[Sách Giải] ✅ Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 2 có đáp án năm 2021 mới nhất

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Bài 2: Các giới sinh vật

Câu 1 : Giới là :

A. Một đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định

B. Các đơn vị chức năng phân loại lớn gồm có những ngành sinh vật có chung những đặc thù nhất định
C. Một đơn vị chức năng phân loại gồm có những giống sinh vật có chung những đặc thù nhất định
D. Một đơn vị chức năng phân loại lớn nhất gồm có toàn bộ ngành sinh vật .

Lời giải:

Giới trong sinh học là một đơn vị chức năng phân loại lớn nhất gồm có những ngành sinh vật có chung những đặc thù nhất định .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 2 : Một đơn vị chức năng phân loại lớn nhất gồm có những ngành sinh vật có chung những đặc thù nhất định là khái niệm của :
A. Loài
B. Chi
C. Quần thể
D. Giới

Lời giải:

Giới trong sinh học là một đơn vị chức năng phân loại lớn nhất gồm có những ngành sinh vật có chung những đặc thù nhất định .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 3 : Tác giả của hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và hiện nay vẫn được sử dụng là ?
A. Linnê và Hacken
B. Lơvenhuc và Margulis
C. Hacken và Whittaker
D. Whittaker và Margulis

Lời giải:

Hai nhà khoa học Whittaker và Margulis đã đưa ra hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và hiện nay vẫn được sử dụng .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 4 : Tác giả của hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và hiện nay vẫn được sử dụng là
A. Linnê
B. Lơvenhuc
C. Hacken
D. Uytakơ

Lời giải:

Tác giả của hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và hiện nay vẫn được sử dụng là Uytakơ .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 5 : Các tiêu chuẩn cơ bản để phân loại những sinh vật thành hệ thống 5 giới gồm có :
A. Khả năng vận động và di chuyển, cấu trúc khung hình, kiểu dinh dưỡng
B. Loại tế bào, mức độ tổ chức triển khai khung hình, kiểu dinh dưỡng
C. Cấu tạo tế bào, năng lực hoạt động, mức độ tổ chức triển khai khung hình
D. Trình tự những nuclêotit, mức độ tổ chức triển khai khung hình

Lời giải:

Các tiêu chuẩn cơ bản để phân loại những sinh vật thành hệ thống 5 giới gồm có : loại tế bào, mức độ tổ chức triển khai khung hình, kiểu dinh dưỡng .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 6 : Đâu không phải tiêu chuẩn cơ bản của hệ thống phân loại 5 giới :
A. Khả năng vận động và di chuyển
B. Loại tế bào, mức độ tổ chức triển khai khung hình
C. Mức độ tổ chức triển khai cở thể
D. Kiểu dinh dưỡng

Lời giải:

Các tiêu chuẩn cơ bản của hệ thống 5 giới gồm có loại tế bào, mức độ tổ chức triển khai khung hình, kiểu dinh dưỡng .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 7 : Giới khởi sinh gồm :
A. Virut và vi trùng lam
B. Nấm và vi trùng
C. Vi khuẩn và vi trùng lam
D. Tảo và vi trùng lam

Lời giải:

Giới khởi sinh gồm vi trùng và vi trùng lam .
Virut không được coi là một tổ chức triển khai sống hoàn hảo
Nấm thuộc giới Nấm, tảo thuộc giới Nguyên sinh .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 8 : Điểm đặc trưng nhất của những sinh vật trong giới khởi sinh là
A. Nhân sơ
B. Nhân thực
C. Sống kí sinh
D. Sống hoại sinh

Lời giải:

Giới khởi sinh gồm vi trùng, vi trùng lam, …
Điểm đặc trưng nhất của những sinh vật trong giới khởi sinh là khung hình đơn bào ( Sinh vật nhân sơ )
Đáp án cần chọn là : A
Câu 9 : Giới nguyên sinh gồm có
A. Vi sinh vật, động vật hoang dã nguyên sinh
B. Vi sinh vật, tảo, nấm, động vật hoang dã nguyên sinh
C. Tảo, nấm, động vật hoang dã nguyên sinh
D. Tảo, nấm nhày, động vật hoang dã nguyên sinh

Lời giải:

Giới nguyên sinh gồm có : tảo, nấm nhầy, động vật hoang dã nguyên sinh .

Đáp án cần chọn là : D
Câu 10 : Giới nguyên sinh được chia ra 3 nhóm là ?
A. Động vật nguyên sinh, thực vật nguyên sinh ( tảo ), nấm nhầy
B. Virut, tảo, động vật hoang dã nguyên sinh
C. Vi khuẩn, động vật hoang dã nguyên sinh, thực vật nguyên sinh
D. Virut, vi trùng, nấm nhầy

Lời giải:

Giới nguyên sinh gồm có : tảo, nấm nhầy, động vật hoang dã nguyên sinh .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 11 : Cho những nhóm sinh vật sau :
( 1 ) Nấm nhầy .
( 2 ) Rêu .
( 3 ) Động vật nguyên sinh
( 4 ) Thực vật nguyên sinh .
( 5 ) Nấm sợi .
( 6 ) Động vật không xương sống
Giới Nguyên sinh gồm :
A. ( 1 ), ( 3 ), ( 4 )
B. ( 3 ), ( 4 )
C. ( 2 ), ( 4 ), ( 5 )
D. ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 5 )

Lời giải:

Giới nguyên sinh gồm : tảo, nấm nhầy, động vật hoang dã nguyên sinh .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 12 : Khi nói về đặc thù chung ở những đại diện thay mặt của giới Nguyên sinh, nhận định và đánh giá nào dưới đây là đúng chuẩn ?
A. Có cơ quan chuyển dời
B. Cấu tạo đa bào phức tạp
C. Là những sinh vật nhân thực
D. Sống dị dưỡng

Lời giải:

Giới Nguyên sinh là những sinh vật nhân thực .
Trong giới Nguyên sinh, những đại diện thay mặt không có cơ quan vận động và di chuyển chuyên hóa, cấu trúc đơn bào hoặc đa bào, sống dị dưỡng hoặc tự dưỡng .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 13 : Điểm đặc trưng nhất của những sinh vật trong giới nguyên sinh là
A. Nhân sơ
B. Nhân thực
C. Sống kí sinh
D. Sống hoại sinh

Lời giải:

Giới Nguyên sinh là những sinh vật nhân thực .
Trong giới Nguyên sinh, những đại diện thay mặt không có cơ quan chuyển dời chuyên hóa, cấu trúc đơn bào hoặc đa bào, sống dị dưỡng hoặc tự dưỡng .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 14 : Giới nấm gồm những sinh vật
A. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có năng lực phản ứng chaamjm sinh sản vô tính
B. Đa bào, nhân sơ, phần đông tự dưỡng, sinh sản hữu tính và vô tính

C. Đa bào hoặc đơn bào, nhân thực, dị dưỡng, sinh sản hữu tính và vô tính
D. Đa bào, nhân thực, tự dưỡng, sinh sản hữu tính và vô tính

Lời giải:

Giới Nấm gồm những đại diện thay mặt : nấm men, nấm sợi, nấm đảm, địa y .
Đặc điểm chung : nhân thực, khung hình đơn bào hoặc đa bào, cấu trúc dạng sợi, phần đông thành tế bào có chứa kitin. Sinh sản : hữu tính và vô tính nhờ bào tử. Sống dị dưỡng .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 15 : Điểm đặc trưng nhất của những sinh vật trong giới nấm là
A. Sống tự dưỡng quang hợp
B. Sống dị dưỡng hoại sinh
C. Sống chuyển dời
D. Sống cố định và thắt chặt

Lời giải:

Giới Nấm gồm các địa diện: nấm men, nấm sợi, nấm đảm, địa y.

Đặc điểm chung : nhân thực, khung hình đơn bào hoặc đa bào, cấu trúc dạng sợi, phần đông thành tế bào có chứa kitin. Sinh sản : hữu tính và vô tính nhờ bào tử. Sống dị dưỡng hoại sinh .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 16 : Hình thức dinh dưỡng không có ở giới Nấm là
A. Tự dưỡng
B. Dị dưỡng
C. Cộng sinh
D. Kí sinh

Lời giải:

Ở nấm có hình thức dị dưỡng hấp thụ, cộng sinh với tảo tạo thành địa y và ký sinh trên động, thực vật .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 17 : Giới thực vật gồm những sinh vật
A. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có năng lực phản ứng chậm
B. Đa bào, nhân sơ, phần nhiều tự dưỡng, có năng lực phản ứng chậm
C. Đa bào, 1 số ít loại đơn bào, nhân thực, tự dưỡng, 1 số ít dị dưỡng, có năng lực phản ứng chậm
D. Đa bào, nhân thực, tự dưỡng, có năng lực phản ứng chậm

Lời giải:

Giới Thực vật gồm những ngành : Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín

Đặc điểm: đa bào, nhân thực, có khả năng quang hợp, sống tự dưỡng, có thành tế bào được cấu tạo bằng xenlulôzơ.

Đáp án cần chọn là : D
Câu 18 : Điểm đặc trưng nhất của những sinh vật trong giới thực vật là
A. Sống tự dưỡng quang hợp
B. Sống dị dưỡng hoại sinh
C. Sống vận động và di chuyển
D. Sống cố định và thắt chặt

Lời giải:

Giới Thực vật gồm những ngành : Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín

Đặc điểm: đa bào, nhân thực, có khả năng quang hợp, sống tự dưỡng, có thành tế bào được cấu tạo bằng xenlulôzơ.

Đáp án cần chọn là : A
Câu 19 : Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực là :
A. Giới khởi sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật hoang dã
B. Giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm, giới động vật hoang dã
C. Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm

D. Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới động vật hoang dã

Lời giải:

Giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm, giới động vật hoang dã thuộc nhóm sinh vật nhân thực .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 20 : Sinh vật nhân thực gồm có những giới
A. Giới khởi sinh, nguyên sinh, thực vật, động vật hoang dã
B. Giới khởi sinh, nấm, thực vật và động vật hoang dã
C. Giới nguyên sinh, nấm, thực vật, động vật hoang dã
D. Giới nguyên sinh, tảo, thực vật và động vật hoang dã

Lời giải:

Giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm, giới động vật hoang dã thuộc nhóm sinh vật nhân thực .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 21 : Địa y là sinh vật thuộc giới
A. Khởi sinh
B. Thực vật
C. Nguyên sinh
D. Nấm

Lời giải:

Địa y là một dạng sống cộng sinh đặc biệt quan trọng giữa những tế bào nấm sợi và những tảo lục đơn bào hay vi trùng lam có năng lực quang hợp .
Vì cấu trúc của địa y bắt buộc phải có nấm nên người ta vẫn xếp địa y vào giới Nấm .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 22 : Nấm men thuộc giới
A. Khởi sinh
B. Nguyên sinh
C. Nấm
D. Thực vật

Lời giải:

Nấm men là nấm đơn bào, được ứng dụng nhiều trong công nghệ tiên tiến lên men sản xuất bánh mì, đồ uống có cồn, … .
Nấm men thuộc giới nấm
Đáp án cần chọn là : C
Câu 23 : Giới sinh vật nào dưới đây không có những đại diện thay mặt sống tự dưỡng ?
A. Giới Nguyên sinh
B. Giới Thực vật
C. Giới Nấm
D. Giới Khởi sinh

Lời giải:

Giới Nấm gồm có những sinh vật sống dị dưỡng .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 24 : Sống tự dưỡng quang hợp cơ ở :
A. Thực vật, nấm
B. Động vật, tảo
C. Thực vật, tảo
D. Động vật, nấm

Lời giải:

Sống tự dưỡng quang hợp cơ ở thực vật, tảo .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 25 : Giới động vật hoang dã gồm những sinh vật
A. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có năng lực chuyển dời, phản ứng nhanh

B. Đa bào, 1 số ít đơn bào, dị dưỡng, có năng lực vận động và di chuyển, phản ứng nhanh
C. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, một số ít không có năng lực chuyển dời, phản ứng nhanh
D. Đa bào, một số ít tập đoàn lớn đơn bào, nhân thực, dị dưỡng, có năng lực chuyển dời, phản ứng nhanh

Lời giải:

Giới Động vật gồm những ngành : Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Da gai và Động vật có dây sống .
Đặc điểm : đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có năng lực chuyển dời, phản ứng nhanh, khung hình có cấu trúc phức tạp, chuyên hóa cao .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 26 : Điểm đặc trưng nhất của những sinh vật trong giới động vật hoang dã là
A. Nhân sơ
B. Tự dưỡng
C. Sống kí sinh
D. Có năng lực vận động và di chuyển

Lời giải:

Giới Động vật gồm những ngành : Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Da gai và Động vật có dây sống .

Đặc điểm: đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh, cơ thể có cấu trúc phức tạp, chuyên hóa cao.

Đáp án cần chọn là : D
Câu 27 : Sinh vật được chia thành những giới theo thứ tự sau :

A. Giới nấm → Giới Nguyên sinh → Giới khởi sinh → Giới Thực vật → Giới Động vật

B. Giới khởi sinh → Giới Nguyên sinh →  Giới nấm → Giới Thực vật → Giới Động vật

C. Giới Thực vật →    Giới Nguyên sinh → Giới nấm →  Giới khởi sinh → Giới Động vật

D.  Giới Nguyên sinh → Giới khởi sinh → Giới nấm → Giới Thực vật →   Giới Động vật

Lời giải:

Sinh vật được chia thành những giới sau : Giới Khởi sinh → Giới Nguyên Sinh → Giới nấm → Giới Thực vật → Giới Động vật .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 28 : Thế giới sinh vật được phân loại thành những nhóm theo trình tự lớn dần là :
A. Giới – ngành – lớp – bộ – họ – chi – loài
B. Loài – bộ – họ – chi – lớp – ngành – giới
C. Loài – chi – họ – bộ – lớp – ngành – giới
D. Loài – chi – bộ – họ – lớp – ngành – giới

Lời giải:

Trình tự đúng là : loài – chi – họ – bộ – lớp – ngành – giới
Đáp án cần chọn là : C
Câu 29 : Cho những đặc thù sau :
( 1 ) Có hệ thần kinh .
( 2 ) Đa bào phức tạp .
( 3 ) Sống tự dưỡng .
( 4 ) Cơ thể phân hóa thành những mô và cơ quan .
( 5 ) Có hình thức sinh sản hữu tính .
( 6 ) Có năng lực chuyển dời dữ thế chủ động .
Các đặc thù có ở cả giới Thực vật và giới Động vật là :
A. ( 2 ), ( 5 ), ( 6 )
B. ( 1 ), ( 3 ), ( 4 ), ( 6 )
C. ( 2 ), ( 4 ), ( 5 )
D. ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ), ( 5 )

Lời giải:

Các đặc thù có ở cả giới Thực vật và giới Động vật là : ( 2 ), ( 4 ), ( 5 ) .
( 1 ), ( 6 ) chỉ có ở động vật hoang dã
( 3 ) chỉ có ở thực vật .

Đáp án cần chọn là: C

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments