Ứng dụng CNTT trong quản lý Nhà nước: Những bước thay đổi cơ bản trong nhận thức và hành động


Trang web csdl.thutuchanhchinh.vn góp thêm phần tăng cường năng lực tiếp cận thông tin, tăng tính minh bạch và thiết lập một cơ sở lịch sử dân tộc về mạng lưới hệ thống thủ tục hành chính.

Đến năm 1993, trong Nghị quyết số 49/CP ngày 4/8/1993 về “Phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam trong những năm 90” đa khẳng định: “ CNTT phục vụ trực tiếp cho việc cải tiến quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả của các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế – xã hội khác, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. CNTT được phát triển trên nền tảng phát triển của các công nghệ Điện tử – Tin học – Viễn thông và tự động hoá”. Và mục tiêu ứng dụng CNTT phục vụ công việc quản lý Nhà nước đến năm 2000 là: “Nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời, đáp ứng mọi yêu cầu của bộ máy Nhà nước trong việc ra quyết định và điều hành công việc của Nhà nước, cải tiến việc cung ứng thông tin từ phía Nhà nước cho nền kinh tế xã hội và cho Nhân dân, góp phần cải tiến tổ chức của bộ máy Nhà nước và tin học hoá công tác văn phòng – hành chính trong các cơ quan Nhà nước, cần xây dựng và tổ chức thực hiện ngay một số dự án cấp Nhà nước về CNTT sau: (1) Hệ thống thông tin quản lý hành chính Nhà nước; (2) Hệ thống thông tin kinh tế tổng hợp; (3) Hệ thống thông tin tiềm lực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường; (4) Cần sớm hình thành một mạng các hệ thống thông tin quản lý của các Bộ, các ngành và các địa phương theo một chương trình thống nhất để có thể liên kết với nhau”. Đây là một (1) trong sáu (6) mục tiêu của Nghị quyết đề ra.

Ứng dụng và tăng trưởng CNTT ngày càng được chăm sóc và đưa nên một tầm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương ( khoá VII ), ngày 30/7/1994 xác lập : Ưu tiên ứng dụng và tăng trưởng những công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển, như công nghệ thông tin ship hàng nhu yếu điện tử hoá và tin học hoá nền kinh tế tài chính quốc dân ” và trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn nước lần thứ VIII nhấn mạnh vấn đề ” ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ những nghành kinh tế tài chính quốc dân, tạo ra sự chuyển biến rõ ràng về hiệu suất, chất lượng và hiệu suất cao của nền kinh tế tài chính … Hình thành mạng thông tin vương quốc link với 1 số ít mạng thông tin quốc tế … ”. Sau gần 10 năm triển khai Nghị quyết số 49 / CP ngày 4/8/1993, Đảng và Nhà nước ta đã nhìn nhận, tổng kết và thấy tầm quan trọng của CNTT trong tình hình lúc bấy giờ, nên đã quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng và tăng trưởng CNTT, quyết tâm đó bộc lộ bằng Chỉ thị 58 / CT-TW, ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường ứng dụng và tăng trưởng CNTT Giao hàng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong Chỉ thị này Bộ Chính trị đã khẳng định chắc chắn “ Công nghệ thông tin là một trong những động lực quan trọng nhất của sự tăng trưởng, cùng với một số ít ngành công nghệ cao khác đang làm biến hóa thâm thúy đời sống kinh tế tài chính, văn hoá, xã hội của quốc tế tân tiến. Ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin ở nước ta nhằm mục đích góp thêm phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và niềm tin của toàn dân tộc bản địa, thôi thúc công cuộc thay đổi, tăng trưởng nhanh và hiện đại hoá những ngành kinh tế tài chính, tăng cường năng lượng cạnh tranh đối đầu của những doanh nghiệp, tương hỗ có hiệu suất cao cho quy trình dữ thế chủ động hội nhập kinh tế tài chính quốc tế, nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân, bảo vệ bảo mật an ninh, quốc phòng và tạo năng lực đi tắt đón đầu để thực thi thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ”. Và từ đó đến nay, Đảng và nhà nước đã phát hành nhiều chủ trương, chủ trương về ứng dụng CNTT : Nghị định số 64/2007 / NĐ-CP, ngày 10/4/2007 của nhà nước về ứng dụng CNTT trong hoạt động giải trí cơ quan nhà nước ; Đề án “ Đưa Nước Ta sớm trở thành nước mạnh về CNTT ” ; Nghị quyết số 36 – NQ / TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng nhanh ứng dụng, tăng trưởng CNTT phân phối nhu yếu tăng trưởng vững chắc và hội nhập quốc tế ; Nghị quyết số 36 a / NQ-CP ngày 14/10/2015 của nhà nước về Chính phủ điện tử ; Quyết định số 1819 / QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng nhà nước phê duyệt Chương trình vương quốc về ứng dụng CNTT trong hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước tiến trình năm nay – 2020.

Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế là kết quả tổng kết, đánh giá sau gần 15 năm thực hiện Chỉ thị số 58/CT-TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị, kết hợp với việc đánh giá điều kiện thực tế của nước ta và xu thế phát triển của thế giới.

Qua những dấu mốc, từ năm 1993 đến nay, ta thấy nhận thức về tầm quan trọng về tăng trưởng và ứng dụng CNTT đã đổi khác qua từng quy trình tiến độ, và mỗi quá trình đó đều được đánh dầu bằng những Chỉ thị, Nghị quyết rất là quan trọng, nó có đặc thù bước ngoặt lịch sử dân tộc quan trọng như : Mới đầu, tất cả chúng ta mới chỉ coi CNTT là công cụ để cải cách hành chính. Đến nay, CNTT là động lực trong cải cách hành chính ; Chính phủ điện tử không còn đơn thuần là Egov ( Electronic Government ) như lúc đầu nữa, mà nó đã được hiểu theo nghĩa là Dgov ( Digital Government ). Nghĩa là lúc này chính phủ nước nhà điện tử không đơn thuần là máy tính, mạng Internet ; mà là sự thay đổi tổng lực những quan hệ ( đặc biệt quan trọng là quan hệ : giữa chính quyền sở tại với giữa chính quyền sở tại, giữa chính quyền sở tại và công dân ), những nguồn lực, những quy trình tiến độ, phương pháp hoạt động giải trí và bản thân nội dung những hoạt động giải trí của chính quyền sở tại TW và địa phương và ngay cả những ý niệm về những hoạt động giải trí đó. Tức là, CNTT không phải là công cụ đơn thuần, mà CNTT là một tác nhân của phương pháp sản xuất, nó tham gia vào làm đổi khác cả là lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ( Theo Nghị quyết Trung ương số 36 – NQ / TW khoá XI thì “ CNTT là một công cụ hữu hiệu tạo lập phương pháp tăng trưởng mới … ” ). Cũng chính vì thế, trên quốc tế Open những khái niệm nền kinh tế tri thức, nền kinh tế tài chính số, nền kinh tế tài chính san sẻ. Bởi mỗi một quá trình tăng trưởng của xã hội thì đều tương ứng với một nền kinh tế tài chính chủ yếu. Chính vì có sự đổi khác trong nhận thức và hành vi, nên trong những năm qua, CNTT của nước ta tăng trưởng rất nhanh và mạnh, việc ứng dụng CNTT đã góp thêm phần quan trọng nâng cao hiệu suất lao động, cải tổ năng lượng cạnh tranh đối đầu của từng doanh nghiệp và nền kinh tế tài chính, tăng nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, trên thực tiễn tất cả chúng ta thấy hiệu quả tiến hành ứng dụng CNTT trong quản lý quản lý và kiến thiết xây dựng cơ quan chính phủ điện tử của những Bộ, Ngành, những tỉnh lúc bấy giờ vẫn còn rất nhiều hạn chế và mang tính nhỏ lẻ, rời rạc, thiếu đồng nhất, mạnh ai ấy làm. Chưa hiệu suất cao và chưa phân phối được nhu yếu, tiềm năng đặt ra trong những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước ta đã phát hành. Những thành tựu và hạn chế trên đã được nêu ra trong Nghị quyết số 36 – NQ / TW khoá XI.

Nhưng để khắc phục những hạn chế và phát huy những thành tựu đã đạt được và từ đó hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 36-NQ/TW khoá XI, thì cần có một sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy hành động. Sự thay đổi về nhận thức là tiền đề cho thành công, nhưng để thành công thì cần có sự hành động quyết liệt, thực tế của các cấp các ngành, nhất là hành động của lãnh đạo các cấp. Bởi chúng ta hiện nay mới chỉ dừng lại ở hành động mạnh mẽ trên giấy tờ, văn bản, chủ trương, kế hoạch giấy (kế hoạch trên giấy, không triển khai thực tế), thiếu cơ chế đảm bảo cho việc triển khai kế hoạch trên thực tế mà trong đó quan trọng nhất là cơ chế đảm bảo tài chính cho thực hiện và triển khai.

Phải thực thi sao cho đúng với quan điểm trong Nghị quyết số 36 – NQ / TW khoá XI là “ Ưu tiên ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính, phân phối dịch vụ công, … Đầu tư cho CNTT là góp vốn đầu tư cho tăng trưởng và bảo vệ quốc gia, cần được đi trước một bước trên cơ sở quản lý tốt ; … ”, tức là góp vốn đầu tư cho CNTT là góp vốn đầu tư cho kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ an toàn – bảo mật an ninh vương quốc và cần được đi trước một bước. Theo tôi để làm được điều này cần phải có lao lý đơn cử trong chính sách phân chia kinh tế tài chính cho ứng dụng và tăng trưởng CNTT, để bảo vệ tính khả thi của những đề án, kế hoạch đã phát hành nhất là thực thi thắng lợi Nghị quyết số 36 – NQ / TW khoá XI, cùng với đó là sự vào cuộc hành vi tích cực của những cấp, những ngành và phải coi nó là sự góp vốn đầu tư cho tương lai, là quốc sách cho tăng trưởng vững chắc và giữ vững bảo mật an ninh – quốc phòng. /. Nguyễn Tiến Lẫm – Giám đốc Trung tâm CNTT

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments