sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường thcs

sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường thcs

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (181.62 KB, 21 trang )

Advertisement

Sáng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo
LỜI MỞ ĐẦU
Tính từ năm học 2002 – 2003 đến nay, chúng ta đã trải qua hơn 8 năm học
thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Cùng với các bộ môn khác,
chương trình của bộ môn hóa học THCS đã được xây dựng trên chương trình đổi
mới toàn diện theo hướng dạy học tích cực .
Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, tin học cũng đã đươc ứng dụng khá nhiều
trong lĩnh vực quản lý, lưu trữ truy xuất cơ sở dữ liệu, thông tin…đặc biệt việc
Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giảng dạy đang là vấn đề hấp dẫn có
tính thời sự của nhiều trường và nhiều giáo viên các trường chuyên nghiệp đến các
trường bậc học phổ thông. Đó là xu hướng giảng dạy với sự trợ giúp của máy
tính(CAI : Computer Aied Instruction) ở khía cạnh như xây dựng phần mềm giảng
dạy như phần mềm vật lý, sinh học, hóa học, …,dùng máy tính như phương tiện hỗ
trợ giảng dạy, thiết kế bài giảng điện tử, thiết kế giáo trình điện tử…
Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy sẽ mang lại nhiều lợi
ích thực tiễn : phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, của học
sinh, khai thác nhiều giác quan của người học để dễ lĩnh hội tri thức, giáo viên sẽ
chủ động, rút ngắn thời gian giảng dạy, có nhiều thời gian đầu tư cho quá trình dẫn
dắt, tạo tình huống có vấn đề kích thích tư duy sáng tạo người học
Bằng trải nghiệm của bản thân trong quá trình dạy học môn Hóa học và
hưởng ứng năm học ứng dụng Công nghệ thông tin vào trong trường học, tôi nhận
thấy cần phải áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn học của mình – thông
qua việc soạn giảng và sử dụng giáo án điện tử – để nâng cao chất lượng dạy và
học và cũng là góp phần vào việc đưa công nghệ thông tin vào trường học.
Trong quá trình nghiên cứu, sáng kiến hẳn vẫn còn nhiều thiếu sót và giới
hạn, rất mong được sự góp ý của đồng nghiệp và mọi người.
Xin chân thành cam ơn!
Người thực hiện
Người thực hiện:Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 2
Sáng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo

TRẦN VŨ ĐỊNH
Người thực hiện:Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 3
Sáng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo
MỤC LỤC
Người thực hiện:Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 4
Sáng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo
PHẦN I : PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
1. Lý do khách quan
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, nền giáo dục quốc dân cần phải có những
đổi mới phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế – xã hội, nghị quyết trung ương
Đảng lần thứ IV đã chỉ rõ “… giáo dục và đào tạo là động lực thúc đẩy và là điều
kiện cơ bản đảm bảo việc thực hiện mục tiêu kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ
đất nước…”
Để thực hiện quan điểm trên, Hội nghị lần thứ IV của Ban chấp hành trung
ương Đảng khoá VII về việc tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã chỉ
rõ: “ Đổi mới phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp học, bậc học. kết hợp tốt
học với hành học tập với lao động sản xuất, thực nghiệm và NCKH, gắn nhà
trường và xã hội, áp dụng phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học
sinh năng lực sáng tạo, năng lực giải quết vấn đề, do đó đặt ra nhiệm vụ cho ngành
giáo dục phải đổi mới phương pháp dạy học để đào tạo con người có đủ khả năng
sống và làm việc theo yêu cầu của cuộc cách mạng lớn của thời đại: Cách mạng
truyền thông, công nghệ thông tin, cách mạng công nghệ. một trong những sự đổi
mới giáo dục là đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hoạt động hoá người
học, trong việc tổ chức quá trình lĩnh hội tri thức thì lấy học sinh làm trung tâm.
theo hướng này giáo viên đóng vai trò tổ chức và điều khiển học sinh chiếm lĩnh tri
thức, tự lực hoạt động tìm tòi để giành kiến thức mới.
Người thực hiện:Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 5
Sáng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo
Trong sự đổi mới này không phải chúng ta loại bỏ phương pháp truyền thống

mà cần tìm ra những yếu tố tích cực, sáng tạo trong từng phương pháp để thừa kế
và phát triển những phương pháp đó cần sử dụng sáng tạo các phương pháp dạy
học phù hợp, thuyết trình nêu vấn đề, đàm thoại Ơrixtic, trong dạy học hóa học
THCS việc tăng cường sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp với thiết bị hỗ trợ
Công nghệ thông tin cũng là phương hướng đổi mới phương pháp dạy học theo
hướng tích cực hoá người học. Để sử dụng sáng tạo các phương pháp này vấn đề
đào tạo và bồi dưỡng giáo viên là nhiệm vụ quan trọng là một cán bộ trực tiếp
giảng dạy, tôi nhận thấy cần góp phần vào việc nâng cao phương pháp dạy học của
bản thân và đồng nghiệp. Vì vậy tôi chọn sáng kiến “Ứng dụng Công nghệ thông
tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo”.
2. Lý do chủ quan :
ĐắkBúkSo là xã của trung tâm Huyện mới Tuy Đức thuộc vùng biên giới,
từ ngày tách huyện có nhiều cơ quan ban ngành về đóng chân trên địa bàn và có
nhiều thành phần dân cư đến làm ăn sinh sống .
Trường THCS ĐắKBÚKSO nằm ở trung tâm Huyện Tuy Đức mới, do đó
luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của các cấp Ủy Đảng, chính
quyền, ngành Giáo dục và đã có máy vi tính dù chưa nhiều nhưng cũng đủ phục vụ
cho công tác giảng dạy của trường và áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
Đội ngũ giáo viên đa số tuổi đời còn trẻ nên nhiệt tình hăng hái trong công
tác, giảng dạy và luôn tự tìm tòi, sáng tạo.
Với những kiến thức về công nghệ thông tin và kiến thức bộ môn cùng với
tâm huyết của bản thân và thực tế nơi tôi đang công tác. Bản thân tự nhận thấy sự
cần thiết phải nghiên cứu sáng kiến “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy
học Hóa học ở Trường THCS Đắkbúkso”. Để thấy được những điểm mạnh và
những điểm yếu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của nhà
trường. Qua đó tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhất góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục của nhà trường nói riêng, góp phần nâng cao mặt bằng dân trí của
địa phương sánh vai cùng các huyện bạn. Góp phần đạt được mục tiêu giáo dục
của Đảng là: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài ” cho đất
nước.

Người thực hiện:Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 6
Sáng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo
II.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng ứng dụng Công nghệ thông tin
trong dạy học của trường, từ đó đề xuất những biện pháp nhằm cải tiến việc sử
dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học bộ môn hóa học tại Trường
THCS Đắkbúkso
III. GIỚI HẠN:
Dựa trên cơ sở điều kiện thực tế của nhà trường và nhiệm vụ nghiên cứu của
đề tài, tôi chỉ trình bày việc giáo viên sử dụng và soạn giảng giáo án điện tử trong
dạy học bộ môn hóa học.
Người thực hiện:Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 7
Sáng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo
PHẦN II : NỘI DUNG ĐỀ TÀI
A.CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI:
I. Cơ sở pháp lý của đề tài:
Về mặt lý luận, chúng ta có nền khoa học giáo dục tuy còn non trẻ nhưng
cũng không phải quá kém. Chúng ta cũng có một đội ngũ hùng hậu các thầy cô
giáo ở các trường học không những rất giỏi về kiến thức mà hơn nữa, giỏi về tay
nghề. Đó chính là những lực lượng nòng cốt đang nghiên cứu, vận dụng những
phương pháp dạy học tiên tiến, phù hợp với thực tiễn Việt Nam góp phần làm nên
những thành quả vĩ đại trong giáo dục.
Chỉ thị 40 của Ban chấp hành trung ương Đảng ngày 15/06/2004 và qui định
số 09/2005/ QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng nâng cao chất
lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đều chỉ rõ mục tiêu là : “Xây
dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục theo hướng chuẩn hóa, nâng cao
chất lượng đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng
cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nhiệp và trình
độ chuyên môn của nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo
dục trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước”.

Advertisement

Luật giáo dục 2005 nêu rõ: Nhà giáo có quyền: Được nâng cao trình độ, bồi
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (Điều 73).
Nhà nước có chính sách bồi dưỡng nhà giáo về chuyên môn nghiệp vụ để
nâng cao trình độ và chuẩn hóa nhà giáo(Điều 80).
Điều lệ trường Trung học qui định: Giáo viên có nhiệm vụ: “Rèn luyện đạo
đức, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng,
hiệu quả giảng dạy và giáo dục ”(Điều 31).
II.Cơ sở lí luận của đề tài:
1/Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học hóa học
1.1. Đặc điểm của môn hóa học
Hóa học là khoa học về các đặc tính, sự cấu tạo, và cách thay đổi của các
chất. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử và các phản ứng
xảy ra giữa những thành phần đó.
Người thực hiện:Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 8
Sáng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo
Hóa học là một môn khoa học đã có được nhiều thúc đẩy vào thế kỷ 19.
Những nghiên cứu của Justus von Liebig về tác động của phân bón đã thành lập ra
ngành Hóa nông nghiệp và cung cấp nhiều nhận thức cho ngành hóa vô cơ. Cuộc
tìm kiếm một hóa chất tổng hợp thay thế cho chất màu indigo dùng để nhuộm vải
là bước khởi đầu của những phát triển vượt bậc cho ngành hóa hữu cơ và dược.
Một đỉnh cao trong việc phát triển ngành hóa học là phát minh bảng tuần
hoàn nguyên tố của Dmitri Ivanovich Mendeleev và Lothar Meyer. Mendelev đã
sử dụng quy luật của bảng tuần hoàn để tiên đoán trước sự tồn tại và tính chất của
germanium, gallium và scandium vào năm 1870. Gallium được tìm thấy vào năm
1875 và có những tính chất như Mendeleev đã tiên đoán trước.
Phản ứng hóa học xảy ra trong cuộc sống hằng ngày thí dụ như trong lúc nấu ăn,
làm bánh hay rán mà trong đó các biến đổi chất xảy ra một cách rất phức tạp đã
góp phần tạo nên hương vị đặc trưng cho món ăn. Thêm vào đó thức ăn được phân
tách ra thành các thành phần riêng biệt và cũng được biến đổi thành năng lượng
trong các quá trình phân hủy trong cơ thể (hóa sinh). Sự đốt cháy cũng là một phản

ứng hóa học có thể được quan sát dễ dàng. Nhuộm tóc, động cơ đốt trong, màn
hình của điện thoại di động, bột giặt, phân bón, dược phẩm, là các thí dụ khác
cho ứng dụng của hóa học trong cuộc sống hằng ngày.
Hóa học nghiên cứu về tính chất của các nguyên tố và hợp chất, về các biến
đổi có thể có từ một chất này sang một chất khác, tiên đoán trước tính chất của
những hợp chất chưa biết đến cho tới nay, cung cấp các phương pháp để tổng hợp
những hợp chất mới và các phương pháp đo lường hay phân tích để tìm các thành
phần hóa học trong những mẫu thử nghiệm.
Cũng như trong các bộ môn khoa học tự nhiên khác thí nghiệm trong hóa học là
cột trụ chính. Thông qua thí nghiệm các lý thuyết về cách biến đổi từ một chất này
sang một chất khác được phác thảo, kiểm nghiệm, mở rộng và khi cần thiết thì
cũng được phủ nhận.
Tiến bộ trong các chuyên ngành khác nhau của hóa học thường là các điều
kiện tiên quyết không thể thiếu cho những nhận thức mới trong các bộ môn khoa
học khác, đặc biệt là trong các lãnh vực của sinh học và y học, cũng như trong lãnh
vực của vật lý (thí dụ như việc chế tạo các chất siêu dẫn mới). Hóa sinh, một
Người thực hiện:Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 9
Sáng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo
chuyên ngành rộng lớn, đã được thành lập tại nơi giao tiếp giữa hóa học và sinh
vật học và là một chuyên ngành không thể thiếu được khi muốn hiểu về các quá
trình trong sự sống, các quá trình mà có liên hệ trực tiếp và không thể tách rời
được với sự biến đổi chất.
Đối với y học thì hóa học không thể thiếu được trong cuộc tìm kiếm những
thuốc trị bệnh mới và trong việc sản xuất các dược phẩm. Các kỹ sư thường tìm
kiếm vật liệu chuyên dùng tùy theo ứng dụng (vật liệu nhẹ trong chế tạo máy bay,
vật liệu xây dựng chịu lực và bền vững, các chất bán dẫn đặc biệt tinh khiết, ). Ở
đây bộ môn khoa học vật liệu đã phát triển như là nơi giao tiếp giữa hóa học và kỹ
thuật.
Công nghiệp hóa học là một ngành kinh tế rất quan trọng. Công nghiệp hóa
học sản xuất các hóa chất cơ bản như axít sunfuric, amoniac, thường là nhiều triệu

tấn hằng năm, để thí dụ như dùng trong sản xuất phân bón và chất dẻo. Mặt khác
công nghiệp hóa học cũng sản xuất rất nhiều hợp chất phức tạp, đặc biệt là dược
phẩm. Nếu không có các hóa chất được sản xuất trong công nghiệp thì cũng không
thể nào sản xuất máy tính hay nhiên liệu và chất bôi trơn cho công nghiệp ô tô.
Hóa học được chia ra theo loại chất nghiên cứu mà quan trọng nhất là cách
chia truyền thống ra làm Hóa hữu cơ (Hóa học nghiên cứu về những hợp chất của
cácbon) và Hóa vô cơ (Hóa học của những nguyên tố và hợp chất không có chuỗi
cácbon).
Một số chuyên ngành quan trọng khác của Hóa học là : Hóa sinh, Hóa-Lý,
Hóa lý thuyết bao gồm ngành Hóa lượng tử, Hóa thực phẩm, Hóa lập thể, và Hóa
dầu. Ngoài ra còn 1 ngành cũng rất quan trọng đến ngành hóa đó là Cơ hóa-Nghiên
cứu, sản xuấ, chế tạo các thiết bị phục vụ ngành hóa.
Chính vì những điều đó, trong dạy học hóa học cần có các phương pháp thực
nghiệm, trực quan phù hợp để giúp học sinh thấy được những ứng dụng của hóa
học trong đời sống hằng ngày, thấy được vai trò của hóa học trong thực tiễn thông
qua các tiết dạy và bài dạy ở trường phổ thông.
1.2. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học hóa học
Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học hóa học, tập trung
ở một số hoạt động: soạn thảo văn bản, báo cáo, quản lý điểm, quản lý học sinh,
Người thực hiện:Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 10
Sáng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo
thiết kế giáo án điện tử nhưng trong khuôn khổ của đề tài, chỉ giới hạn ở thiết kế
bài giảng điện tử tức là sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông như một
công cụ dạy học, hỗ trợ quá trình dạy và học ở mức thấp như sử dụng các phương
tiện nghe nhìn, xem băng, đĩa hình để minh họa cho các tiết dạy hoặc sử dụng tư
liệu hình ảnh thay thế tranh vẽ trong dạy học truyền thống. Ở mức cao sẽ là giáo án
điện tử, giáo viên dạy dựa chủ yếu trên máy tính xách tay và máy chiếu Projector
và có thể dạy và học từ xa qua mạng nội bộ (mạng LAN), mạng internet.
2/ Khái quát về giáo án điện tử trong dạy học hóa học
2.1. Đặc điểm giáo án điện tử

Xem thêm: Tiểu luận Lịch sử nghệ thuật

Advertisement

Theo tôi giáo án của một bài học phải bao gồm mục đích, yêu cầu của bài
giảng, phân bổ thời gian, các bước lên lớp, hoạt động của thầy – của trò (Lesson
plan & Activity sheet). Trong giáo án điện tử các nội dung trên được tổ chức và
thực hiện dựa trên nền công nghệ thông tin (các phần mềm dạy học) và các phương
tiện dạy học hiện đại như máy tính, máy chiếu, máy ảnh, máy quay phim kĩ thuật
số
2.2.Ưu thế của giáo án điện tử so với giáo án truyền thống
Cái được lớn nhất ở mỗi tiết giảng bằng giáo án điện tử chính là một lượng
lớn kiến thức, hình ảnh trực quan sinh động được chuyển tải đến các em Học sinh.
Nó không những giúp cho tiết học trở nên lôi cuốn hơn mà còn hạn chế việc Giáo
Viên bị cháy giáo án vì thời gian được kiểm soát bằng máy. Nếu như trong mỗi tiết
học thông thường, Giáo Viên phải mất khá nhiều thời gian để treo tranh ảnh, thao
tác các hoạt động thí nghiệm với các dụng cụ, hóa chất phức tạp thì trong tiết học
có sử dụng giáo án điện tử, những chuyện đó chỉ cần một cú kích con chuột mà sự
sinh động không hề giảm ngược lại còn được tăng lên.
Giảng dạy ứng dụng Công nghệ thông tin có nhiều ưu điểm: giúp bài giảng
sinh động, tạo cho học sinh sự hứng thú và yêu thích môn học, đạt hiệu quả cao,
kiểm tra kiến thức của nhiều học sinh, hỗ trợ đắc lực cho các giờ thực hành, giúp
giáo viên mô tả được một số thí nghiệm phức tạp, khó thực hiện dựa vào một số
phần mềm trợ giúp : ChemOffice 2004, Chem 8.0,cl20_evl_alt(phòng thí nghiệm
hóa)
Người thực hiện:Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 11
Sáng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo
Giáo Viên được giảm nhẹ việc thuyết giảng, có điều kiện tăng cường đối
thoại, thảo luận với học sinh, qua đó kiểm soát được học sinh, học sinh được thu
hút, kích thích khám phá tri thức qua thông tin thu nhận được, có điều kiện quan
sát vấn đề, chủ động nêu câu hỏi để hỏi Giáo viên, giúp cho giờ học thêm hứng
thú, có hiệu quả.
Giáo viên không phải soạn giáo án nhiều lần mà chỉ cần đầu tư thời gian một
lần và chỉnh sửa cho bài học tốt hơn vào những lần sau.

Có thể giúp người thầy trao đổi kinh nghiệm cho nhau nhanh chóng, dễ
dàng, thuận tiện. Nó cũng tăng cường tính thẩm mỹ cho Học sinh. Nó cho phép
người thầy thay đổi, cập nhật hằng ngày.
3/ Xây dựng giáo án điện tử trong dạy học hóa học
3.1. Những yêu cầu chung
Để chuẩn bị cho một bài giảng bằng giáo án điện tử là chuyện không hề đơn
giản chút nào. Ngoài việc đòi hỏi Giáo viên có một kiến thức nhất định về tin học
như sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế bài giảng thì nó còn yêu cầu Giáo viên
phải có khả năng vận dụng hợp lý giữa việc trình bày bài giảng một cách khoa học
gắn với phương pháp sư phạm.
Muốn ứng dụng Công nghệ thông trong giảng dạy có hiệu quả, theo tôi giáo
viên phải có sự thay đổi về nhận thức, vượt lên sự bảo thủ, quen lối mòn, ngại khó,
ngại đổi mới, dần dần tạo được động lực, sự hứng thú với các phương tiện kỹ
thuật. Thứ nữa, muốn ứng dụng Công nghệ thông tin, giáo viên không chỉ có trình
độ nhất định về Công nghệ thông tin, mà phải biết ngoại ngữ.
3.2. Các phần mềm thường sử dụng trong thiết kế giáo án điện tử hóa học
Power Point, Macromedia Flash MX 2004, Lecture Maker, Violet, phần mềm
Macromedia Breeze, đây là những phần mềm cung cấp đầy đủ các tính năng từ
việc tạo bài trình bày có multimedia, phát bài trình bày qua mạng, cũng như khả
năng quản lý các bài trình bày; phần mềm Dreamweaver tạo website vào loại tốt
nhất thế giới hiện nay. Bạn có thể dễ dàng tạo ra các trang HTML mà không phải
biết nhiều kiến thức về nó; Phần mềm soạn bài giảng điện tử Lectora Publisher.
Đây là phần mềm rất dễ học. Chỉ trong khoảng 30 phút bạn đã có thể tạo nội dung
học tập của riêng bạn. Bạn không cần biết kĩ năng về lập trình, bạn cũng có thể tạo
Người thực hiện:Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 12
Sáng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo
được các bài kiểm tra Crocodile Chemistry, ChemOffice 2004, Chem 8.0 trợ giúp
các bạn trong viêc thực hiện các thí nghiệm ảo trên máy để học sinh dễ hình dung
các phản ứng hóa học.v.v
3.3. Quy trình thiết kế giáo án điện tử hóa học

– Soạn tóm tắt mục tiêu, nội dung bài giảng trên Word
– Chọn lựa những hình ảnh minh hoạ, các đoạn phim media, các công cụ mô phỏng
quá trình, thí nghiệm hóa học tuỳ thuộc nội dung giảng dạy.
– Thiết kế bài giảng trên các phần mềm thông dụng vừa kể trên.

B.THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY
HỌC MÔN HÓA TẠI TRƯỜNG THCS ĐẮKBÚKSO HUYỆN TUY ĐỨC:
Trường THCS Đắkbúkso – Huyện Tuy Đức là một trường của trung tâm
Huyện mới Tuy Đức thuộc vùng biên giới. Từ ngày tách huyện (thành lập
1/1/2007), có nhiều cơ quan ban ngành về đóng chân trên địa bàn và có nhiều
thành phần dân cư đến làm ăn sinh sống .
1/ Tình hình đội ngũ giáo viên :
Năm học 2011– 2012 tổng số cán bộ giáo viên của trường là: 41 đ/c.
Trường gồm 17 lớp với hơn 700 học sinh.
Trình độ đào tạo: Trong tổng số giáo viên trực tiếp giảng dạy có trình độ
chuẩn và trên chuẩn.
Về cơ sở vật chất : 14 phòng học và một nhà hiệu bộ, một phòng 17 máy vi
tính, 02 Máy chiếu (Projector)…đáp ứng một cách tương đối yêu cầu sử dụng.
2/Thuận lợi và khó khăn :
2.1.Thuận lợi :
Trường phấn đấu là trường trung tâm của Huyện nên được sự quan tâm sát
sao của các cấp lãnh đạo và chính quyền địa phương nhất là được sự quan tâm sâu
sát của Phòng Giáo dục về công tác bồi dưỡng giáo viên.
Đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình trong công tác, có ý thức học tập trau dồi
kinh nghiệm,có chí tiến thủ .
Ban đại diện cha mẹ học sinh có sự quan tâm đúng mực đến công tác giáo
dục của nhà trường về nhiều mặt góp phần giúp nhà trường vượt qua những khó
Người thực hiện:Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 13
Sáng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo
khăn trước mắt.

Cơ sở vật chất của nhà trường tương đối đầy đủ, tạo điều kiện cho giáo viên
thay đổi phương pháp dạy học mới phù hợp.
Ban lãnh đạo nhà trường, tổ có năng lực về quản lí, có trình độ chuyên môn
vững vàng, trên chuẩn về trình độ đào tạo, luôn đi đầu trong công tác bồi dưỡng và
tự bồi dưỡng. Tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng giáo
viên, cũng như bồi dưỡng giáo viên.
2.2. Những khó khăn khi triển khai giảng dạy bằng giáo án điện tử
1. Có thể nói khó khăn lớn nhất khi thực hiện giáo án điện tử (GAĐT) đó là
trang thiết bị, phương tiện. Mặc dù trong xu thế CNTT phát triển như vũ bão hiện
nay nhưng việc trang bị những phương tiện giảng dạy như máy tính xách tay, máy
chiếu đa chức năng (Multimedia projector) vẫn còn là một yêu cầu rất khó khăn
với các nhà trường.
2. Phần lớn các giáo viên ngại sử dụng GAĐT vì cho rằng mất nhiều thời
gian để chuẩn bị một bài giảng. Việc thực hiện bài giảng một cách công phu bằng
các dẫn chứng sống động trên các slide là một điều không phải dễ dàng với nhiều
giáo viên. Để có một bài giảng như thế đòi hỏi phải mất nhiều thời gian chuẩn bị
trong khi số tiết của mỗi giáo viên trong tuần là khá lớn, trang thiết bị còn thiếu
nên giáo viên ít khi nghĩ đến điều này. Giáo viên còn ngại sử dụng GAĐT thì nhà
quản lí giáo dục cũng chưa mặn mà lắm với việc đầu tư những trang bị đắt tiền
trên cho dạy học.
3. Ngoài kiến thức chuyên môn, để thực hiện được GAĐT, giáo viên cần
phải trang bị được cho mình những kiến thức căn bản về vi tính, sử dụng thành
thạo phần mềm Power Point, biết khai thác tài liệu phục vụ giảng dạy từ nhiều
nguồn khác nhau như sưu tầm trên Internet, từ các đĩa phim tài liệu… Công việc
này đòi hỏi giáo viên phải có niềm đam mê thật sự với công việc, sự sáng tạo, sự
nhạy bén, tính thẩm mỹ để săn tìm tư liệu từ nhiều nguồn. Trong khi trình độ sử
dụng máy vi tính, sử dụng các phần mềm tiện ích và khai thác thông tin từ mạng
Internet của đa số giáo viên còn hạn chế thì đây cũng là một trở ngại không nhỏ
đến việc dạy học bằng GAĐT.
Người thực hiện:Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 14

Sáng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo
4. Một số giáo viên bước đầu làm quen với việc soạn giảng bằng GAĐT nên
chưa có những kinh nghiệm xử lí sao cho bài giảng tốt nhất. Nhiều bài dạy đang
còn quá rườm rà, xa rời nội dung hoặc làm gián đoạn bài học do sử dụng quá nhiều
hiệu ứng hoặc hình ảnh, phim minh họa cho nên giờ dạy lại thiên về việc trình diễn
những kỹ xảo tin học. Ngược lại, nhiều bài giảng lại quá đơn điệu, sơ sài do đó
không nâng cao được chất lượng giờ dạy.
– Giáo viên rất ngại sử dụng GAĐT. Nhiều giáo viên tỏ ra bi quan khi nhắc
đến việc ứng dụng CNTT trong dạy học, thậm chí có người còn cho rằng không
thể làm được. Chính vì thế không phát huy được tính ưu việt của GAĐT trong dạy
học.
Với số lượng máy chiếu đa năng trong trường ít ỏi như hiện nay thì việc đa
số giáo viên sử dụng thành thạo GAĐT để dạy học là một mục tiêu mà cần phải
một thời gian nữa mới có thể đạt được.
3/ Một số kết quả ban đầu
Xuất phát từ những thực tế trên, trong quá trình dạy học, tôi nhận thấy có
một số kết quả sau:
– Việc vận dụng những phương pháp dạy học mới trong những năm vừa qua
cũng đã đem lại những kết quả cao.
– Gây hứng thú học tập trong học sinh.
– Càng ngày có nhiều học sinh được tiếp cận với cách học tập mới và rất
hứng thú này.
– Chất lượng của bộ môn cũng được nâng lên, song nhìn chung chất lượng
học sinh chưa thật sự tốt, học sinh nhanh nhớ nhưng cũng nhanh quên và trong
môn Hoá học, các em chỉ học được những gì cơ bản nhất chứ chưa có sự đầu tư,
tìm tòi những tri thức mới, chưa thực sự “học” và “hành” được những kiến thức
vào thực tế.
Khảo sát hiệu quả từ phía HS cho thấy, nếu sử dụng phương pháp dạy học
truyền thống với phấn trắng bảng đen thì hiệu quả mang lại dù có cao song cũng
không đồng đều giữa các lớp, hứng thú học tập của học sinh cũng không cao.

Advertisement

Rõ ràng không thể phủ nhận thành công của các phương pháp dạy học
truyền thống chính vì thế cần có sự kết hợp giữa truyền thống và các phương tiện
Người thực hiện:Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 15
Sáng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo
hỗ trợ hiện đại để có một kết quả đồng đều.
Người thực hiện:Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 16
Sáng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo
C.
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI TIẾN VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN HÓA TẠI TRƯỜNG THCS ĐẮKBÚKSO
:

1/ Đối với giáo viên :
Trong nhà trường, người giáo viên có vai trò vô cùng quan trọng trong việc
đào tạo, rèn luyện, phát triển trí tuệ và nhân cách cho thế hệ trẻ. Ở tầm vĩ mô, đội
ngũ giáo viên góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực,
bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Ở những thập kỷ qua, người thầy giáo luôn giữ vai trò là dấu nối giữa nền
văn hóa dân tộc, nhân loại với việc tái sản xuất nền văn hóa ở thế hệ trẻ. Thầy giáo
là người giúp học sinh biển tinh hoa của nền văn hóa thành tài sản riêng của mình.
Trong nhà trường thầy giáo là người tổ chức chính và quyết định chất lượng đào
tạo.
Trong thời kỳ mới, những chức năng trên vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên,
cùng với xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, sự tăng lên gấp bội của tri thức là điều kiện
cơ bản để mang lại nền kinh tế hiện đaị. Chúng ta phải đối mặt với cuộc chạy đua
trong vận dụng những tiến bộ nhanh chóng về khoa học, công nghệ để tăng tốc độ
phát triển và giảm nguy cơ tụt hậu “thể kỷ XXI sẽ tiếp tục có nhiều biến đổi. Khoa
học và công nghệ sẽ có bước nhảy vọt. Kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật
trong quá trinh phát tiển lực lượng sản xuất”. Trong chiến lược phát triển kinh tế-

xã hội 2001-2010, Đảng ta đã nêu rõ: “Công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa
ngay từ đầu và trong suốt các giai đoạn phát triển. Nâng cao hàm lượng tri thức
trong các nhân tố phát triển kinh tế- xã hội, từng bước phát triển kinh tế tri thức ở
nước ta”.
Với sự phát triển của nền kinh tế tri thức, giáo dục- đào tạo đứng trước
những thách thức lớn của thời đại: giáo dục phải mang tính toàn cầu ,quốc tế hóa
nhằm đạt tới những chuẩn mực chung về đào tạo nguồn nhân lực, xã hội học tập
phải trở thành triết lí giáo dục. Xu thế đổi mới giáo dục để chuẩn bị cho con người
thể kỷ XXI đang đặt ra những yêu cầu mới đối với người giáo viên.
Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển nhanh, tạo ra những phương pháp.
Phương tiện giao lưu mới, mở rộng các khả năng học tập, tạo cơ hội cho những
người có thể học dưới nhiều hình thức theo khả năng và điều kiện cho phép. Nhà
Người thực hiện:Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 17
Sáng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo
trường không còn là nơi duy nhất đem đến cho học sinh những tri thức mới. Tuy
nhiên, giáo dục nhà trường, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giáo viên, vẫn là con
đường đáng tin cậy và có hiệu quả nhất trong việc làm cho thế hệ trẻ tiếp thu có
mục đích, có hệ thống tinh hoa di sản văn hóa, khoa học, nghệ thuật của loài người
và của dân tộc. Vai trò của giáo viên ở đây là phải chọn lọc những kiến thức cơ
bản, hiện đại, thực tiễn, phù hợp với mục tiêu giáo dục của bậc học, chuyển tải đến
học sinh với sự hấp dẫn cao.
Trong bối cảnh kỹ thuật, công nghệ phát triển đang tạo ra sự chuyển dịch
định hướng giá trị, giáo viên không chỉ đóng vai trò truyền đạt tri thức mà còn phải
phát triển cảm xúc, thái độ, hành vi của học sinh phải đảm bảo người học phải làm
chủ được và biết ứng dụng hợp lí những tri thức đó giáo viên phải quan tâm phát
triển ở người học ý thức về các giá trị đạo đức, tinh thần, thẩm mỹ, tạo nên bản sắc
tồn tại của loài người, vừa kế thừa, phát triển các giá trị truyền thống, vừa sáng tạo
những giá trị mới thích nghi với thời đại mới.
Trong xã hội đang biến đổi nhanh, người giáo viên phải có ý thức, có nhu
cầu và có tiềm năng không ngừng tự hoàn thiện về đạo đức, nhân cách, chuyên

môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong hoạt động sư phạm,
biết phối hợp nhịp nhàng với tập thể nhà trường trong việc thực hiện các mục tiêu
giáo dục. Quá trình đào tạo ở các trường sư phạn chỉ là sự đào tạo ban đầu, đặt cơ
sở cho quá trình đào tạo tiếp tục, trong đó có sự tự học, tự bồi dưỡng đóng vai trò
quan trọng, quyết định sự thành đạt của mỗi giáo viên.
Tương ứng với sự chuyển biến về mục tiêu giáo dục. Ngày nay phương pháp
dạy học đang chuyển biến từ kiểu dạy tập trung vào vai trò của giáo viên sang kiểu
dạy tập trung vào vai trò học sinh và hoạt động học tự chiếm lĩnh kiến thức, từ
kiểu học thông báo – đồng loạt sang kiểu dạy hoạt động – phân hóa. Giáo viên
không còn đóng vai trò là người truyền đạt kiến thức, mà là người gợi mở, hướng
dẫn, tổ chức, cố vấn, trọng tài cho các hoạt động tìm tòi, tranh luận của học sinh.
Giáo viên giỏi là người biết giúp đỡ học sinh tiến bộ nhanh trên con đường học tập
tự lực, kết hợp thành công việc giảng dạy tri thức với giáo dục giá trị và phát triển
tư duy.
Công nghệ thông tin được áp dụng ngày càng rộng rãi trong quá trình dạy
Người thực hiện:Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 18
Sáng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo
học, đem lại những khả năng mới, giúp giáo viên dễ dàng đưa những phần việc
vốn chỉ thực hiện được ở ngoài lớp vào trong tiết học, biểu diễn trực quan cơ chế
các hiện tượng, quá trình trong cơ chế vĩ mô và vi mô, cung cấp một khối lượng
lớn thông tin trong thời gian ngắn, xử lý các số liệu phức tạp, làm giảm nhẹ lao
động chấm bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Nếu không muốn
tụt hậu, giáo viên cần sớm tìm hiểu và nắm vững tin học cơ sở, ứng dụng công
nghệ thông tin trong dạy học.
Trước những yêu cầu mới đối với người giáo viên như trên, chúng ta thấy
giáo viên phải bồi dưỡng về chuyên môn – nghiệp vụ: bồi dưỡng theo chu kỳ
thường xuyên, bồi dưỡng chuẩn hóa, trên chuẩn, bồi dưỡng thay sách, bồi dưỡng
chuyên đề nâng cao, đổi mới phương pháp dạy học, những kiến thức tâm lý học,
giáo dục học…Bồi dưỡng về văn hóa, ngoại ngữ, tin học, Bồi dưỡng sức khỏe, thể
dục thể thao, văn nghệ

Xem thêm: Tiểu luận Lịch sử nghệ thuật

Advertisement

2/ Đối với nhà trường và lãnh đạo phòng Giáo dục
Tạo điều kiện cho giáo viên đi học các lớp ngắn hạn (Nhất là các lớp sử
dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học), phát huy tinh thần tự nghiên
cứu của giáo viên, có cơ sở để học viên trao đổi với giáo viên. Có như vậy hoạt
động học tập bồi dưỡng mới có hiệu quả cao .
Khi cử giáo viên tham dự các lớp dài hạn nên đả thông tư tưởng giáo viên,
tạo điều kiện giúp đỡ về kinh phí, về tài liệu, lãnh đạo phải chia xẻ với giáo viên
những khó khăn về mọi mặt .
Khi giáo viên đi học về nên bố trí phân công công tác thích hợp thích hợp để
phát huy những kiến thức mới, không để chảy máu chất xám
Người thực hiện:Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 19
Sáng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo
PHẦN III. KẾT LUẬN
A.KẾT LUẬN CHUNG:
Việc đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực là cần thiết,
nhằm hướng tới việc học tập chủ động, chống lại thói quen học thụ động, cụ thể là:
phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học. Đáp ứng được
yêu cầu về con người về tri thức trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước, bắt kịp xu thế đổi mới phương pháp hiện đại; hình thành và phát triển những
giá trị nhân cách tích cực; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực hoạt động sáng
tạo.Thiết nghĩ, muốn áp dụng và sử dụng Công nghệ thông tin trong dạy học môn
Hóa thì tất cả các giáo viên cần thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy – học
và soạn giảng ở tất cả các phần học, bài học một cách thường xuyên và chuyên
nghiệp, cần phải nâng cao cả về chuyên môn lẫn nghiệp vụ, trình độ tin học và
ngoại ngữ cũng cần phải nâng lên để bắt kịp với nhịp phát triển của thời đại mới.
B. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
+ Đối với Sở giáo Dục:
Cần tạo điều kiện hơn nữa cho Cán bộ giáo viên được trau dồi, bồi dưỡng
kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
Tổ chức các lớp tập huấn, thi tay nghề giáo viên trong đó có ứng dụng công

nghệ thông tin để giáo viên có dịp làm quen và nâng cao dần khả năng ứng dụng
công nghệ thông tin trong dạy học.
Có các hình thức khuyến khích, động viên kịp thời những giáo viên có khả
năng sử dụng giáo án điện tử trong dạy và học.
+ Đối với Phòng Giáo dục Tuy Đức :
Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên.
Tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm sử dụng và soạn giảng giáo án điện
tử phạm vi trong huyện và ngoài huyện. Tổ chức tốt các cuộc thi giáo viên dạy
giỏi, học sinh giỏi cấp huyện .
Mở các lớp tập huấn về sử dụng đồ dùng dạy học, cũng như các lớp về công
nghệ thông tin cho giáo viên.
+ Đối với trường THCS Đắkbúkso:
Người thực hiện:Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 20
Sáng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo
Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên theo chu kỳ để cập nhật những kiến thức
về công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu của việc sử dụng và soạn giảng giáo án
điện tử. Nhất nên tổ chức các tiết thao giảng khuyến khích có sử dụng giáo án điện
tử .
Tạo điều kiện tốt về thời gian, tài liêu, kinh phí, lên kế hoạch chu đáo để
giáo viên tham gia hoạt động bồi dưỡng có hiệu quả.
Tăng cường các cuộc thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp trường .
Tăng cường các cuộc thi viết đề tài, sáng kiến kinh nghiệm trong các tổ
chuyên môn. Từ đó áp dụng rộng rãi các sáng kiến kinh nghiệm hay vào phục vụ
công tác giảng dạy
Người thực hiện:Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 21
Sáng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. http://www.hoahocvietnam.com/Home/
2. http://edu.net.vn
3. http://www.hoahocvietnam.com/Home/Tin-hoc-trong-hoa-hoc/Trac-nghiem-hoa-

hoc-2007.html
4. http://www.Wikipedia .com.vn
5. Giáo trình ứng dụng CNTT trong dạy học của khoa tin học trường CĐSP
TP HCM
Người thực hiện:Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 22
TRẦN VŨ ĐỊNHNgười triển khai : Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 3S áng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSoMỤC LỤCNgười triển khai : Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 4S áng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSoPHẦN I : PHẦN MỞ ĐẦUI. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : 1. Lý do khách quanTrong sự nghiệp thay đổi quốc gia, nền giáo dục quốc dân cần phải có nhữngđổi mới tương thích với sự tăng trưởng của nền kinh tế tài chính – xã hội, nghị quyết trung ươngĐảng lần thứ IV đã chỉ rõ “ … giáo dục và đào tạo và giảng dạy là động lực thôi thúc và là điềukiện cơ bản bảo vệ việc triển khai tiềm năng kinh tế tài chính – xã hội, thiết kế xây dựng và bảo vệđất nước … ” Để triển khai quan điểm trên, Hội nghị lần thứ IV của Ban chấp hành trungương Đảng khoá VII về việc liên tục thay đổi sự nghiệp giáo dục và huấn luyện và đào tạo đã chỉrõ : “ Đổi mới giải pháp dạy và học ở toàn bộ những cấp học, bậc học. phối hợp tốthọc với hành học tập với lao động sản xuất, thực nghiệm và NCKH, gắn nhàtrường và xã hội, vận dụng giải pháp giáo dục hiện đại để tu dưỡng cho họcsinh năng lượng phát minh sáng tạo, năng lượng giải quết yếu tố, do đó đặt ra trách nhiệm cho ngànhgiáo dục phải thay đổi giải pháp dạy học để huấn luyện và đào tạo con người có đủ khả năngsống và thao tác theo nhu yếu của cuộc cách mạng lớn của thời đại : Cách mạngtruyền thông, công nghệ thông tin, cách mạng công nghệ. một trong những sự đổimới giáo dục là thay đổi chiêu thức dạy học theo hướng hoạt động giải trí hoá ngườihọc, trong việc tổ chức triển khai quy trình lĩnh hội tri thức thì lấy học viên làm TT. theo hướng này giáo viên đóng vai trò tổ chức triển khai và tinh chỉnh và điều khiển học viên sở hữu trithức, tự lực hoạt động giải trí tìm tòi để giành kỹ năng và kiến thức mới. Người triển khai : Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 5S áng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSoTrong sự thay đổi này không phải tất cả chúng ta vô hiệu giải pháp truyền thốngmà cần tìm ra những yếu tố tích cực, phát minh sáng tạo trong từng chiêu thức để thừa kếvà tăng trưởng những chiêu thức đó cần sử dụng phát minh sáng tạo những chiêu thức dạyhọc tương thích, thuyết trình nêu yếu tố, đàm thoại Ơrixtic, trong dạy học hóa họcTHCS việc tăng cường sử dụng chiêu thức nghiên cứu và điều tra tích hợp với thiết bị hỗ trợCông nghệ thông tin cũng là phương hướng thay đổi chiêu thức dạy học theohướng tích cực hoá người học. Để sử dụng phát minh sáng tạo những chiêu thức này vấn đềđào tạo và tu dưỡng giáo viên là trách nhiệm quan trọng là một cán bộ trực tiếpgiảng dạy, tôi nhận thấy cần góp thêm phần vào việc nâng cao giải pháp dạy học củabản thân và đồng nghiệp. Vì vậy tôi chọn ý tưởng sáng tạo “ Ứng dụng Công nghệ thôngtin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo ”. 2. Lý do chủ quan : ĐắkBúkSo là xã của TT Huyện mới Tuy Đức thuộc vùng biên giới, từ ngày tách huyện có nhiều cơ quan ban ngành về đóng chân trên địa phận và cónhiều thành phần dân cư đến làm ăn sinh sống. Trường trung học cơ sở ĐắKBÚKSO nằm ở TT Huyện Tuy Đức mới, do đóluôn nhận được sự chăm sóc và chỉ huy kịp thời của những cấp Ủy Đảng, chínhquyền, ngành Giáo dục đào tạo và đã có máy vi tính dù chưa nhiều nhưng cũng đủ phục vụcho công tác làm việc giảng dạy của trường và vận dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Đội ngũ giáo viên đa phần tuổi đời còn trẻ nên nhiệt tình nhiệt huyết trong côngtác, giảng dạy và luôn tự tìm tòi, phát minh sáng tạo. Với những kỹ năng và kiến thức về công nghệ thông tin và kiến thức và kỹ năng bộ môn cùng vớitâm huyết của bản thân và thực tiễn nơi tôi đang công tác làm việc. Bản thân tự nhận thấy sựcần thiết phải điều tra và nghiên cứu ý tưởng sáng tạo “ Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạyhọc Hóa học ở Trường THCS Đắkbúkso ”. Để thấy được những điểm mạnh vànhững điểm yếu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của nhàtrường. Qua đó tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất góp thêm phần nâng cao chấtlượng giáo dục của nhà trường nói riêng, góp thêm phần nâng cao mặt phẳng dân trí củađịa phương sánh vai cùng những huyện bạn. Góp phần đạt được tiềm năng giáo dụccủa Đảng là : “ Nâng cao dân trí, giảng dạy nhân lực, tu dưỡng nhân tài ” cho đấtnước. Người triển khai : Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 6S áng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSoII. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU : Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận tình hình ứng dụng Công nghệ thông tintrong dạy học của trường, từ đó yêu cầu những giải pháp nhằm mục đích nâng cấp cải tiến việc sửdụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học bộ môn hóa học tại TrườngTHCS ĐắkbúksoIII. GIỚI HẠN : Dựa trên cơ sở điều kiện kèm theo trong thực tiễn của nhà trường và trách nhiệm điều tra và nghiên cứu củađề tài, tôi chỉ trình diễn việc giáo viên sử dụng và soạn giảng giáo án điện tử trongdạy học bộ môn hóa học. Người thực thi : Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 7S áng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSoPHẦN II : NỘI DUNG ĐỀ TÀIA.CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI : I. Cơ sở pháp lý của đề tài : Về mặt lý luận, tất cả chúng ta có nền khoa học giáo dục tuy còn non trẻ nhưngcũng không phải quá kém. Chúng ta cũng có một đội ngũ hùng hậu những thầy côgiáo ở những trường học không những rất giỏi về kỹ năng và kiến thức mà hơn nữa, giỏi về taynghề. Đó chính là những lực lượng nòng cốt đang điều tra và nghiên cứu, vận dụng nhữngphương pháp dạy học tiên tiến và phát triển, tương thích với thực tiễn Nước Ta góp thêm phần làm nênnhững thành quả vĩ đại trong giáo dục. Chỉ thị 40 của Ban chấp hành TW Đảng ngày 15/06/2004 và qui địnhsố 09/2005 / QĐ – TTg của Thủ tướng nhà nước về việc thiết kế xây dựng nâng cao chấtlượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đều chỉ rõ tiềm năng là : “ Xâydựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục theo hướng chuẩn hóa, nâng caochất lượng bảo vệ đủ về số lượng, đồng nhất về cơ cấu tổ chức, đặc biệt quan trọng chú trọng nângcao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nhiệp và trìnhđộ trình độ của nhà giáo, phân phối yên cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáodục trong công cuộc tăng nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hoá quốc gia ”. Luật giáo dục 2005 nêu rõ : Nhà giáo có quyền : Được nâng cao trình độ, bồidưỡng trình độ nhiệm vụ ( Điều 73 ). Nhà nước có chủ trương tu dưỡng nhà giáo về trình độ nhiệm vụ đểnâng cao trình độ và chuẩn hóa nhà giáo ( Điều 80 ). Điều lệ trường Trung học qui định : Giáo viên có trách nhiệm : “ Rèn luyện đạođức, học tập văn hóa truyền thống, tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu suất cao giảng dạy và giáo dục ” ( Điều 31 ). II.Cơ sở lí luận của đề tài : 1 / Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học hóa học1. 1. Đặc điểm của môn hóa họcHóa học là khoa học về những đặc tính, sự cấu trúc, và cách đổi khác của cácchất. Hóa học nói về những nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử và những phản ứngxảy ra giữa những thành phần đó. Người thực thi : Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 8S áng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSoHóa học là một môn khoa học đã có được nhiều thôi thúc vào thế kỷ 19. Những điều tra và nghiên cứu của Justus von Liebig về tác động ảnh hưởng của phân bón đã xây dựng rangành Hóa nông nghiệp và cung ứng nhiều nhận thức cho ngành hóa vô cơ. Cuộctìm kiếm một hóa chất tổng hợp thay thế sửa chữa cho chất màu indigo dùng để nhuộm vảilà bước khởi đầu của những tăng trưởng vượt bậc cho ngành hóa hữu cơ và dược. Một đỉnh điểm trong việc tăng trưởng ngành hóa học là ý tưởng bảng tuầnhoàn nguyên tố của Dmitri Ivanovich Mendeleev và Lothar Meyer. Mendelev đãsử dụng quy luật của bảng tuần hoàn để tiên đoán trước sự sống sót và đặc thù củagermanium, gallium và scandium vào năm 1870. Gallium được tìm thấy vào năm1875 và có những đặc thù như Mendeleev đã tiên đoán trước. Phản ứng hóa học xảy ra trong đời sống hằng ngày thí dụ như trong lúc nấu ăn, làm bánh hay rán mà trong đó những đổi khác chất xảy ra một cách rất phức tạp đãgóp phần tạo nên mùi vị đặc trưng cho món ăn. Thêm vào đó thức ăn được phântách ra thành những thành phần riêng không liên quan gì đến nhau và cũng được đổi khác thành năng lượngtrong những quy trình phân hủy trong khung hình ( hóa sinh ). Sự đốt cháy cũng là một phảnứng hóa học hoàn toàn có thể được quan sát thuận tiện. Nhuộm tóc, động cơ đốt trong, mànhình của điện thoại di động, bột giặt, phân bón, dược phẩm, là những thí dụ kháccho ứng dụng của hóa học trong đời sống hằng ngày. Hóa học nghiên cứu và điều tra về đặc thù của những nguyên tố và hợp chất, về những biếnđổi hoàn toàn có thể có từ một chất này sang một chất khác, tiên đoán trước đặc thù củanhững hợp chất chưa biết đến cho tới nay, phân phối những chiêu thức để tổng hợpnhững hợp chất mới và những giải pháp giám sát hay nghiên cứu và phân tích để tìm những thànhphần hóa học trong những mẫu thử nghiệm. Cũng như trong những bộ môn khoa học tự nhiên khác thí nghiệm trong hóa học làcột trụ chính. Thông qua thí nghiệm những triết lý về cách đổi khác từ một chất nàysang một chất khác được phác thảo, kiểm nghiệm, lan rộng ra và khi thiết yếu thìcũng được phủ nhận. Tiến bộ trong những chuyên ngành khác nhau của hóa học thường là những điềukiện tiên quyết không hề thiếu cho những nhận thức mới trong những bộ môn khoahọc khác, đặc biệt quan trọng là trong những lãnh vực của sinh học và y học, cũng như trong lãnhvực của vật lý ( thí dụ như việc sản xuất những chất siêu dẫn mới ). Hóa sinh, mộtNgười thực thi : Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 9S áng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSochuyên ngành to lớn, đã được xây dựng tại nơi tiếp xúc giữa hóa học và sinhvật học và là một chuyên ngành không hề thiếu được khi muốn hiểu về những quátrình trong sự sống, những quy trình mà có liên hệ trực tiếp và không hề tách rờiđược với sự biến hóa chất. Đối với y học thì hóa học không hề thiếu được trong cuộc tìm kiếm nhữngthuốc trị bệnh mới và trong việc sản xuất những dược phẩm. Các kỹ sư thường tìmkiếm vật tư chuyên dùng tùy theo ứng dụng ( vật tư nhẹ trong sản xuất máy bay, vật tư thiết kế xây dựng chịu lực và bền vững và kiên cố, những chất bán dẫn đặc biệt quan trọng tinh khiết, ). Ởđây bộ môn khoa học vật tư đã tăng trưởng như là nơi tiếp xúc giữa hóa học và kỹthuật. Công nghiệp hóa học là một ngành kinh tế tài chính rất quan trọng. Công nghiệp hóahọc sản xuất những hóa chất cơ bản như axít sunfuric, amoniac, thường là nhiều triệutấn hằng năm, để thí dụ như dùng trong sản xuất phân bón và chất dẻo. Mặt kháccông nghiệp hóa học cũng sản xuất rất nhiều hợp chất phức tạp, đặc biệt quan trọng là dượcphẩm. Nếu không có những hóa chất được sản xuất trong công nghiệp thì cũng khôngthể nào sản xuất máy tính hay nguyên vật liệu và chất bôi trơn cho công nghiệp xe hơi. Hóa học được chia ra theo loại chất nghiên cứu và điều tra mà quan trọng nhất là cáchchia truyền thống cuội nguồn ra làm Hóa hữu cơ ( Hóa học điều tra và nghiên cứu về những hợp chất củacácbon ) và Hóa vô cơ ( Hóa học của những nguyên tố và hợp chất không có chuỗicácbon ). Một số chuyên ngành quan trọng khác của Hóa học là : Hóa sinh, Hóa-Lý, Hóa lý thuyết gồm có ngành Hóa lượng tử, Hóa thực phẩm, Hóa lập thể, và Hóadầu. Ngoài ra còn 1 ngành cũng rất quan trọng đến ngành hóa đó là Cơ hóa-Nghiêncứu, sản xuấ, sản xuất những thiết bị ship hàng ngành hóa. Chính vì những điều đó, trong dạy học hóa học cần có những giải pháp thựcnghiệm, trực quan tương thích để giúp học viên thấy được những ứng dụng của hóahọc trong đời sống hằng ngày, thấy được vai trò của hóa học trong thực tiễn thôngqua những tiết dạy và bài dạy ở trường đại trà phổ thông. 1.2. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học hóa họcViệc ứng dụng công nghệ thông tin ( CNTT ) trong dạy học hóa học, tập trungở một số ít hoạt động giải trí : soạn thảo văn bản, báo cáo giải trình, quản trị điểm, quản trị học viên, Người thực thi : Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 10S áng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSothiết kế giáo án điện tử nhưng trong khuôn khổ của đề tài, chỉ số lượng giới hạn ở thiết kếbài giảng điện tử tức là sử dụng Công nghệ thông tin và tiếp thị quảng cáo như mộtcông cụ dạy học, tương hỗ quy trình dạy và học ở mức thấp như sử dụng những phươngtiện nghe nhìn, xem băng, đĩa hình để minh họa cho những tiết dạy hoặc sử dụng tưliệu hình ảnh sửa chữa thay thế tranh vẽ trong dạy học truyền thống cuội nguồn. Ở mức cao sẽ là giáo ánđiện tử, giáo viên dạy dựa hầu hết trên máy tính xách tay và máy chiếu Projectorvà hoàn toàn có thể dạy và học từ xa qua mạng nội bộ ( mạng LAN ), mạng internet. 2 / Khái quát về giáo án điện tử trong dạy học hóa học2. 1. Đặc điểm giáo án điện tửTheo tôi giáo án của một bài học kinh nghiệm phải gồm có mục tiêu, nhu yếu của bàigiảng, phân chia thời hạn, những bước lên lớp, hoạt động giải trí của thầy – của trò ( Lessonplan và Activity sheet ). Trong giáo án điện tử những nội dung trên được tổ chức triển khai vàthực hiện dựa trên nền công nghệ thông tin ( những ứng dụng dạy học ) và những phươngtiện dạy học tân tiến như máy tính, máy chiếu, máy ảnh, máy quay phim kĩ thuậtsố2. 2. Ưu thế của giáo án điện tử so với giáo án truyền thốngCái được lớn nhất ở mỗi tiết giảng bằng giáo án điện tử chính là một lượnglớn kỹ năng và kiến thức, hình ảnh trực quan sinh động được chuyển tải đến những em Học sinh. Nó không những giúp cho tiết học trở nên hấp dẫn hơn mà còn hạn chế việc GiáoViên bị cháy giáo án vì thời hạn được trấn áp bằng máy. Nếu như trong mỗi tiếthọc thường thì, Giáo Viên phải mất khá nhiều thời hạn để treo tranh vẽ, thaotác những hoạt động giải trí thí nghiệm với những dụng cụ, hóa chất phức tạp thì trong tiết họccó sử dụng giáo án điện tử, những chuyện đó chỉ cần một cú kích con chuột mà sựsinh động không hề giảm ngược lại còn được tăng lên. Giảng dạy ứng dụng Công nghệ thông tin có nhiều ưu điểm : giúp bài giảngsinh động, tạo cho học viên sự hứng thú và yêu dấu môn học, đạt hiệu suất cao cao, kiểm tra kiến thức và kỹ năng của nhiều học viên, tương hỗ đắc lực cho những giờ thực hành thực tế, giúpgiáo viên miêu tả được 1 số ít thí nghiệm phức tạp, khó triển khai dựa vào một sốphần mềm trợ giúp : ChemOffice 2004, Chem 8.0, cl20_evl_alt ( phòng thí nghiệmhóa ) Người thực thi : Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 11S áng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSoGiáo Viên được giảm nhẹ việc thuyết giảng, có điều kiện kèm theo tăng cường đốithoại, tranh luận với học viên, qua đó trấn áp được học viên, học viên được thuhút, kích thích mày mò tri thức qua thông tin thu nhận được, có điều kiện kèm theo quansát yếu tố, dữ thế chủ động nêu câu hỏi để hỏi Giáo viên, giúp cho giờ học thêm hứngthú, có hiệu suất cao. Giáo viên không phải soạn giáo án nhiều lần mà chỉ cần góp vốn đầu tư thời hạn mộtlần và chỉnh sửa cho bài học kinh nghiệm tốt hơn vào những lần sau. Có thể giúp người thầy trao đổi kinh nghiệm tay nghề cho nhau nhanh gọn, dễdàng, thuận tiện. Nó cũng tăng cường tính thẩm mỹ và nghệ thuật cho Học sinh. Nó cho phépngười thầy biến hóa, update hằng ngày. 3 / Xây dựng giáo án điện tử trong dạy học hóa học3. 1. Những nhu yếu chungĐể chuẩn bị sẵn sàng cho một bài giảng bằng giáo án điện tử là chuyện không hề đơngiản chút nào. Ngoài việc yên cầu Giáo viên có một kiến thức và kỹ năng nhất định về tin họcnhư sử dụng thành thạo ứng dụng phong cách thiết kế bài giảng thì nó còn nhu yếu Giáo viênphải có năng lực vận dụng hài hòa và hợp lý giữa việc trình diễn bài giảng một cách khoa họcgắn với phương pháp sư phạm. Muốn ứng dụng Công nghệ thông trong giảng dạy có hiệu suất cao, theo tôi giáoviên phải có sự đổi khác về nhận thức, vượt lên sự bảo thủ, quen lối mòn, ngại khó, ngại thay đổi, từ từ tạo được động lực, sự hứng thú với những phương tiện đi lại kỹthuật. Thứ nữa, muốn ứng dụng Công nghệ thông tin, giáo viên không chỉ có trìnhđộ nhất định về Công nghệ thông tin, mà phải biết ngoại ngữ. 3.2. Các ứng dụng thường sử dụng trong phong cách thiết kế giáo án điện tử hóa họcPower Point, Macromedia Flash MX 2004, Lecture Maker, Violet, phần mềmMacromedia Breeze, đây là những ứng dụng phân phối không thiếu những tính năng từviệc tạo bài trình diễn có multimedia, phát bài trình diễn qua mạng, cũng như khảnăng quản trị những bài trình diễn ; ứng dụng Dreamweaver tạo website vào loại tốtnhất quốc tế lúc bấy giờ. Bạn hoàn toàn có thể thuận tiện tạo ra những trang HTML mà không phảibiết nhiều kiến thức và kỹ năng về nó ; Phần mềm soạn bài giảng điện tử Lectora Publisher. Đây là ứng dụng rất dễ học. Chỉ trong khoảng chừng 30 phút bạn đã hoàn toàn có thể tạo nội dunghọc tập của riêng bạn. Bạn không cần biết kĩ năng về lập trình, bạn cũng hoàn toàn có thể tạoNgười triển khai : Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 12S áng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSođược những bài kiểm tra Crocodile Chemistry, ChemOffice 2004, Chem 8.0 trợ giúpcác bạn trong viêc triển khai những thí nghiệm ảo trên máy để học viên dễ hình dungcác phản ứng hóa học. v.v 3.3. Quy trình phong cách thiết kế giáo án điện tử hóa học – Soạn tóm tắt tiềm năng, nội dung bài giảng trên Word – Chọn lựa những hình ảnh minh hoạ, những đoạn phim truyền thông, những công cụ mô phỏngquá trình, thí nghiệm hóa học tuỳ thuộc nội dung giảng dạy. – Thiết kế bài giảng trên những ứng dụng thông dụng vừa kể trên. B.THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠYHỌC MÔN HÓA TẠI TRƯỜNG trung học cơ sở ĐẮKBÚKSO HUYỆN TUY ĐỨC : Trường THCS Đắkbúkso – Huyện Tuy Đức là một trường của trung tâmHuyện mới Tuy Đức thuộc vùng biên giới. Từ ngày tách huyện ( thành lập1 / 1/2007 ), có nhiều cơ quan ban ngành về đóng chân trên địa phận và có nhiềuthành phần dân cư đến làm ăn sinh sống. 1 / Tình hình đội ngũ giáo viên : Năm học 2011 – 2012 tổng số cán bộ giáo viên của trường là : 41 đ / c. Trường gồm 17 lớp với hơn 700 học viên. Trình độ huấn luyện và đào tạo : Trong tổng số giáo viên trực tiếp giảng dạy có trình độchuẩn và trên chuẩn. Về cơ sở vật chất : 14 phòng học và một nhà hiệu bộ, một phòng 17 máy vitính, 02 Máy chiếu ( Projector ) … phân phối một cách tương đối nhu yếu sử dụng. 2 / Thuận lợi và khó khăn vất vả : 2.1. Thuận lợi : Trường phấn đấu là trường TT của Huyện nên được sự chăm sóc sátsao của những cấp chỉ huy và chính quyền sở tại địa phương nhất là được sự chăm sóc sâusát của Phòng Giáo dục đào tạo về công tác làm việc tu dưỡng giáo viên. Đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình trong công tác làm việc, có ý thức học tập trau dồikinh nghiệm, có chí tiến thủ. Ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên có sự chăm sóc đúng mực đến công tác làm việc giáodục của nhà trường về nhiều mặt góp thêm phần giúp nhà trường vượt qua những khóNgười thực thi : Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 13S áng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSokhăn trước mắt. Cơ sở vật chất của nhà trường tương đối khá đầy đủ, tạo điều kiện kèm theo cho giáo viênthay đổi giải pháp dạy học mới tương thích. Ban chỉ huy nhà trường, tổ có năng lượng về quản lí, có trình độ chuyên mônvững vàng, trên chuẩn về trình độ giảng dạy, luôn đi đầu trong công tác làm việc tu dưỡng vàtự tu dưỡng. Tạo nhiều điều kiện kèm theo thuận tiện trong công tác làm việc chỉ huy tu dưỡng giáoviên, cũng như tu dưỡng giáo viên. 2.2. Những khó khăn vất vả khi tiến hành giảng dạy bằng giáo án điện tử1. Có thể nói khó khăn vất vả lớn nhất khi thực thi giáo án điện tử ( GAĐT ) đó làtrang thiết bị, phương tiện đi lại. Mặc dù trong xu thế CNTT tăng trưởng như vũ bão hiệnnay nhưng việc trang bị những phương tiện đi lại giảng dạy như máy tính xách tay, máychiếu đa tính năng ( Multimedia projector ) vẫn còn là một nhu yếu rất khó khănvới những nhà trường. 2. Phần lớn những giáo viên ngại sử dụng GAĐT vì cho rằng mất nhiều thờigian để sẵn sàng chuẩn bị một bài giảng. Việc triển khai bài giảng một cách công phu bằngcác dẫn chứng sôi động trên những slide là một điều không phải thuận tiện với nhiềugiáo viên. Để có một bài giảng như thế yên cầu phải mất nhiều thời hạn chuẩn bịtrong khi số tiết của mỗi giáo viên trong tuần là khá lớn, trang thiết bị còn thiếunên giáo viên ít khi nghĩ đến điều này. Giáo viên còn ngại sử dụng GAĐT thì nhàquản lí giáo dục cũng chưa mặn mà lắm với việc góp vốn đầu tư những trang bị đắt tiềntrên cho dạy học. 3. Ngoài kiến thức và kỹ năng trình độ, để thực thi được GAĐT, giáo viên cầnphải trang bị được cho mình những kỹ năng và kiến thức cơ bản về vi tính, sử dụng thànhthạo ứng dụng Power Point, biết khai thác tài liệu ship hàng giảng dạy từ nhiềunguồn khác nhau như sưu tầm trên Internet, từ những đĩa phim tài liệu … Công việcnày yên cầu giáo viên phải có niềm đam mê thật sự với việc làm, sự phát minh sáng tạo, sựnhạy bén, tính thẩm mỹ và nghệ thuật để săn tìm tư liệu từ nhiều nguồn. Trong khi trình độ sửdụng máy vi tính, sử dụng những ứng dụng tiện ích và khai thác thông tin từ mạngInternet của hầu hết giáo viên còn hạn chế thì đây cũng là một trở ngại không nhỏđến việc dạy học bằng GAĐT.Người thực thi : Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 14S áng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSo4. Một số giáo viên trong bước đầu làm quen với việc soạn giảng bằng GAĐT nênchưa có những kinh nghiệm tay nghề xử lí sao cho bài giảng tốt nhất. Nhiều bài dạy đangcòn quá rườm rà, xa rời nội dung hoặc làm gián đoạn bài học kinh nghiệm do sử dụng quá nhiềuhiệu ứng hoặc hình ảnh, phim minh họa cho nên vì thế giờ dạy lại thiên về việc trình diễnnhững kỹ xảo tin học. trái lại, nhiều bài giảng lại quá đơn điệu, sơ sài do đókhông nâng cao được chất lượng giờ dạy. – Giáo viên rất ngại sử dụng GAĐT. Nhiều giáo viên tỏ ra bi quan khi nhắcđến việc ứng dụng CNTT trong dạy học, thậm chí còn có người còn cho rằng khôngthể làm được. Chính do đó không phát huy được tính ưu việt của GAĐT trong dạyhọc. Với số lượng máy chiếu đa năng trong trường rất ít như lúc bấy giờ thì việc đasố giáo viên sử dụng thành thạo GAĐT để dạy học là một tiềm năng mà cần phảimột thời hạn nữa mới hoàn toàn có thể đạt được. 3 / Một số tác dụng ban đầuXuất phát từ những trong thực tiễn trên, trong quy trình dạy học, tôi nhận thấy cómột số hiệu quả sau : – Việc vận dụng những chiêu thức dạy học mới trong những năm vừa quacũng đã đem lại những tác dụng cao. – Gây hứng thú học tập trong học viên. – Càng ngày có nhiều học viên được tiếp cận với cách học tập mới và rấthứng thú này. – Chất lượng của bộ môn cũng được nâng lên, tuy nhiên nhìn chung chất lượnghọc sinh chưa thật sự tốt, học viên nhanh nhớ nhưng cũng nhanh quên và trongmôn Hoá học, những em chỉ học được những gì cơ bản nhất chứ chưa có sự góp vốn đầu tư, tìm tòi những tri thức mới, chưa thực sự “ học ” và “ hành ” được những kiến thứcvào trong thực tiễn. Khảo sát hiệu suất cao từ phía HS cho thấy, nếu sử dụng giải pháp dạy họctruyền thống với phấn trắng bảng đen thì hiệu suất cao mang lại dù có cao tuy nhiên cũngkhông đồng đều giữa những lớp, hứng thú học tập của học viên cũng không cao. Rõ ràng không hề phủ nhận thành công xuất sắc của những giải pháp dạy họctruyền thống chính do đó cần có sự tích hợp giữa truyền thống cuội nguồn và những phương tiệnNgười thực thi : Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 15S áng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSohỗ trợ hiện đại để có một tác dụng đồng đều. Người triển khai : Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 16S áng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSoC. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI TIẾN VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆTHÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN HÓA TẠI TRƯỜNG THCS ĐẮKBÚKSO1 / Đối với giáo viên : Trong nhà trường, người giáo viên có vai trò vô cùng quan trọng trong việcđào tạo, rèn luyện, tăng trưởng trí tuệ và nhân cách cho thế hệ trẻ. Ở tầm vĩ mô, độingũ giáo viên góp thêm phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, giảng dạy nhân lực, tu dưỡng nhân tài Giao hàng sự nghiệp kiến thiết xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ở những thập kỷ qua, người thầy giáo luôn giữ vai trò là dấu nối giữa nềnvăn hóa dân tộc bản địa, trái đất với việc tái sản xuất nền văn hóa truyền thống ở thế hệ trẻ. Thầy giáolà người giúp học viên biển tinh hoa của nền văn hóa truyền thống thành gia tài riêng của mình. Trong nhà trường thầy giáo là người tổ chức triển khai chính và quyết định hành động chất lượng đàotạo. Trong thời kỳ mới, những tính năng trên vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên, cùng với xu thế hội nhập, toàn thế giới hóa, sự tăng lên gấp bội của tri thức là điều kiệncơ bản để mang lại nền kinh tế tài chính hiện đaị. Chúng ta phải đương đầu với cuộc chạy đuatrong vận dụng những tân tiến nhanh gọn về khoa học, công nghệ để tăng cường độphát triển và giảm rủi ro tiềm ẩn tụt hậu “ thể kỷ XXI sẽ liên tục có nhiều biến hóa. Khoahọc và công nghệ sẽ có bước nhảy vọt. Kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bậttrong quá trinh phát tiển lực lượng sản xuất ”. Trong kế hoạch tăng trưởng kinh tế-xã hội 2001 – 2010, Đảng ta đã nêu rõ : “ Công nghiệp hóa gắn liền với tân tiến hóangay từ đầu và trong suốt những quá trình tăng trưởng. Nâng cao hàm lượng tri thứctrong những tác nhân tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, từng bước tăng trưởng kinh tế tri thức ởnước ta ”. Với sự tăng trưởng của nền kinh tế tri thức, giáo dục – đào tạo và giảng dạy đứng trướcnhững thử thách lớn của thời đại : giáo dục phải mang tính toàn thế giới, quốc tế hóanhằm đạt tới những chuẩn mực chung về đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực, xã hội học tậpphải trở thành triết lí giáo dục. Xu thế thay đổi giáo dục để chuẩn bị sẵn sàng cho con ngườithể kỷ XXI đang đặt ra những nhu yếu mới so với người giáo viên. Ngày nay, công nghệ thông tin tăng trưởng nhanh, tạo ra những chiêu thức. Phương tiện giao lưu mới, lan rộng ra những năng lực học tập, tạo thời cơ cho nhữngngười hoàn toàn có thể học dưới nhiều hình thức theo năng lực và điều kiện kèm theo được cho phép. NhàNgười triển khai : Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 17S áng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSotrường không còn là nơi duy nhất đem đến cho học viên những tri thức mới. Tuynhiên, giáo dục nhà trường, dưới sự chỉ huy trực tiếp của giáo viên, vẫn là conđường đáng đáng tin cậy và có hiệu suất cao nhất trong việc làm cho thế hệ trẻ tiếp thu cómục đích, có mạng lưới hệ thống tinh hoa di sản văn hóa truyền thống, khoa học, nghệ thuật và thẩm mỹ của loài ngườivà của dân tộc bản địa. Vai trò của giáo viên ở đây là phải tinh lọc những kỹ năng và kiến thức cơbản, văn minh, thực tiễn, tương thích với tiềm năng giáo dục của bậc học, chuyển tải đếnhọc sinh với sự mê hoặc cao. Trong toàn cảnh kỹ thuật, công nghệ tăng trưởng đang tạo ra sự chuyển dịchđịnh hướng giá trị, giáo viên không chỉ đóng vai trò truyền đạt tri thức mà còn phảiphát triển cảm hứng, thái độ, hành vi của học viên phải bảo vệ người học phải làmchủ được và biết ứng dụng hợp lý những tri thức đó giáo viên phải chăm sóc pháttriển ở người học ý thức về những giá trị đạo đức, ý thức, thẩm mỹ và nghệ thuật, tạo nên bản sắctồn tại của loài người, vừa thừa kế, tăng trưởng những giá trị truyền thống cuội nguồn, vừa sáng tạonhững giá trị mới thích nghi với thời đại mới. Trong xã hội đang biến hóa nhanh, người giáo viên phải có ý thức, có nhucầu và có tiềm năng không ngừng tự triển khai xong về đạo đức, nhân cách, chuyênmôn nhiệm vụ, phát huy niềm tin dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo trong hoạt động giải trí sư phạm, biết phối hợp uyển chuyển với tập thể nhà trường trong việc triển khai những mục tiêugiáo dục. Quá trình đào tạo và giảng dạy ở những trường sư phạn chỉ là sự huấn luyện và đào tạo khởi đầu, đặt cơsở cho quy trình đào tạo và giảng dạy liên tục, trong đó có sự tự học, tự tu dưỡng đóng vai tròquan trọng, quyết định hành động sự thành đạt của mỗi giáo viên. Tương ứng với sự chuyển biến về tiềm năng giáo dục. Ngày nay phương phápdạy học đang chuyển biến từ kiểu dạy tập trung chuyên sâu vào vai trò của giáo viên sang kiểudạy tập trung chuyên sâu vào vai trò học viên và hoạt động giải trí học tự sở hữu kỹ năng và kiến thức, từkiểu học thông tin – hàng loạt sang kiểu dạy hoạt động giải trí – phân hóa. Giáo viênkhông còn đóng vai trò là người truyền đạt kiến thức và kỹ năng, mà là người gợi mở, hướngdẫn, tổ chức triển khai, cố vấn, trọng tài cho những hoạt động giải trí tìm tòi, tranh luận của học viên. Giáo viên giỏi là người biết giúp sức học viên văn minh nhanh trên con đường học tậptự lực, phối hợp thành việc làm giảng dạy tri thức với giáo dục giá trị và phát triểntư duy. Công nghệ thông tin được vận dụng ngày càng thoáng đãng trong quy trình dạyNgười triển khai : Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 18S áng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSohọc, đem lại những năng lực mới, giúp giáo viên thuận tiện đưa những phần việcvốn chỉ triển khai được ở ngoài lớp vào trong tiết học, màn biểu diễn trực quan cơ chếcác hiện tượng kỳ lạ, quy trình trong chính sách vĩ mô và vi mô, phân phối một khối lượnglớn thông tin trong thời hạn ngắn, giải quyết và xử lý những số liệu phức tạp, làm giảm nhẹ laođộng chấm bài kiểm tra, nhìn nhận tác dụng học tập của học viên. Nếu không muốntụt hậu, giáo viên cần sớm khám phá và nắm vững tin học cơ sở, ứng dụng côngnghệ thông tin trong dạy học. Trước những nhu yếu mới so với người giáo viên như trên, tất cả chúng ta thấygiáo viên phải tu dưỡng về trình độ – nhiệm vụ : tu dưỡng theo chu kỳthường xuyên, tu dưỡng chuẩn hóa, trên chuẩn, tu dưỡng thay sách, bồi dưỡngchuyên đề nâng cao, thay đổi giải pháp dạy học, những kỹ năng và kiến thức tâm lý học, giáo dục học … Bồi dưỡng về văn hóa truyền thống, ngoại ngữ, tin học, Bồi dưỡng sức khỏe thể chất, thểdục thể thao, văn nghệ2 / Đối với nhà trường và chỉ huy phòng Giáo dụcTạo điều kiện kèm theo cho giáo viên đi học những lớp thời gian ngắn ( Nhất là những lớp sửdụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ), phát huy niềm tin tự nghiêncứu của giáo viên, có cơ sở để học viên trao đổi với giáo viên. Có như vậy hoạtđộng học tập tu dưỡng mới có hiệu suất cao cao. Khi cử giáo viên tham gia những lớp dài hạn nên đả thông tư tưởng giáo viên, tạo điều kiện kèm theo trợ giúp về kinh phí đầu tư, về tài liệu, chỉ huy phải chia xẻ với giáo viênnhững khó khăn vất vả về mọi mặt. Khi giáo viên đi học về nên sắp xếp phân công công tác làm việc thích hợp thích hợp đểphát huy những kiến thức và kỹ năng mới, không để chảy máu chất xámNgười thực thi : Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 19S áng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường trung học cơ sở ĐắkBúkSoPHẦN III. KẾT LUẬNA.KẾT LUẬN CHUNG : Việc thay đổi giải pháp dạy và học theo hướng tích cực là thiết yếu, nhằm mục đích hướng tới việc học tập dữ thế chủ động, chống lại thói quen học thụ động, đơn cử là : phát huy tính tích cực, tự giác, dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo của người học. Đáp ứng đượcyêu cầu về con người về tri thức trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đấtnước, bắt kịp xu thế thay đổi giải pháp văn minh ; hình thành và tăng trưởng nhữnggiá trị nhân cách tích cực ; năng lượng xử lý yếu tố ; năng lượng hoạt động giải trí sángtạo. Thiết nghĩ, muốn vận dụng và sử dụng Công nghệ thông tin trong dạy học mônHóa thì toàn bộ những giáo viên cần thực thi tốt việc thay đổi giải pháp dạy – họcvà soạn giảng ở tổng thể những phần học, bài học kinh nghiệm một cách liên tục và chuyênnghiệp, cần phải nâng cao cả về trình độ lẫn nhiệm vụ, trình độ tin học vàngoại ngữ cũng cần phải nâng lên để bắt kịp với nhịp tăng trưởng của thời đại mới. B. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ + Đối với Sở giáo Dục : Cần tạo điều kiện kèm theo hơn nữa cho Cán bộ giáo viên được trau dồi, bồi dưỡngkiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Tổ chức những lớp tập huấn, thi kinh nghiệm tay nghề giáo viên trong đó có ứng dụng côngnghệ thông tin để giáo viên có dịp làm quen và nâng cao dần năng lực ứng dụngcông nghệ thông tin trong dạy học. Có những hình thức khuyến khích, động viên kịp thời những giáo viên có khảnăng sử dụng giáo án điện tử trong dạy và học. + Đối với Phòng Giáo dục đào tạo Tuy Đức : Tăng cường công tác làm việc tu dưỡng nhiệm vụ giáo viên. Tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm tay nghề sử dụng và soạn giảng giáo án điệntử khoanh vùng phạm vi trong huyện và ngoài huyện. Tổ chức tốt những cuộc thi giáo viên dạygiỏi, học viên giỏi cấp huyện. Mở những lớp tập huấn về sử dụng vật dụng dạy học, cũng như những lớp về côngnghệ thông tin cho giáo viên. + Đối với trường THCS Đắkbúkso : Người thực thi : Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 20S áng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSoTổ chức tu dưỡng cho giáo viên theo chu kỳ luân hồi để update những kiến thứcvề công nghệ thông tin nhằm mục đích nâng cao hiệu của việc sử dụng và soạn giảng giáo ánđiện tử. Nhất nên tổ chức triển khai những tiết thao giảng khuyến khích có sử dụng giáo án điệntử. Tạo điều kiện kèm theo tốt về thời hạn, tài liêu, kinh phí đầu tư, lên kế hoạch chu đáo đểgiáo viên tham gia hoạt động giải trí tu dưỡng có hiệu suất cao. Tăng cường những cuộc thi giáo viên dạy giỏi, học viên giỏi cấp trường. Tăng cường những cuộc thi viết đề tài, ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm tay nghề trong những tổchuyên môn. Từ đó vận dụng thoáng đãng những sáng tạo độc đáo kinh nghiệm tay nghề hay vào phục vụcông tác giảng dạyNgười thực thi : Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 21S áng kiến : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường THCS ĐắkBúkSoTÀI LIỆU THAM KHẢO1. http://www.hoahocvietnam.com/Home/2. http://edu.net.vn3. http://www.hoahocvietnam.com/Home/Tin-hoc-trong-hoa-hoc/Trac-nghiem-hoa-hoc-2007.html4. http://www.Wikipedia. com. vn5. Giáo trình ứng dụng CNTT trong dạy học của khoa tin học trường CĐSPTP HCMNgười thực thi : Trần Vũ Định Trường THCS Đắkbúkso – Tuy Đức Trang 22

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments