bài giảng điện tử những ứng dụng của tin học

bài giảng điện tử những ứng dụng của tin học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.87 MB, 25 trang )

Advertisement

1
Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: nguyÔn thÞ HỢP
Trêng thpt ®«ng thôy anh
2
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Kể tên những phần mềm ứng dụng mà em biết?
Phần mềm Word để soạn thảo văn bản
Phần mềm Excel dùng tính toán dữ liệu
Phần mềm Power Point dùng để trình chiếu bài giảng
3
Giải các bài toán khoa học kĩ
Giải các bài toán khoa học kĩ
thuật
thuật
Hỗ trợ việc quản lý
Hỗ trợ việc quản lý
Tự động hóa và điều khiển
Tự động hóa và điều khiển
Truyền thông
Truyền thông
Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn
Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn
phòng
phòng
Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ nhân tạo
Giáo dục
Giáo dục
Giải trí
Giải trí
Tin học

Tin học là một ngành khoa học có ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực
của đời sống xã hội.
Tin học
Tin học là một ngành khoa học có ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực
của đời sống xã hội.
4
Bài toán: Tìm ƯCLN của các cặp số nguyên dương M và N, với :

M= 25, N=7; M=30, N= 54

M=17, N=7; M=2006, N=1788
Ta nhẩm tính được
M= 25, N=7; => ƯCLN = 1
M=30, N= 54 => ƯCLN =6
M=17, N=7 =>ƯCLN =1
M= 2006, N=1788 =>ƯCLN=?
5

Thực hiện được các tính toán số với khối lượng rất lớn phát sinh từ
các bài toán khoa học kĩ thuật.
=> Quá trình thiết kế nhanh hơn, hoàn thiện hơn và chi phí thấp hơn.

Nhà thiết kế có thể tính được nhiều phương án, thể hiện các
phương án đó một cách trực quan trên màn hình hoặc in ra
giấy.
Thiết kế văn phòng trên máy tính
6
Hoạt động quản lí
Hoạt động quản lí
Điểm chung

Xử lý thông tin lớn và đa dạng
Xử lý thông tin lớn và đa dạng
Bán vé máy bay
Thư viện
Hoạt động quản lí thường có điểm chung nào?
7
Quản lí bán vé máy bay
Quản lí sách thư viện
Quản lí bệnh viện
Quản lí doanh nghiệp
Kể tên một số hoạt động
quản lí của các tổ chức
mà em biêt?
8
Hoạt động của tổ chức
Hoạt động của tổ chức
Điểm chung
Phần mềm chuyên dụng
Phần mềm chuyên dụng
Sử dụng
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Xử lý thông tin lớn và đa dạng
Xử lý thông tin lớn và đa dạng
Exel, Quattro… Foxpro, MS Access, SQL server…
9
Quản lí điểm trong nhà trường
10
Quy trình ứng dụng Tin học trong quản lý
Lưu trữ

Xem thêm: 21 ứng dụng xem phim Anime Online trên điện thoại Android/iPhone Không bị Giật

Advertisement

Sắp xếp
Lưu trữ
Sắp xếp
Xây dựng
chương trình
tiện dụng
Xây dựng
chương trình
tiện dụng
Khai thác
thông tin
Khai thác
thông tin
Bổ sung, sửa
chữa, loại bỏ…
Hồ sơ chứng từ
trên máy tính
Tìm kiếm, thống
kê, in bảng biểu…
Quy trình ứng dụng tin học trong quản lý?
11
3. TỰ ĐỘNG HÓA VÀ ĐIỀU KHIỂN

Nhờ máy tính, con người có được những quy trình công
nghệ tự động hóa linh hoạt chuẩn xác, chi phí thấp, hiệu
quả và đa dạng
Ví dụ: Con người không thể phóng được các vệ tinh nhân tạo bay lên vũ trụ
nếu không có sự trợ giúp của các hệ thống máy tính
12
Tù ®éng ho¸ vµ ®iÒu khiÓn

iÒu khiÓn d©y chuyÒn s¶n xuÊtĐ
iÒu khiÓn hÖ thèng phun nícĐ
iÒu khiÓn hÖ thèng ®Ìn TOKYOĐiÒu khiÓn hÖ thèng ¸nh s¸ng Đ
13
4. Truyền thông
4. Truyền thông

Tin học đã góp phần không nhỏ để đổi mới các dịch vụ của kĩ thuật truyền thông.
– Sự liên kết giữa mạng truyền thông và mạng máy tính toàn cầu Internet
đã phát triển nhiều dịch vụ tiện lợi: thương mại điện tử, Đào tạo điện tử
( E- Learning), Xem truyền hình trực tuyến, chính phủ điện tử…

Thương mại điện tử
ở Việt Nam
14
5. Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn phòng

Tin học đã tạo cho việc soạn thảo văn bản hành chính, lập
kế hoạch công tác ….một bộ mặt hoàn toàn mới.
Máy đánh chữ
Máy tính xách tay
Giao diện word 2007
Giao diện word 2003
15
5. Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn phòng
5. Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn phòng
– Công nghiệp in ấn cũng có sự thay đổi.
C¸c s¶n phÈm
in Ên trªn mäi
vËt liÖu kh¸c

nhau
16
5. Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn phòng
5. Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn phòng
– Khái niệm mới như văn phòng điện tử, xuất bản điện tử … ngày càng
trở nên quen thuộc.
Văn phòng điện tử
17
6. Trí tu nhân t o:ệ ạ
Nhi u thành t u k thu t đ c con ng i th nghi m trong m t s ề ự ỹ ậ ượ ườ ử ệ ộ ố
lĩnh v c s n xu t, nghiên c u khoa h c:ự ả ấ ứ ọ
Máy ch n đoán nhãn khoaẩ
Đây là m t lĩnh v c đ y ộ ự ầ tri n v ngể ọ c a tin h củ ọ .
Kh năng nh n d ng gi ng nói trên ả ậ ạ ọ
đi n tho i.ệ ạ
18
6. Trí tuệ nhân tạo:

Trí khôn “nhân t o” h a ạ ứ
h n s đ c ng d ng ẹ ẽ ượ ứ ụ
trong t ng laiươ
Nh ng:ư
– Máy tính ch giúp đ a ra ỉ ư
ph ng án l a ch nươ ự ọ
– Con ng i s quy t đ nh ườ ẽ ế ị
l a ch n ph ng án thích ự ọ ươ
h pợ .
19
Áp dụng thành tựu của Tin học
Áp dụng thành tựu của Tin học

Xem thêm: Hướng dẫn cách khóa ứng dụng trên iPhone bằng mật khẩu

Advertisement

Thiết kế thiết bị
hỗ trợ học tập
Thiết kế thiết bị
hỗ trợ học tập
Phần mềm dạy học
Phần mềm dạy học
Dạy học từ xa
Dạy học từ xa
Người học có thể tự học
Giáo viên có phương pháp mới
Việc dạy và học sinh động
Gây hứng thú cho học sinh
Học qua mạng
E-learning
7. Giáo dục
20
7. Giáo dục
Giáo dục truyền thống Giáo dục ngày nay
Ứng dụng công nghệ “đa
chuột” trong giảng dạy
21
8. GIẢI TRÍ

Nhi u ph n m m gi i trí đ c ề ầ ề ả ượ
ng d ng đa d ng trên máy tínhứ ụ ạ
22
Ch i game, nghe nh c, xem phim,…ơ ạ
là nh ng cách gi i trí ph bi n.ữ ả ổ ế

Đáp ng nhu c u gi i trí m i l a ứ ầ ả ọ ứ

tu i.ổ
8. GIẢI TRÍ
23
Giải các bài toán khoa học kĩ
Giải các bài toán khoa học kĩ
thuật
thuật
Hỗ trợ việc quản lý
Hỗ trợ việc quản lý
Tự động hóa và điều khiển
Tự động hóa và điều khiển
Truyền thông
Truyền thông
Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn
Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn
phòng
phòng
Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ nhân tạo
Giáo dục
Giáo dục
Giải trí
Giải trí
24
Bài tập về nhà:

Làm bài 1, 2, 3, 4 (sgk-57)

Đọc trước bài 9: Tin học và xã hội
25

XIN CHÂN THÀNH
XIN CHÂN THÀNH
CẢM ƠN
CẢM ƠN
Tin học là một ngành khoa học có ứng dụng thoáng đãng trong những lĩnh vựccủa đời sống xã hội. Tin họcTin học là một ngành khoa học có ứng dụng thoáng đãng trong những lĩnh vựccủa đời sống xã hội. Bài toán : Tìm ƯCLN của những cặp số nguyên dương M và N, với : M = 25, N = 7 ; M = 30, N = 54M = 17, N = 7 ; M = 2006, N = 1788T a nhẩm tính đượcM = 25, N = 7 ; => ƯCLN = 1M = 30, N = 54 => ƯCLN = 6M = 17, N = 7 => ƯCLN = 1M = 2006, N = 1788 => ƯCLN = ? Thực hiện được những tính toán số với khối lượng rất lớn phát sinh từcác bài toán khoa học kĩ thuật. => Quá trình phong cách thiết kế nhanh hơn, triển khai xong hơn và ngân sách thấp hơn. Nhà phong cách thiết kế hoàn toàn có thể tính được nhiều giải pháp, biểu lộ cácphương án đó một cách trực quan trên màn hình hiển thị hoặc in ragiấy. Thiết kế văn phòng trên máy tínhHoạt động quản líHoạt động quản líĐiểm chungXử lý thông tin lớn và đa dạngXử lý thông tin lớn và đa dạngBán vé máy bayThư việnHoạt động quản lí thường có điểm chung nào ? Quản lí bán vé máy bayQuản lí sách thư việnQuản lí bệnh việnQuản lí doanh nghiệpKể tên 1 số ít hoạt độngquản lí của những tổ chứcmà em biêt ? Hoạt động của tổ chứcHoạt động của tổ chứcĐiểm chungPhần mềm chuyên dụngPhần mềm chuyên dụngSử dụngHệ quản trị cơ sở dữ liệuHệ quản trị cơ sở dữ liệuXử lý thông tin lớn và đa dạngXử lý thông tin lớn và đa dạngExel, Quattro … Foxpro, MS Access, SQL server … Quản lí điểm trong nhà trường10Quy trình ứng dụng Tin học trong quản lýLưu trữSắp xếpLưu trữSắp xếpXây dựngchương trìnhtiện dụngXây dựngchương trìnhtiện dụngKhai thácthông tinKhai thácthông tinBổ sung, sửachữa, vô hiệu … Hồ sơ chứng từtrên máy tínhTìm kiếm, thốngkê, in bảng biểu … Quy trình ứng dụng tin học trong quản trị ? 113. TỰ ĐỘNG HÓA VÀ ĐIỀU KHIỂNNhờ máy tính, con người có được những tiến trình côngnghệ tự động hóa linh động chuẩn xác, ngân sách thấp, hiệuquả và đa dạngVí dụ : Con người không hề phóng được những vệ tinh tự tạo bay lên vũ trụnếu không có sự trợ giúp của những mạng lưới hệ thống máy tính12Tù ® éng ho ¸ vµ ® iÒu khiÓniÒu khiÓn d © y chuyÒn s ¶ n xuÊtĐiÒu khiÓn hÖ thèng phun n  ícĐiÒu khiÓn hÖ thèng ® Ìn TOKYOĐiÒu khiÓn hÖ thèng ¸ nh s ¸ ng Đ134. Truyền thông4. Truyền thôngTin học đã góp thêm phần không nhỏ để thay đổi những dịch vụ của kĩ thuật truyền thông online. – Sự link giữa mạng tiếp thị quảng cáo và mạng máy tính toàn thế giới Internetđã tăng trưởng nhiều dịch vụ thuận tiện : thương mại điện tử, Đào tạo điện tử ( E – Learning ), Xem truyền hình trực tuyến, chính phủ điện tử … Thương mại điện tửở Việt Nam145. Soạn thảo, in ấn, tàng trữ, văn phòngTin học đã tạo cho việc soạn thảo văn bản hành chính, lậpkế hoạch công tác làm việc …. một bộ mặt trọn vẹn mới. Máy đánh chữMáy tính xách tayGiao diện word 2007G iao diện word 2003155. Soạn thảo, in ấn, tàng trữ, văn phòng5. Soạn thảo, in ấn, tàng trữ, văn phòng – Công nghiệp in ấn cũng có sự đổi khác. C ¸ c s ¶ n phÈmin Ên trªn mäivËt liÖu kh ¸ cnhau165. Soạn thảo, in ấn, tàng trữ, văn phòng5. Soạn thảo, in ấn, tàng trữ, văn phòng – Khái niệm mới như văn phòng điện tử, xuất bản điện tử … ngày càngtrở nên quen thuộc. Văn phòng điện tử176. Trí tu nhân t o : ệ ạNhi u thành t u k thu t đ c con ng i th nghi m trong m t s ề ự ỹ ậ ượ ườ ử ệ ộ ốlĩnh v c s n xu t, nghiên c u khoa h c : ự ả ấ ứ ọMáy ch n đoán nhãn khoaẩĐây là m t lĩnh v c đ y ộ ự ầ tri n v ngể ọ c a tin h củ ọ. Kh năng nh n d ng gi ng nói trên ả ậ ạ ọđi n tho i. ệ ạ186. Trí tuệ tự tạo : Trí khôn “ nhân t o ” h a ạ ứh n s đ c ng d ng ẹ ẽ ượ ứ ụtrong t ng laiươNh ng : ư – Máy tính ch giúp đ a ra ỉ ưph ng án l a ch nươ ự ọ – Con ng i s quy t đ nh ườ ẽ ế ịl a ch n ph ng án thích ự ọ ươh pợ. 19 Áp dụng thành tựu của Tin họcÁp dụng thành tựu của Tin họcThiết kế thiết bịhỗ trợ học tậpThiết kế thiết bịhỗ trợ học tậpPhần mềm dạy họcPhần mềm dạy họcDạy học từ xaDạy học từ xaNgười học hoàn toàn có thể tự họcGiáo viên có chiêu thức mớiViệc dạy và học viên độngGây hứng thú cho học sinhHọc qua mạngE-learning7. Giáo dục207. Giáo dụcGiáo dục truyền thống cuội nguồn Giáo dục đào tạo ngày nayỨng dụng công nghệ tiên tiến “ đachuột ” trong giảng dạy218. GIẢI TRÍNhi u ph n m m gi i trí đ c ề ầ ề ả ượng d ng đa d ng trên máy tínhứ ụ ạ22Ch i game, nghe nh c, xem phim, … ơ ạlà nh ng cách gi i trí ph bi n. ữ ả ổ ếĐáp ng nhu c u gi i trí m i l a ứ ầ ả ọ ứtu i. ổ8. GIẢI TRÍ23Giải những bài toán khoa học kĩGiải những bài toán khoa học kĩthuậtthuậtHỗ trợ việc quản lýHỗ trợ việc quản lýTự động hóa và điều khiểnTự động hóa và điều khiểnTruyền thôngTruyền thôngSoạn thảo, in ấn, tàng trữ, vănSoạn thảo, in ấn, tàng trữ, vănphòngphòngTrí tuệ nhân tạoTrí tuệ nhân tạoGiáo dụcGiáo dụcGiải tríGiải trí24Bài tập về nhà : Làm bài 1, 2, 3, 4 ( sgk-57 ) Đọc trước bài 9 : Tin học và xã hội25XIN CHÂN THÀNHXIN CHÂN THÀNHCẢM ƠNCẢM ƠN

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments