Trọng tâm : Ứng dụng kiến thức về thụ phấn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản không thiếu của tài liệu tại đây ( 7.86 MB, 229 trang )

Trường THCS Thạnh Đức

Kế hoạch bài học: Sinh Học 6

Cây ngô có hoa, hoa bí .

3.2: HS: Mang vật mẫu và ôn lại kiến thức bài trước .

4. Tiến trình

4.1/ Ổn đònh tổ chức và kiểm diện:

4.2/ Kiểm tra miệng:

1/ Thụ phấn là gì ? Có những cách thụ phấn nào ?(7đ)

Đáp : Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nh

Có 2 cách : Hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn

2/ Con người chủ động thụ phấn cho hoa nhằm mục đích gì?(3đ)

Đáp : Tăng sản lượng quả và hạt, tạo ra các giống lai mới

4.3/ Giảng bài mới

Hoạt động của GV và HS

Nội dung bài học

Giới thiệu : như sgk

* Hoạt động 1: Đặc điểm của hoa thụ 1/ Đặc điểm của hoa thụ

phấn nhờ gió:

phấn nhờ gió

GV cho HS đọc thông tin mục 3 sgk/101 quan

sát vật mẫu kết hợp H30.3 & 30.4 thảo

luận nhóm đôi (2’) trả lời câu hỏi

? Nhận xét vò trí của hoa ngô đực và

cái ?

HS: Hoa đực ở trên có chỉ nhò dài, bao

phấn treo

lủng lẳng, hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ, hoa

cái đầu nh có lông dính

? Vò trí đó có tác dụng gì trong lối thụ

phấn nhờ gió ?

HS: Hoa đực ở trên dễ tung hạt phấn và

hoa cái đầu nhụy có chất dính nên giúp

hoa được thụ phấn  nhiều quả

– Đại diện nhóm báo cáo

– Nhóm khác bổ sung

GV yêu cầu các nhóm so sánh hoa thụ

phấn nhờ gió và nhờ sâu bọ về đặc

điểm bao hoa, nhò, nh..

Hoa thụ phấn nhờ

sâu bọ

Bao hoa: đầy đủ

có cấu tạo phức

tạp, có màu sắc

sặc sỡ .

Nhò: Hạt phấn to

dính và có gai

Hoa thụ phấn nhờ

gió

Đơn giản hoặc

tiêu biến

không có màu sắc

sặc sỡ

 Chỉ nhò dài, bao

phấn treo lủng

 Giáo viên: Trần Thị Út

– Hoa thường ở ngọn cây,

bao hoa thường tiêu giảm

– Chỉ nhò dài, hạt phấn

Trang: 130

Trường THCS Thạnh Đức

Kế hoạch bài học: Sinh Học 6

nhiều nhỏ, nhẹ

lẳng, hạt phấn

– Đầu nhò có lông dính

nhiều, nhỏ, nhẹ

Nh: Đầu nh có Đầu nh dài bề

chất dính

mặt tiếp xúc lớn

2. Ứng dụng kiến thức về

có lông quét .

thụ phấn

Đặc điểm khác :

Hoa thường ở ngọn

Có hương thơm mật cây hoặc đầu

ngọt

cành

Các nhóm trao đổi bổ sung ý kiến

GV chốt kiến thức

* Hoạt động 2:. Ứng dụng kiến thức về

– Con người có thể chủ động

thụ phấn:

giúp cho hoa giao phấn, làm

HS tự thu nhập thông tin mục 4 sgk

tăng sản lượng quả hạt, tạo ra

? Khi nào hoa cần thụ phấn bổ sung ?

giống lai mới có phẩm chất

HS: Khi thụ phấn tự nhiên gặp khó khăn

tốt và năng suất cao.

? Con người đã làm gì để tạo điều kiện

cho hoa thụ phấn ?

HS: Nuôi ong trực tiếp thụ phấn cho hoa

? Con người chủ động thụ phấn cho hoa

nhằm mục đích gì ?

HS: Tăng sản lượng quả và hạt, tạo ra các

giống lai mới

GV cho HS rút ra những ứng dụng về sự

thụ phấn của con người

GV nhận xét và tiểu kết

* Giáo dục hướng nghiệp: Sự thụ phấn

đã được con người ứng dụng rất hiệu quả

trong trồng trọt

4.4/ Cậu hỏi bài tập và củng cố:

1) Nêu đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió ?

– Hoa thường ở ngọn cây, bao hoa thường tiêu giảm

– Chỉ nhò dài, hạt phấn nhiều nhỏ, nhẹ

– Đầu nhò có lông dính

2) Trong những trường hợp nào thì thụ phấn nhờ người là cần thiết ?

– Trong những trường hợp như: Mưa to, gió lớn

3) Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi gì ?

– Ong hút mật góp phần thụ phấn cho năng suất cây trồng tăng, cho nhiều

mật ong.

4.5/ Hướng dẫn hs tự học:

– Học bài, trả lời câu hỏi SGK

– Làm bài tập sgk/ 102

– tập thụ phấn cho hoa

 Giáo viên: Trần Thị Út

Trang: 131

Trường THCS Thạnh Đức

Kế hoạch bài học: Sinh Học 6

– Chuẩn bò : “ Thụ tinh kết hạt, tạo quả “

+ Ôn lại kiến thức bài : cấu tạo và chức năng của hoa – khái niệm về

thụ phấn.

? Sự thụ tinh là gì?

? Tại sao nói thụ tinh là dấu hiệu cơ bản của sinh sản hữu tính

5.Rút kinh nghiệm:

*Nội dung:

*Phương pháp:

*Sử dụng đồ dùng, thiết bò dạy học:

Bài 31;Tiết 38:

Tuần dạy:20

Ngày dạy:06/01/2012

THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ

1. Mục tiêu

1.1a) Kiến thức

– HS hiểu được thụ tinh là gì? Phân biệt được thụ phấn và thụ tinh, thấy

dược mối quan hệ thụ phấn và thụ tinh

– Nhận biết dấu hiệu cơ bản của sinh sản hữu tính

– Xác đònh được biến đổi các bộ phận của hoa thành quả và hạt sau khi

thụ tinh .

1.2) Kỹ năng

– Rèn kỹ năng quan sát, nhận biết

– Vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng trong đời sống .

1.3) Thái độ

– Giáo dục ý thức trồng và bảo vệ cây

2. Trọng tâm: Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

3.Chuẩn bò

3.1: GV: Tranh vẽ H31.1

3.2: HS: Ôn lại bài “ Cấu tạo và chức năng của hoa, khái niệm về thụ

phấn”

 Giáo viên: Trần Thị Út

Trang: 132

Trường THCS Thạnh Đức

Kế hoạch bài học: Sinh Học 6

4. Tiến trình

4.1/ Ổn đònh tổ chức và kiểm diện:

4.2/ Kiểm tra miệng:

1/ Nêu đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió ? (4đ)

Đáp : – Hoa thường ở ngọn cây, bao hoa thường tiêu giảm

– Chỉ nhò dài, hạt phấn nhiều nhỏ, nhẹ

– Đầu nhò có lông dính

2/ Con người chủ động thụ phấn cho hoa nhằm mục đích gì ? (3đ)

Đáp :Tăng sản lượng quả hạt, tạo ra giống lai mới có phẩm chất tốt

và năng suất cao.(10đ)

3/ Sự thụ tinh là gì? Tại sao nói thụ tinh là dấu hiệu cơ bản của sinh sản hữu

tính(2đ)

Đáp: Thụ tinh là sự kết hợp tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục

cái  hợp tử

– Vì có sự kết hợp tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái

4.3/ Giảng bài mới

Hoạt động của GV và HS

Nội dung bài học

Giới thiệu : như sgk

*Hoạt động 1:

1/ Hiện tượng nảy mầm

GV cho hs H31.1 đọc chú thích và thông tin của hạt phấn .

sgk /103 suy nghó trả lời .

? Mô tả hiện tượng nảy mầm của hạt

phấn ?

-Sau khi thụ phấn, hạt phấn

HS: Hạt phấn hút chất nhầy trương lên hút chất nhày ở đầu nhò

nảy mầm thành ống phấn. TBSD đực trương lên nảy mầm thành

chuyển đến phần đầu ống phấn. Ống ống phấn. – TBSD đực

phấn xuyên qua đầu nh và vòi nh vào chuyển đến phần đầu ống

trong bầu

phấn .

HS: trả lời .

– Ống phấn xuyên qua đầu

GV nhận xét và giảng giải thêm khi tiếp nh và vòi nh vào trong

xúc với noãn, phần đầu ống phấn mang bầu .

tế bào sd đực chui vào noãn

HS rút ra kết luận

* Hoạt động 2 : Thụ tinh.

GV cho hs tiếp tục qua sát H31.1 đọc thông

tin mục 2 thảo luận nhóm 4( 2’) trả lời

câu hỏi:

? Sự thụ tinh xảy ra tại phần nào của

hoa ?

? Sự thụ tinh là gì ?

? Tại sao nói thụ tinh là dấu hiệu cơ bản

của sinh sản hữu tính ?

 Giáo viên: Trần Thị Út

2/ Thụ tinh.

– Thụ tinh là hiện tượng tế

bào sinh dục đực kết hợp

với tế bào sinh dục cái tạo

thành hợp tử

Trang: 133

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments