Mẫu quyết định phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Bản in
Mẫu quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản ứng dụng công nghệ thông tin là gì ? Mẫu bản quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản ứng dụng công nghệ thông tin gồm những nội dung nào ? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm cụ thể bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé .

1. Định nghĩa mẫu quyết định phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin là gì?

Mẫu quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản ứng dụng công nghệ thông tin là mẫu bản quyết định hành động được lập ra để quyết định hành động về việc phê duyệt dự án Bất Động Sản ứng dụng công nghệ thông tin. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định hành động, thông tin dự án Bất Động Sản ứng dụng …

Advertisement

2. Mẫu quyết định phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Cơ quan phê duyệt
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số :. … … …
…. …, ngày … tháng … năm ..

QUYẾT ĐỊNH CỦA……
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN (Tên dự án)….

Advertisement

( TÊN CÁ NHÂN / CƠ QUAN PHÊ DUYỆT )
Căn cứ tính năng, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của … .. ;
Căn cứ Nghị định số …. / …. / NĐ-CP ngày … / … …. của nhà nước về quản trị góp vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ;
Các địa thế căn cứ pháp lý khác có tương quan ;
Xét đề xuất của. … … tại tờ trình số …. ngày … / … / … và báo cáo giải trình tác dụng thẩm định và đánh giá của … … ..
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Phê duyệt …. ( Tên dự án Bất Động Sản ) …. với những nội dung hầu hết sau :
1. Tên dự án Bất Động Sản :
2. Chủ góp vốn đầu tư :
3. Tổ chức tư vấn lập dự án Bất Động Sản :
4. Mục tiêu góp vốn đầu tư :
5. Nội dung và quy mô góp vốn đầu tư :
6. Địa điểm góp vốn đầu tư :
7. Thiết kế sơ bộ :
a ) Giải pháp phong cách thiết kế sơ bộ cần tuân thủ :
b ) Giải pháp phong cách thiết kế sơ bộ được cho phép chủ góp vốn đầu tư được biến hóa trong bước phong cách thiết kế tiếp theo :

8. Thiết bị chính, phụ:

9. Khái toán tổng mức góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản :
Tổng cộng :
Trong đó :
– Ngân sách chi tiêu xây lắp :
– Chi tiêu thiết bị :
– Ngân sách chi tiêu quản trị dự án Bất Động Sản :
– giá thành tư vấn góp vốn đầu tư :
– giá thành khác :
– Ngân sách chi tiêu dự trữ :
10. Nguồn vốn góp vốn đầu tư :
11. Hình thức quản trị dự án Bất Động Sản :
12. Thời gian triển khai dự án Bất Động Sản :
13. Kế hoạch đấu thầu ( nếu có ) :
14. Các nội dung khác :
Điều 2. Tổ chức triển khai .
Điều 3. Trách nhiệm của những cơ quan tương quan thi hành quyết định hành động .

Advertisement

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Các cơ quan có liên quan;
– Lưu VT.

Cơ quan phê duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu quyết định phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Xem thêm: Viber

Mẫu quyết định phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Advertisement

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments