm tra việc soạn giáo án bằng máy tính so với giáo viên đăng kí soạn giáo án trên máy chiếu .+ Tổ chức Hội thi soạn giáo án, bài trình chiếu và bài giảng điện tử trong những tổ trình độ .+ Hằng tháng đưa tin hoạt động giải trí về trình độ lên trang Webside của Phòng GD&ĐT .

¨ Đối với Giáo viên bộ môn:

+ Có kế hoạch đơn cử về việc tự học và sử dụng CNTT cho bản thân mình trong quy trình soạn, giảng, k năng sử dụng những thiết bị CNTT.+ Thường xuyên liên hệ với TTCM hướng dẫn và ĐK soạn giảng tối thiểu 01 tiết để BGH và Tổ trình độ dự giờ .+ Mỗi giáo viên thành thạo và có trình độ tin học vững vàng phải soạn và sử dụng tối thiểu 02 bài giảng điện tử trong năm học 2020 – 2021. Thường xuyên truy vấn những trang webside của Ngành để nắm thêm thông tin tương quan đến trình độ của mình .+ Tham gia khá đầy đủ những lớp tập huấn CNTT do trường, Phòng và S GD&ĐT tổ chức triển khai .+ Tham gia những trào lưu thi đua ứng dụng CNTT trong nhà trường và Ngành tổ chức triển khai .

2. Nội dung, hình thức tổ chức thực hiện

a. Phổ  biến các văn  bản quy phạm pháp luật v  CNTT tới toàn thể  CB, GV trong các nhà trường:

Ban WDCNTT thông dụng những văn bản quy phạm pháp luật về CNTT tới toàn thể CB, GV trong nhà trường gồm có :

 • Nghị định 30/2020 / NĐ-CP về công tác làm việc văn thư

 • Công văn số 5807 / BGDĐT-CNTT, ngày 21/12/2018 của Bộ GD&ĐT về quy mô trường học ứng dụng CNTT trong trường học .

 • Kế hoạch số 17 / KH-PGDĐT ngày 17/4/2020 của Phòng GD&ĐT về thiết kế xây dựng kho học liệu m ngành GD&ĐT Thái Thụy .

 • Công văn số 35 / PGD ĐT-KH ngày 07/10/2020 của Phòng GD&ĐT về việc thực thi trách nhiệm CNTT năm học 2020 – 2021 .

  b.  Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đi u hành và quản lý giáo dục.

¨ Hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng trường học điện tử

 • Tiếp tục sử dụng triệt để, có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc V-Office, 100% các văn bản được lưu trữ và ban hành trên hệ thống theo đúng quy trình và thể thức của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.

 • 100 % những báo cáo giải trình, văn bản trình của những đơn vị chức năng thường trực được thu, nộp trực tiếp trên mạng lưới hệ thống V-Office .

 • Phấn đấu trường phân phối nhu yếu về ứng dụng CNTT mức cơ bản ; có tối thiểu

 • 80 % những tiêu chuẩn đạt mức nâng cao theo công văn số 5807 / BGDĐT-CNTT, ngày 21/12/2018 của Bộ GD&ĐT về quy mô trường học ứng dụng CNTT trong trường học .

 • Đẩy mạnh sử dụng chữ ký số điện tử của Ban cơ yếu chính phủ cấp để ký các văn bản và giao dịch điện tử trên môi trường mạng. Tiếp tục triển khai hình thức điện tử đối với quản lý văn bản, sổ gọi tên ghi điểm, sổ học bạ. Triển khai duyệt giáo án điện tử thay thế cho hình thức in, ký duyệt truyền thống.

 • Đẩy mạnh xử lý thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 4 .

 • Trường hợp khi chưa cấp đủ tài khoản cho giáo viên trên V-Office, nhà trường sử dụng hiệu quả hệ thống email tên miền @thaithuy.edu.vn vào công tác điều hành, quản lý và trao đổi chuyên môn. Hạn chế tối đa việc in văn bản giấy.

¨ Hệ thống cổng thông tin điện tử

 • Tiếp tục sử dụng hiệu suất cao mạng lưới hệ thống cổng thông tin điện tử để tuyên truyền, công khai minh bạch những hoạt động giải trí và chất lượng giáo dục của nhà trường .

 • Thực hiện sự chỉ huy của Phòng GD&Đ, thống nhất pháp luật triển khai quản trị CTT như sau :

+ Về thời hạn đăng :

Đối với các hệ điều kiện: công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; điều kiện đảm bảo chất lượng cơ s  giáo dục; thu chi tài chính trên CTT của đơn vị vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

Đối với tin tức – sự kiện: đưa tin trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi diễn ra hoạt động, sự kiện. Tránh tình đăng các tin dồn vào cùng một thời điểm.

Chỉ tiêu mỗi tổ CM  đăng ít nhất 4 tin bài trong năm học (không tính các hệ điều kiện). Nội dung tin đảm bảo tuyệt đối không vi phạm pháp luật. Không đăng tin bài ngoài lĩnh vực giáo dục và hoạt động của của trường. Khi trích dẫn tư liệu phải ghi rõ nguồn cung cấp thông tin;

¨ Triển khai đồng bộ phần mềm quản lý trường học:

 • Tiếp tục sử dụng các phần mềm hiện có, tăng cường sử dụng sổ điện tử trong quản lý và lưu trữ. Sử dụng học bạ được in từ hệ thống quản lý nhà trường.

¨ Khai thác  phòng họp, phòng học trực tuyến:

 • Sử dụng hiệu suất cao phòng học trực tuyến để tổ chức triển khai những cuộc họp, lớp học

 • Tích hợp dạy Tiếng anh

¨  Triển khai có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung toàn ngành giáo dục, cụ thể là:

 • Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo của Bộ, tại địa chỉ: http://csdl.moet.gov.vn

 • Hệ thống thông tin quản trị phổ cập giáo dục và chống mù chữ, tại địa chỉ :

 • http://pcgd.moet.gov.vn

  .

 • Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức PMIS.

 • Các hệ thống phần mềm kế toán, thư viện và quản lý nhà trường.

c.  Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng dạy môn Tin học.

 • Tiếp tục kiến thiết xây dựng kho học liệu m trực tuyến của ngành

 • Tiếp tục triển khai tốt Kế hoạch số 17 / KH-PGDĐT ngày 17/4/2020 của Phòng GD&ĐT về kiến thiết xây dựng kho học liệu m ngành GD&ĐT Thái Thụy. Yêu cầu mỗi tổ CM có tối thiểu 2 tiết dạy theo xu thế thay đổi được quay Video gửi về kho tài liệu của ngành .

 • CM phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh và các nhà trường khai thác kho bài giảng e-Leaming của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn n hằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học. Kho bài giảng e-Learning tập hợp các bài giảng có tính tương tác cao, hỗ trợ học sinh tự học, tự ôn tập nâng cao kiến thức, giúp giáo viên tham khảo đổi mới nội dung phương pháp dạy học; tiếp tục khuyến khích giáo viên tham gia xây dựng bài giảng e-learning để đóng góp vào các kho bài giảng của trường, phòng, Sở và Bộ GDĐT.

 • Ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên chủ động tích hợp CNTT vào từng môn học để nâng cao hiệu quả bài giảng, sử dụng phần mềm trình chiếu, kết hợp các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học. Đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học Tiếng Anh và môn Tin học trong nhà trường. Hạn chế lạm dụng CNTT trong dạy học hoặc ứng dụng một cách hình thức.

 • Các đ / c GV dạy Tin học kiến thiết xây dựng KH tổ chức triển khai cuộc thi lập trình những ứng dụng, ứng dụng, game show ship hàng dạy và học bằng ứng dụng SCRACTH. Tổ chức cuộc thi lập trình Robotices cho học viên theo HD của PGD

 • Chuyên môn tiến hành dạy học lập trình SCRACTH và và lập trình di động. Tổ chức những Hội thi, Hội giảng, chuyên đề so với bô môn Tin hoc ;

d. Tập huấn,  bồi dưỡng v  CNTT cho cán  bộ quản lý và giáo viên.

 • Tổ chức những lớp tu dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ tin học và ứng dụng CNTT cho CBGV trong trường có nhu yếu theo học ;

 • Nâng cao năng lượng ứng dụng CNTT phân phối chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT pháp luật tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ tin tức và Truyền thông ; K năng bảo vệ bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh thông tin ; Kĩ năng khai thác sử dụng có hiệu suất cao những ứng dụng quản trị trong nhà trường .

 • Khuyến khích CBGV tăng cường tổ chức triển khai tự điều tra và nghiên cứu tu dưỡng theo phương pháp mới qua mạng giáo dục hoặc qua mạng lưới hệ thống truyền hình trực tiếp, giảng dạy từ xa qua mạng và kho học liệu m Giao hàng giáo dục liên tục, học tập suốt đời .

 • Tổ chức kiểm tra khảo sát CBGV về kỹ năng và kiến thức, kĩ năng ứng dụng CNTT bằng năng lực cung ứng được nhu yếu việc làm trong thực tiễn, không vận dụng theo hình thức kiểm tra việc có hay không có chứng từ tin học ứng dụng A, B, C để phân công việc làm .

e. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT

 • Tiếp tục sử dụng 2 đường truyền Internet để bảo vệ chất lượng và sự không thay đổi dịch vụ Internet. Khuyến khích giáo viên toàn trường sử dụng máy tính xách tay, điện thoại thông minh mưu trí để ship hàng dạy học và tàng trữ giáo án điện tử .

 • Tiếp tục đầu tư mua sắm các trang thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu ứng dụng CNTT trong quản lý, trong dạy và học môn Tin học và các môn học khác. Phấn đấu  đảm bảo bình quân tối đa 10 HS/máy. Các phòng máy tính phục vụ dạy học phải được nối mạng Internet. Đầu tư tivi thông minh màn hình lớn (60 inch trở lên) kết nối được với máy tính để phục vụ giảng dạy thay cho máy chiếu và bảng thông minh.

 • Rà soát tình hình cơ sở vật chất, thiết bị CNTT, mạng lưới điện định kỳ. Từ đó lập kế hoạch thanh lý máy và thiết bị tin học cũ, hỏng ; tiếp tục thay thế sửa chữa, bảo trì tăng cấp máy và thiết bị tin học hiện có .

 • Sử dụng triệt để và có hiệu suất cao mạng lưới hệ thống camera. Tiếp tục kêu gọi những nguồn lực lắp thêm camera những phòng học còn thiếu, lắp ráp mạng lưới hệ thống âm thanh tới những phòng học .

 • Triển khai những giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn bảo mật an ninh so với những mạng lưới hệ thống CNTT ( phần cứng, ứng dụng, wesbite … ). Thường xuyên thanh tra rà soát, khắc phục những rủi ro tiềm ẩn mất bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học viên kĩ năng nhận ra, phòng tránh những rủi ro tiềm ẩn mất bảo đảm an toàn thông tin so với những thiết bị CNTT cá thể như điện thoại thông minh mưu trí, máy tính, máy tính bảng .

3. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, báo cáo.

 • Đồng chí trưởng ban tiến hành chỉ huy công tác làm việc CNTT ngay từ đầu năm học tới toàn thể CBGVNV trong nhà trường thực thi .

 • Ban ƯDCNTT tổ chức triển khai kiểm tra nhìn nhận, xếp hạng và khen thư ng những Tổ trình độ, những cá thể có thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng CNTT. Đánh giá thi đua theo hướng thiết thực, hiệu suất cao như : số lượng bài giảng có ứng dụng CNTT ; số bài viết của tập thể, cá thể phân phối được đưa lên website của Phòng, Kết quả sử dụng sổ điểm điện tử, update và công khai minh bạch tác dụng học tập của học viên trên website .

 • Cuối kỳ tổ chức triển khai sơ kết nhìn nhận công tác làm việc CNTT vào cuối học kì 1 và triển khai tổng kết vào cuối năm học .

 • Các tổ trình độ chấp hành chính sách báo cáo giải trình, triển khai rất đầy đủ và đúng thời hạn theo lao lý. Trên đây là kế hoạch CNTT của trường THCS Thụy Phong năm học 2020 – 2021. Trong quy trình thực thi, nếu có yếu tố gì khó khăn vất vả, vướng mắc trong công tác làm việc tiến hành và triển khai cần báo cáo giải trình kịp thời về BGH để kịp thời xử lý. / .

Nơi nhận:

                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG 

 • PGD&ĐT

 • CBGVNV ;

 • Lưu : VT.

DANH SÁCH BAN ỨNG DỤNG CNTT NĂM HỌC 2020 – 2021

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1Ông Hoàng Văn HiềnP. Hiệu trưởngTrưởng ban2Ông Nguyễn Đình Dươngquản trị CĐPhó ban3Ông Nguyễn Hoàng GiaTT tổ KHTNỦy viên4Bà Đặng Thị Trà GiangTT tổ KHXHỦy viên5Bà Đào Thị NhấtTBNC-Giáo viênỦy viênGV Tin6Bà Nguyễn Thị Bích ThụcGiáo viênỦy viênGV Tin7Ông Đỗ Thế ThànhTPTỦy viênPhụ trách công tác làm việc Đoàn – Đội8Ông Trần Ngọc ĐạiGiáo viên

Ủy viên

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments