Mach Dien Tu Ung Dung – Suu Tam

Embed Size (px)

Xem thêm: 9 ứng dụng thiết kế, tạo Logo đẹp trên điện thoại miễn phí, dễ sử dụng

Advertisement

Page 1 of 39 Mch in T ng Dng C in T 07 2010 7O 3 ( ( Oc7 CcC cC7 79 / O ( 7 ( 9 OT / cG qacl 3O : 7 aooh Oace 1 om 1. Mch pht FM 1 transistor n gin 1. Hot ng : Mch in dnglmmicro khng dy n gin, tm pht xa khong 7 m. C535 dao ng to sng mangtnhiutmicindung avolmthayiindung BE ca transisto lm tn s sng mangthayiquaantennapht xrangoi. Bniuchnh C20pchotnsphtnh mongmun ( TrongdiFM ). Antenadngmtondy nhiulidi75cm.cccun dy L1, L2, L3 qun nh sau : Chi titL1L2L3 s vng652 ng knh vng 3 mm5, 5 mm5, 5 mm c dy0, 610,610,61 2. Linh kin : Micro l loi in dung Transistor C535 hoc bt k transistor NPN cao tn no2. Ngun in : l 2 vin pin AA 1,5 V2. Mch hn gi n gin * S nguyn l : Page 2 of 39 Mch in T ng Dng C in T 07 2010 * Hot ng : Hinnayasnhngchicqutbntrnthtrngusdngmchhngibngckhnnbn khng cao, thi gian hn gi ngn, ng thi khi hot ng th pht ra nhng ting ku rt kh chu ! ch cn bn b cht thi gi lp mch in n gin ny ny bn s thy n hn hn ci cng tc hn gi bng c kh kia. ch cn bn n nt l n hot ng ngay. Nguyn l ca n nh sau : – khi bn n nt start lp tc ngun 12V mt chiu cnp cho t in 2200 uF, mt phn dng in c a qua R100KvVR1M nbaz ca2 transitor mc dalington Q1, Q2 lmhai transitor ny dn cp dng cho rle. – Khibnbung tay ra, dng in trong t 2200 uF tip tc phng ra qua 100K v VR1M duy tr phn cc thn cho 2 transitor ny — > rle vn tip tc ht ng cng tc cho qut – sau mt thi gian t in phng ht in th s duy tr phn cc thun cho transitor khng cn na — > transistor Q1, Q2 ngt — > ct dng qua rle – iu chnh VR1M cho thi gian gi rle nh mong mun, diode mc ngc chng dng in cm ng ca cun dy sinh ra lm hng transitor. Mch in rt d lp, hot ng cngay ! numuncthigianluhnthbnthayC2200uFbngtcindung4700uFChcccbn thnhcngvisny ! # Linhkin : cngtclloinnh, rlemtchiu12VC828X2, VR1M, diode 1N4007 3. Mch Mega Bass * * * S nguyn l : * * Hot ng : C bao gi bn thng thc hiu qu ca m thanh Mega bass cha ? cc k sng ng !. Megabass l chun m thanh ca hng SONY cho hiu qu m trm su v mnh, m cao sc so du dng ! lm cho ngi nghe nh i lc vo th gii thn tin ca m nhc ! bn hy lp mch in trn v gn vo amplifier ca mnh, bn s cm thy ci Loa c rch ca mnh t dng d chng hm nay sao ku hay l ! Cng tc K dng tt chc nng Mega bass 4. Mch khuch i cassette * * S nguyn l : * * Hot ng : Vi IC BA 328 gi r bn c th d dng lp cho mnh mt b khuch i cassette. Tn hiu u ra kh ln ( c th cm vo headphone nghe hoc a vo Amplifier pht ra loa Thng. Mch in c cn chnh tt v vy bn ch cn lp ng theo s l mch c th hot Page 3 of 39 Mch in T ng Dng C in T 07 2010 ng ngay. Ngun cp cho mch l ngun n 12V. Chc cc bn thnh cng 5. Mch to m thanh siu trm * S nguyn l : * * Hot ng : BnbaogiquanstThngloacamytnh cha ? Chc l c ri ! Bn s thy N gm c mt Thng loa Chnh v 4 loa v tinh xung quanh. Thng loa chnh c nhim v to ra m trm su v mnh, nu gh tai vo bn ch nghe c tn s thp mthinhngnubnlytaychenlithcidnnhccabn ku khng khc g ci kn m ma ! Trn y l mch in to ra m trmtrongthngloaJUMBOYS-3000mchinkhhay, bnc th tham kho sa cha hoc lp mi cho nhng ng dng cn c loa siu trm khc * * Linh kin : IC JGC 4558 6. Mch khuch i cng sut siu r * S nguyn l : * Hot ng : Vi 6000, bn c th c c IC ny. TDA2003 l IC khuch i cng sut ca hng PHILIP Mch in cc k n gin, rt thch hp cho nhng bn mi ” vo ngh “. Ngun in cho n phi l ngun i + 12V. Bn nh lp gii nhit tt cho IC. Chc cc bn thnh cng ! * Linh kin : IC TDA2030 gi tr cc linh kin khc : nh trong s 7. Kho m s in t * S nguyn l : * * Hot ng : Nu bn mun cn nh mnh tr nn hin i, hy gn ci kho ny vo ! Ti s dng n hai nm ri ( c l hai Page 4 of 39 Mch in T ng Dng C in T 07 2010 mi nm vn chy tt ) C nhiu ngi c nh ” crack ” nhng khng thnh cng. y l mch nguyn l ca n. Khi ch to bn phi thm vo cc mch bo v h ci khi n sai m s, hay khng cho php d m ( s gii thiu sau ) nguyn l : CD 4017 l IC m hng c 10 u ra, ng vi cc xung clock th ln lt cc u ra s c mc cao. ta tn dng tnh nng ny a u ra c mc cao tr v u vo clock theo s m ho bn phm. Khi mi cp in cho mch, IC c reset, u ra Q0 c mc cao, lc ny nu n phm s 2 th mc cao ny s c a vo chn clock lm cho IC m hng a u ra Q2 c mc cao, nu tip tc n phm s 0 th Q3 li nhy ln mc cao … ln lt n cc phm ng s a n Q6 c mc cao kch mch in m kho. Nu bn n sai th iu g xy ra ? Nu n sai m s th C828 c phn cc thun thng qua D1 a vo chn reset. IC s tr v trng thi ban u. Tu theo cch sp xp cc diot m bn c cc m s khc nhau. M s ca mch ny l 280858 ( y l ngy sinh nht ca m t ! ). Chc cc bn thnh cng ! * * Linh kin : IC CD4017 Page 5 of 39 Mch in T ng Dng C in T 07 2010 8. Mch np acquy t ng * S nguyn l : * * Hot ng : ylmachnpcquyhtscco, ch dngvilinhkinginnnhngnctnhnngt ngkhngthuakmmtbnpnokhc. Khicquy y in th mch t ng ct in bo v cquy Dng xoay chiu qua bin p h th to ra 30VAC qua it nn na chu k to ra 15V mt chiu c dng nhp nh ( dng np cho cquy c dng xung s lm cho c quymau y in khi np ) dng in c st p qua bng n dy tc 21W ( c tc dng nh mt in tr ng thi lm n ch thdngnp ) 2N3055, 1K, Zene13, 5V to thnhmch nptngkhicquyhtinthinptrnnlun lun transitor ngt ct dng bo v cquy ! bng n c tc dng hn dng v ch th. khi bnh ang np -> bng n sng mnh, khi bnh np y bng n s tt * * * Linh kin : tr s linh kin : nh trong s ! nubnmun np cho cquy 6V th thay zene = 7.5 V bnnh gii nhit tt cho Transitor. chc cc bn thnh cng ! 9. n c sch vui tnh * S nguyn l : * * Hot ng : y cng l mt chic n k l khc na ! bn mun n sng ln ? rt n gin, ch cn bn ht ln mt ting Nu bn li ht nh th mt ln na th n s tt i Nguyn l hot ng ca n cng rt n gin, n gm c cc khi sau : 1 khi thu nhn v khuch i m thanh : gm micro in dung v ICBA328 m nhn, c nhim v thu tn hiu m thanh t mi trng 2 khi gii hn tn s ca m thanh ( chn tn s cao, ch A ) gm VR39K v Cf 102, y l mch lc thng cao ch cho tn s khong trn 1 khz i qua 3 khi gii hn bin ( chng can nhiu vi tp m ca mi trng ) khi ny do IC AN6884 m nhn, led1 ch trng thi c m thanh vo mch 4 khi to xung chun kch triger NE555 lp thnh mch n n 5 khi n nh trng thi ( cng tc in t ) CD4017 to thnh mch triger T c tc dng nh mt cng tc in t ng m n ! Page 6 of 39 Mch in T ng Dng C in T 07 2010 * * * Linh kin : micro l loi in dung IC BA328 IC AN6884 IC NE555 IC CD4017 rle 12V cc linh kin khc c gi tr nh trong s ! 10. Mch n signal * S nguyn l : * * Hot ng : Q1, Q2mcthnhmchdaongdahi to xung vung tn s c th iu chnh c bi VR100KtnhiuliratemitorcaQ2qua Q3H1061khuchidngchobngnln iu chnh VR 100K cho tn s chp tt nh mun chc cc bn thnh cng ! 11.iu khin n bng cch s tay ! * S nguyn l :

** Hot ng : Trong m ti, c khibn phimmm tm ci cng tc treo trn tng. Nu taybnm… nhm phi ci cm ,rt c th bn s sung sng c ngi… ung tr vi thnh Pero ! mch in trn l mt gii php ti u cho vic t chi s sung sng ! Trong mch c hai in cc M1, M2 cho bn “s ” thoi mi. Nu bn s vo M1 lp tc n s sng ln. Nu bn s vo M2 th n s tt i. -Khi bn s vo M1 th do nh hng ca nhiuintrngcngnghiptrongngibnlmphnccthunchohaitransistorC828mcdarlingtondn thngcpdngchorle,rlehtngkhoKlmchoR100kcnixungbazcahaitransitorny,mc chduytrphnccchomchgirle.-KhibnstayvoinccM2thlmchoC828tngngdn thngvlmmtphncctibazcahaitransitormcdarlington—>rlenhra—>ngttipimKlm Page 7 of 39 Mch in T ng Dng C in T 07 2010 mch tr v trng thiban u #- Tn dngmt tip im thhai trong rle ng cng tc cho n, qut hay cc thit b cn iu khin*** Linh kin: t ngun 0,47uF/400V iot cu 1A Rle 12V 4 tip im C828 X 3 ,zene 12V # Cn thn vi ngun xoay chiu 220V ! 12.Vng quay in t: * S nguyn l: **Hot ng : Vng quay in t l mt vng trn khp kn c kt thnh t nhiu bng n khc nhau. Mc ch ch ch hoc lm p cho Amplifier hoc cc thit b in t khc !. N c nguyn l nh sau : CD 4017 l mt IC mhng c 10 u ra Q0….Q9, ng vi cnhln camt xungnhp ng h (clock) a vo ICs cho 1 u ra nhy ln mc cao (Q1= H) xung nhp tip theo s lm cho Q2= H,Q1=L,Q0=L Xung nhp tip sau na s lm cho Q3=H,Q2=L,Q1=L,Q0=Lnhvystoramtimchytheomtvng trnrtpmt-NE555lpthnh mch dao ng a hi to xung vung a vo chn clock ca 4017 .iu chnh variap 100k cho tn s chy nh mong mun. Lp rp c th bn s thy thch cho m xem (bt m : ci ny m gn vo n hu xe my th “c” ht ch ni ) Chc cc bn thnh cng ! *** Linh kin: CD 4017. NE 555, RED LED 0,3mm X 10

Page 8 of 39 Mch in T ng Dng C in T 07 2010 13.n bit nghe li * S nguyn l: **Hot ng : Saumttun”ngmcu” thitkv”hhc”lprpti honthnhchicnny vihivngslmchocbn gi camnhhilng .Kt qu thtmmnkhngkhip.ti ltvo…sencanng .Ttilmvothik au kh trin min, dai dng !!! ylchicnbitngheli cabn.Khibnnichuyn vin,nsnhytheolini ca bn. Cn khi bn ht th n s nhy ma theo iu nhc ca bn. N gm c ba phn :-Phnthunhnvkhuchi m thanh ca mi trng do IC BA328 ,Micro in dung m nhn- Phn hin th Led do IC AN6884 v 5 led ch th mu xanh, 1led – Phn iu khin ngun chm nh s dng SCR (trisistor) lm cho mch in gn gng v hin i .***Lu : – iu chnh VR39K ly nhy cho n – Mch in lp gn gng v p mt ,hn ch din tch (c dng hnh thp)- B tr cc led theo hnh tri tim hay ch ci …khng nht thit nh trong s l hnh ch C – V l qu tng nn n duy nht vi t…bi vy cc bn phi t lp ly, t khng c ci th 2 bn hay trao i ! Chc cc bn thnh cng !*** Linh kin: cc gi trlinh kin : nh trong s ! ring SCR bnlyloi ML406 c trong b n nhy ca trung quc .n c kch thc b bng NPNC828 Page 9 of 39 Mch in T ng Dng C in T 07 2010 14.Dn nhc t ng cho my tnh * S nguyn l : ** Hot ng : Bn ang ngi lm vic trc my tnh bng kht khao c nghe mt bn nhc .Bn vi m Winamp hay windows media play .kch vo mt bi ht .Chng trnh chy ri m sao cha nghe ting .Kh tht ,ci loa cha cm in ! mt c hng .Mch in trn s gip bn khi phi bn tm .Ch cn bn play l ht lin .Nu bn khng nghe nhc na th sau khong mt pht mch in s t ng ct in tit kim v bo v cho ci loa thn yu ca bn.Nguyn l ca n rt n gin ! tn hiu m nhc t soundcard c a vo IC AN6884 ng vi mt bin nht nh th chn s 2 nhy xung mc thp lm cho mch n n 555 chuyn trng thi u ra (chn3) nhy ln mc cao lm cho rle ht ng kho K cp in cho loa .trng thi ny c gi bi thi hng R100k v C100uf .sau mt thi gian nu khng c tn hiu t AN6880 a n th chn s 3 ca 555 nhy xung mc thp Kho K nh .ct in tit kim .Bn thy th no ?*** Linh kin: IC AN 6884 IC NE 555 R le 12V Transitor NPN C828 15.Mch bass treable volume Mch thc t t amplifier sansui, chnh bass treable cc k hiu qu ,mch ny lp trc tng kdcs gi tr linh kin nh trong s Page 10 of 39 Mch in T ng Dng C in T 07 2010 16. MCH CHNG TRM BNG TIA HNG NGOI y l mch pht:

Bạn đang đọc: Mach Dien Tu Ung Dung – Suu Tam

Advertisement
5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments