Giáo trình Sinh Thái Môi Trường Ứng Dụng

I. Giới thiệu Giáo trình Sinh Thái Môi Trường Ứng Dụng

Giáo trình Sinh Thái Môi Trường Ứng Dụng – Lê Huy Bá + Lâm Minh Triết gồm 11 chương đề cập yếu tố từ ảnh hưởng tác động của cuộc chiến tranh đến môi trường, phú dưỡng hóa môi trường đến ô nhiễm môi trường rồi đến tác động ảnh hưởng không tốt của việc tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và phân bón đến môi trường đất …
Giáo trình Sinh Thái Môi Trường Ứng Dụng- Lê Huy Bá + Lâm Minh Triết

II.MỤC LỤC

Chương 1: ẢNH HƯỞNG CỦA CHIẾN TRANH ĐẾN HỆ SINH THÁI MÔI TRƯỜNG

(Ecological Effects of Warfare)

1.1 Tổng quan Giáo trình Sinh Thái Môi Trường Ứng Dụng

1.2 Sự tiêu diệt bởi các vũ khí chiến tranh.

1.3 Hai cuộc đại chiến thê giới lần thứ nhất và lân thứ hai .
1.4 Chiến tranh do Mỹ gây ra ở Nước Ta .
1.5 Chiến tranh vùng Vịnh .
1.6 Tai họa của bom, mìn chưa nổ .
1.7 Vũ khí và chất độc hóa học trong cuộc chiến tranh .
1.8 Xăng dâu là một dạng vũ khí trong cuộc chiến tranh .
1.9 Các ảnh hưởng tác động của cuộc chiến tranh hạt nhân .

Chương  2 PHÚ DƯỠNG HÓA

(Eutrophication of Fresh Water)

2.1 Các khái niệm tương quan đến phú dưỡng hóa .
2.2 Các nguồn dinh dưỡng gây phú dưỡng hóa .
2.3. Ví dụ nổi bật về phú dưỡng hóa .
2.4 Hậu quả chung của phú dưỡng hóa .
2.5 Tác động của sự phú dưỡng hóa lên hệ sinh thái nước ngọt
2.6 Ảnh hưởng so với những sinh vật bậc cao .
2.7 Ảnh hưởng so với những sinh vật đáy .
2.8 Ảnh hưởng của phú dưỡng hóa lên cá .
2.9 Tác động qua lại trong hội đồng và sự phú dưỡng hóa .
2.10 Những vân đề tương quan đến con người .
2.11 Những thí nghiệm trong hồ .
2.12 Mô hình nhìn nhận sự phú dưỡng hóa .
2.13 Biện pháp khống chế .
2.14 Các quy trình trong hệ sinh thái hồ

Chương 3 MƯA ACID VÀ SỰ HÓA CHUA MÔI TRƯỜNG

(Acid Rain and Acidification)

3.1 Giới thiệu Giáo trình Sinh Thái Môi Trường Ứng Dụng
3.2 Sự lắng tụ của những chất acid từ khí quyển .
3.3 Hóa học của mưa acid .
3.4 Những đặc tính lắng tụ của mưa acid .
3.5 Sự lắng tụ dưới dạng khô của những chất acid .
3.6 Những biến hóa hóa học trong lưu vực do mưa acid .
3.7 Hiệu ứng sinh thái của hiện tượng kỳ lạ acid hóa .
3.8 Ảnh hưởng của mưa acid so với cây trông và mùa màng .
3.9 Ảnh hưởng của mưa acid đến chất lượng nước ngầm, vật tư và những khu công trình kiến trúc .
3.10 Các giải pháp ngăn ngừa và trấn áp mưa acid .
3.11 Mưa acid ỏ đồng băng sông Cửu Long .

Chương 4  ẢNH HƯỞNG CỦA PHÈN HÓA VÀ MẶN HÓA LÊN MÔI TRƯỜNG SINH THÁI

( Influence of Sulphate Acidification and Saltization on Ecological Environment)

4.1 Phèn hóa ( Sulphate Acidification ) .
4.2 Ảnh hưởng của độc chất trong đất, trong cây đến đặc tính sinh vật và hiệu suất cùa 1 số ít giống cây xanh và đặc tính giống chịu phèn .
4.3 Các giải pháp cơ bản ngăn ngừa phèn hóa .
4.4 Mặn hóa ( Saltinization ) .

Chương 5  MỘT SỐ BIỂU HIỆN THOÁI HÓA KHÁC CỦA MÔI TRƯỜNG NHƯ XÓI MÒN, SA MẠC HÓA, LATERIT HÓA (Degradations of Environment as Erosion, Desertification, Lateritization)

5.1 Giới thiệu chung Giáo trình Sinh Thái Môi Trường Ứng Dụng
5.2 Khái quát tình hình đất nông nghiệp trên quốc tế và Nước Ta .
5.3 Xói mòn đất ( Erosion ) .
5.4 Sa mạc hóa ( Desertification ) .
5.5 Latent hóa ( Lateritization ) .

Chương  6 ẢNH HƯỞNG Ô NHIỄM DẦU LÊN MÔI TRƯỜNG SINH THÁI

(Effects of Oil Pollution on Ecological Environment)

6.1 Giới thiệu .
6.2 Đặc điểm của dầu, tinh chế mẫu sản phẩm dâu .
6.3 Sự tràn dầu Giáo trình Sinh Thái Môi Trường Ứng Dụng
6.4 Sự hấp phụ dầu của đất .
6.5 Ô nhiễm dầu trong đất .
6.6 Ảnh hưởng sinh học của những hydrocacbon trong nước .
6.7 Tác động của dầu lên vùng ngập mặn .
6.8 Tác động của ô nhiễm đầu dài hạn .
6.9 Dầu loang ở những dàn khoan ngoài khơi .
6.10 Bảo vệ môi trường và giải quyết và xử lý dầu tràn ở Nước Ta và quốc tế .

Chương  7  ẢNH HƯỞNG CỦA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THƯC VẬT VÀ PHÂN BÓN LÊN SINH THÁI MÔI TRƯỜNG(Environmental Effects of Excess Pesticide and Fertilizer)

7.1 Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật.

7.2 Một số tác dụng điều tra và nghiên cứu về ảnh hưởng tác động thuốc bảo vệ thực vật lên sinh vật .
7.3 Sử dụng bảo đảm an toàn, có hiệu suất cao thuốc bảo vệ thực vật
7.4 Thị Trường thuốc trừ dịch và số lượng sử dụng .
7 5 Quản lý dịch hại tổng hợp ( IPM ) .
7.6 Ảnh hưởng của dư lượng phân bón .
7.7 Tác hại của phân bón so với người, động vật hoang dã, vi sinh vật .
7.8 Định hướng giải pháp toàn diện và tổng thể về hạn chê ô nhiễm môi trường do những hóa chất dùng trong nông nghiệp .

Chương 8 SINH THÁI MÔI TRƯỜNG ĐẤT ƯỚT

( Wetland Environmental Ecology )
8.1 Khái niệm về đất ướt .
8.2 Phân bô – phân loại những loại đất ướt – chính sách nước .
8.3 Các vùng sinh thái đất ướt .
8.4 Chê độ nước đất ướt ( Hydrology of wetlands ) .
8.5 Địa sinh hóa của đất ướt ( Biogeochemistry of wetlands ) .
8.6 Sự thích nghi sinh học so với môi trường đất ướt ( Biological adaptations to the wetland environment ) .
8.7 Sự tăng trưởng hệ sinh thái đất ướt ( Wetland ecosystem development ) .
8.8 Các hệ sinh thái đât ngập nước ồ Nước Ta .
8.9 Những rình rập đe dọa so với đất ngập nước .

Chương 9  SINH THÁI MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN – NÔNG NGHIỆP

( Agroecology – Rural Environmental Ecology )
9.1 Hệ sinh thái môi trường nòng thôn ( HSTMTNT ) .
9.2 Hệ sinh thái nông nghiệp .
9.3 Những đặc trưng đa phần của sinh thái môi trường vùng gò đồi
9.4 Phân vùng sinh thái nông nghiệp Nước Ta .

Chương 10 MÔI TRƯỜNG SINH THÁI TOÀN CẦU, THÁCH THỨC VÀ HIỂM HỌA

( The Global Ecological Environment, Challenges and Hazards )
10.1 Sinh quyển, sự biến hóa sinh quyển ( Biosphere and its changes ) .
10.2 Sinh thái khí tượng và tác động ảnh hưởng của nó lên hệ sinh thái toàn thế giới
( Meteorological Ecology and its Effects on Global Environmental Ecology ) .
10.3 Tác động của khí tượng, khí hậu lên hệ sinh thái nông nghiệp .
10.4 Sự phân Ống khí hậu do tác động ảnh hưởng con người ( Climate Modification, ) .
10.5 Sự đổi khác khí hậu ( Climate change ) .
10.6 Dự đoán khí hậu ( Climate Prediction ) .
10.7 Trái đất nóng lên – hiệu ứng nhà kính và tai hại .
10.8 Sự tương tấc giữa “ vệt đen mặt trời ” và khí gây “ hiệu ứng nhà kính ” .
10.9 Ảnh hưởng so với nông nghiệp khi môi trường khí hậu biến hóa .
10.10 Ozon, tầng ozon và vai trò của nó so với môi trường sinh thái .
10.11 Thảm họa môi trường và Elnino, Lanina .
10.12 Một số vấn phải đương đầu Giáo trình Sinh Thái Môi Trường Ứng Dụng
10.13 Diễn biến môi trường sinh thái toần cầu theo quy trình thành tạo toàn cầu

  Chương 11  MỘT VÀI ỨNG DỤNG CỤ THỂ CỦA SINH THÁI MÔI TRƯỜNG

( Some Applừations of Ecological Environment )
11.1 Lời trình làng .
11.2 Ứng dụng sinh thái môi trường để xử lý yếu tố hiệu ứng của những tác nhân lên cấu trúc và tính năng của hệ sinh thái. 11.3 Ứng dụng vào nhìn nhận tác động ảnh hưởng môi trường .
11.4 Ứng dụng vào giám sát sinh thái và những hoạt động giải trí tương quan .
11.5 Những nhà sinh thái và những vân đề môi trường .
11.6 Các giải pháp sinh thái mòi trường ứng dụng ( Applied environmental ecological methods ) .
11.7 Lý thuyết tinh lọc tự tạo và tinh lọc tự nhiên – những ứng dụng của chúng trong thực tiễn .
11.8 Các thử nghiệm sử dụng thông tư cho thực trạng hệ sinh thái : tiêm năng của chi thị sinh học trong việc quan trắc đa dạng sinh học. 11.9 Phương pháp sử dụng nguyên sinh động vật để nhìn nhận ô nhiễm môi trường .
11.10 Sử dụng Giun đất ( Lumbricus terrestris ) thay Chuột bạch để nhìn nhận độc tính và thuôc giải độc arsen .
11.11 Bàn vê hệ sinh thái nhạy cảm .
11.12 Ứng dụng tính nhạy cảm của động vật hoang dã không xương sống để xác lập mức độ ô nhiễm do thuốc trừ sâu sống sót trong đất .
11.13 Dòng sông chết .
11.14 Xin hãy thận trọng với những trận mưa đầu mùa .
11.15 Bảo vệ môi trường ven biển – một việc làm cấp bách .
11.16 Du lịch sinh thái và thiết kế xây dựng Rừng ngập mặn Cần Giờ thành Khù du lịch sinh thái .
>> >> >> Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

Giáo trình Sinh Thái Môi Trường Ứng Dụng- Lê Huy Bá + Lâm Minh Triết

3.33 (66.67%) 3 votes

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments