Tiểu Luận ứng dụng gis trong quy hoạch và quản lý đô thị

Tiểu Luận ứng dụng gis trong quy hoạch và quản lý đô thị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.36 MB, 11 trang )

TIỂU LUẬN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
ỨNG DỤNG GIS TRONG QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
GVHD: Trần Duy Hùng
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
 Nguyễn Quốc Thái 10124181 DH10QL
 Trần Huỳnh Nhật Trường 10124232 DH10QL
 Lê Hoài Thu 10124192 DH10QL
 Nguyễn Ngọc Tuyền 10124236 DH10QL
 Nguyễn Thị Thùy Vân 10124245 DH10QL
I. MỞ ĐẦU
• Trong công tác quản lý đô thị, có một vấn đề lớn là các thông tin dạng bản đồ quy hoạch
hiện nay vẫn đang chủ yếu tồn tại dưới dạng tài liệu giấy còn các thông tin liên quan khác
lại phân tán, chưa tích hợp với thông tin dạng bản đồ để trở thành một hệ thống thông
thông tin tổng thể.
• Các chuyên gia găp khó khăn trong việc đưa ra quyết định đối với các bài quản lý do
không được cung cấp đầy đủ và khai thác hiệu quả các thông tin về quy hoạch – xây
dựng.
• Các chuyên gia cần ứng dụng GIS, một công cụ công cụ hữu hiệu trợ giúp cho các Chính
phủ, doanh nghiệp, nhà quản lý để đưa ra quyết định chính xác thông qua việc thu thập,
quản lý, phân tích và tích hợp thông tin địa lý, để tích hợp các thông tin dạng bản đồ với
các dạng thông tin liên quan khác, xử lý thông tin kịp thời, phục vụ quá trình tra cứu và
khai thác thông tin cho công tác quản lý đô thị.
MỘT SỐ KHÁI NIỆM
• Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System – GIS): là một thu thập có tổ
chức của phần cứng, phần mềm, dữ liệu địa lý và con người được thiết kế nhằm nắm bắt,
lưu trữ, cập nhật, sử dụng, phân tích và hiển thị các thông tin liên quan đến địa lý. Mục
đích đầu tiên của GIS là xử lý không gian hay các thông tin liên quan đến địa lý.
• Đô thị : là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong
lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá hoặc
chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia hoặc một
vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị,

ngoại thị của thị xã; thị trấn. (theo luật Quy hoạch đô thị 2009)
• Quy hoạch đô thị: là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công
trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích
hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị
(theo luật Quy hoạch đô thị 2009).
VAI TRÒ – ĐẶC ĐIỂM – KHẢ NĂNG CỦA GIS TRONG QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ
ĐÔ THỊ
Sự phát triển đô thị tại Việt Nam
là một quá trình, theo quy luật tự nhiên kinh tế và xã hội, có sự tác động rất lớn giữa
chiến lược và chính sách phát triển, các chương trình dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã
hội của nhà nước cũng như sự đóng góp đầu tư từ nhiều thành phần xã hội. Những năm
gần đây sự phát triển đô thị cũng đang có nhiều tác động mạnh bởi quy luật của nền kinh
tế thị trường, sự chuyển đổi đất đai trong đô thị diễn ra nhanh chóng, sự đa dạng loại hình
công trình xây dựng trong đô thị và sự đa dạng thành phần đầu tư trong thời gian ngắn đã
gây nên áp lực cho các nhà quy hoạch và quản lý đô thị. Với nhu cầu phát triển như hiện
nay và xu thế phát triển trong tương lai, việc áp dụng phương pháp quy hoạch và quản lý
đô thị có sự trợ giúp của GIS là vô cùng cần thiết và cấp bách.
Ứng dụng GIS trong quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam
Từ những năm 90, GIS được một số tổ chức và cơ quan của Việt Nam áp dụng vào công tác
chuyên môn. Việc áp dụng GIS ở Việt Nam hiện được các ngành đã và đang tích cực áp dụng
ví dụ như lĩnh vực tài nguyên môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông
Tuy nhiên, việc áp dụng GIS của các ngành và các địa phương còn chưa đồng bộ và thích
hợp. Riêng đối với lĩnh vực quy hoạch và quản lý đô thị hiện nay còn rất yếu. Mặc dù, một số
địa phương đã tích cực tiếp cn, một số địa phương khác có dự án trong một thời gian vì có tài
trợ hoặc có kinh phí thực hiệnận và phần nào có bản đồ số hóa cho đô thị nhưng lại không có
hệ thống cập nhật thường xuyê trong một thời gian ngắn và không được duy trì bởi không có
điều kiện nâng cấp phần cứng và phần mềm
1 Ứng dụng hiệu quả GIS trong quản lý đô thị
Nói đến áp dụng GIS trong quản lý đô thị tức là phải có tính hệ thống và đồng bộ, việc áp
dụng phải có những thể chế thống nhất và có chế tài áp dụng.

Xem thêm: Viber

2 Mối quan hệ GIS & Quy Hoạch
3 Quản lý cấp phép xây dựng
Phân hệ tạo lập một môi trường tác nghiệp điện tử từ quá trình tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép xây
dựng đến quá trình giao việc, thụ lý, trình ký, hoàn trả kết quả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Một
số chức năng chính:
 Tiếp nhận hồ sơ
 Quản lý hồ sơ
 Cập nhật thông tin thụ lý hồ sơ
 Lập phiếu thẩm tra, giấy phép xây dựng
 Hỗ trợ nghiệp vụ
• Quản lý quy hoạch
Quản lý đồ án quy hoạch: đồ án quy hoạch; nội dung quy hoạch; nội dung xây dựng; bản đồ
chuyên đề; tư liệu đồ án; chứng chỉ quy hoạch
Quản lý quy hoạch trên nền GIS: bản đồ quy hoạch, bản đồ thửa đất, xem thông tin quy chế
xây dựng, xem thông tin quy hoạch, tính toán diện tích giải tỏa đền bù, hỗ trợ cấp phép xây
dựng, các phân tích không gian với đồ án quy hoạch.
• Quản lý kho đồ án quy hoạch
Quản lý đồ án, nội dung quy hoạch, nội dung xây dựng, chứng chỉ quy hoạch. Quản lý Bản đồ
chuyên đề, bản vẽ, tư liệu. Tiếp nhận và lưu trữ. Tra cứu khai thác thông tin
• Tổng hợp báo cáo, thống kê
Khối chức năng này cung cấp cho người sử dụng các công cụ để phân tích, kết xuất thông tin
mới trên cơ sở dữ liệu đã được tồn tại trong hệ thống dựa trên phương pháp xử lý thông tin thống
kê.
Mục đích của modul tổng hợp thống kê là cung cấp cho nhà quản lý thông tin chính xác về các
đối tượng có trong hệ thống.
• Khai thác bản đồ trên nền webGIS
Cung cấp cho người sử dụng giao diện bản đồ về quy hoạch trên môi trường web để khai thác
và định vị vị trí các đồ án quy hoạch.Cung cấp công cụ tìm kiếm trên bản đồ để xác định nhanh
vị trí đối tượng quy hoạch theo điều kiện tìm kiếm.
• Quản trị hệ thống

Cung cấp các công cụ phân tích đối tượng theo khoảng cách, vị trí, vùng. Phục vụ cho việc phân
quyền sử dụng cho từng người sử dụng, theo dõi, kiểm tra việc cập dữ liệu trên toàn hệ thống và
chỉnh sửa dữ liệu khi cần thiết.
• Quản trị người sử dụng
Quản trị tài khoản người dùng. Quản trị nhóm quyền, nhóm người sử dụng. Cấp nhóm quyền/thu
hồi nhóm quyền cho tài khoản. Phân quyền sử dụng hệ thống.
Ví dụ về ứng dụng GIS trong quy hoạch & quản lý đô thị tại
TP.HCM
• Cơ sở dữ liệu GIS TP.HCM
1. Cơ sở dữ liệu GIS nền TP.HCM
2. Ảnh viễn thám, dữ liệu Lidar.
3. Cơ sở dữ liệu GIS cho quận huyện.
4. Cổng thông tin HCMGIS portal.
5. Cơ sở dữ liệu GIS nền TP.HCM
6. Xây dựng dựa theo bản đồ địa hình số tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000.
7. Gồm 07 nhóm lớp:
1) Nhóm lớp cơ sở toán học: Điểm khống chế
2) Nhóm lớp địa hình: Điểm độ cao
3) Nhóm lớp thuỷ hệ: Đường bờ nước, thủy hệ, công trình thủy lợi
4) Nhóm lớp giao thông: Giao thông (vùng, đường), Đường sắt, Công trình
giao thông
5) Nhóm lớp dân cư: Đường dây điện, Kinh tế văn hóa xã hội, Dân cư
6) Nhóm lớp hành chính: Ranh giới hành chính
7) Nhóm lớp thực vật: Vùng thực vật
8. Cơ sở dữ liệu GIS nền TP.HCM
9. CSDL GIS ranh thửa đất (cập nhật số nhà hiện trạng) được xây dựng dựa trên bản
đồ địa chính tỉ lệ 1:200, 1:500.
• Dữ liệu ảnh viễn thám
1. SPOT5: độ phân giải 2.5m, phủ trùm toàn TP.HCM.

2. Ảnh độ phân giải cao ,phủ trùm toàn bộ khu vực nội thành TP.HCM: Ikonos (1m),
Komsat2 (1m), QuickBird (0.6m), WorldView (0.5m)
• Toàn cảnh độ phủ trùm của ảnh độ phân giải cao
• Dữ liệu Lidar phủ trùm toàn Tp.HCM (đang thu thập)
Cơ sở dữ liệu GIS cho Quận huyện
• Bao gồm các chuyên đề:
1) Giáo dục (trường học, cơ sở đào tạo, thể dục thể thao, )
2) Y tế (bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc đông tây y,…)
3) Điểm cung cấp dịch vụ, sản xuất và kinh doanh
4) Quy hoạch xây dựng
5) Quy hoạch chi tiết sử dụng đất
6) Quy hoạch lộ giới và hẻm giới
7) Mạng lưới cấp nước
8) Mạng lưới thoát nước
9) Mạng lưới điện và hành lang an toàn điện
10) Dân số
• Cơ sở dữ liệu GIS cho Quận huyện
• Dữ liệu và ứng dụng GIS tại các Sở Ngành
• Sở Quy hoạch – Kiến trúc
• Dữ liệu và ứng dụng GIS tại các Sở Ngành
• Sở Tài nguyên và Môi trường
Các phần mềm phục vụ công tác nghiệp vụ hàng ngày: Quản lý hồ sơ giao thuê, cấp GCN
QSDĐ; Quản lý giếng và khai thác nước dưới đất; Tính toán mô hình nước dưới đất Visual
ModFlow; Lotus Notes 4.6; Mapping Office; Quản lý ruộng đất; Phần mềm đăng ký biến động
nhà đất; Quản lý công văn; Phần mềm quản lý sổ bộ địa chính;
• Dữ liệu và ứng dụng GIS tại các Sở Ngành
Sở Xây dựng
• Dữ liệu và ứng dụng GIS tại các Sở Ngành
Sở Giao thông vận tải
• Dữ liệu và ứng dụng GIS trong quản lý hạ tầng

Viễn thông TP.HCM (VNPT HCM)
• Dữ liệu và ứng dụng GIS trong quản lý hạ tầng
Tổng công ty điện lực TP.HCM (EVN HCMC)
• Dữ liệu và ứng dụng GIS tại Quận huyện
Các quận/huyện đã triển khai hệ thống đất đai – xây dựng:
• Dữ liệu và ứng dụng GIS tại Quận huyện
Các quận/huyện đã và đang triển khai ứng dụng của HCM GIS
• Xây dựng và triển khai ứng dụng
Một số ứng dụng khác của HCM GIS:
• Ứng dụng GIS mô phỏng quá trình Phát Triển không Gian đô thị SG
• Kiến nghị giải pháp ứng dụng GIS
• Hiện trạng:
– GIS đã và đang được ứng dụng và hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý nhà nước.
– Ứng dụng GIS còn mang tính cục bộ, phục vụ nhu cầu quản lý đặc thù của từng
Sở ngành, Quận huyện. Dẫn đến khó khăn trong tích hợp, chia sẻ dữ liệu về mặt
quy trình và kỹ thuật.
– Nghiệp vụ quản lý còn nhiều rườm rà, chưa thuận lợi cho việc triển khai sử dụng
các phần mềm/công nghệ mới.
– Khó khăn về kinh phí đầu tư (NQ 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về thắt chặt chi tiêu
công).
– Có nhiều sự lựa chọn giải pháp công nghệ tùy theo nhu cầu và quy mô.
– Hạ tầng CNTT yếu kém, nhiều đơn vị chưa có hệ thống máy chủ, máy trạm làm
việc cấu hình chưa đáp ứng được yêu cầu tối thiểu chạy phần mềm GIS;
– Khả năng sử dụng máy tính và trình độ CNTT&GIS của người dùng còn yếu, ngại
khó & chưa hình thành thói quen sử dụng công nghệ mới, quen dùng các công cụ
truyền thống.
– Hệ thống phần mềm ArcGIS của ESRI được sử dụng phục vụ xây dựng ứng
dụng, cũng như công tác nghiên cứu, đào tạo: SAWACO, EVN, UBND TP. HCM
(Dự án nâng cấp đô thị), Sở TN & MT TP. HCM, Đại Học nông lâm TP. HCMC,
ĐH Công nghệ thông tin, v.v

– Kiến nghị giải pháp ứng dụng GIS
• Nhu cầu:
– Hỗ trợ nhiều người sử dụng trong tổ chức, không chỉ các chuyên gia GIS.
– Sử dụng GIS để quản trị và chia sẻ các CSDL lớn giữa các Sở ban ngành, quận
huyện.
– Sử dụng GIS cho các ứng dụng di động.
– Các phần mềm, cộng cụ sẵn có để sử dụng (ít phải phát triển)
– Hỗ trợ các tiêu chuẩn của OGC, web, ISO,…
– 3D GIS quản lý hạ tầng công trình ngầm và quy hoạch kiến trúc đô thị,…
– Hỗ trợ chuyên nghiệp từ nhà cung cấp.
ngoại thị của thị xã ; thị xã. ( theo luật Quy hoạch đô thị 2009 ) • Quy hoạch đô thị : là việc tổ chức triển khai khoảng trống, kiến trúc, cảnh sắc đô thị, mạng lưới hệ thống côngtrình hạ tầng kỹ thuật, khu công trình hạ tầng xã hội và nhà tại để tạo lập thiên nhiên và môi trường sống thíchhợp cho người dân sống trong đô thị, được bộc lộ trải qua đồ án quy hoạch đô thị ( theo luật Quy hoạch đô thị 2009 ). VAI TRÒ – ĐẶC ĐIỂM – KHẢ NĂNG CỦA GIS TRONG QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝĐÔ THỊSự tăng trưởng đô thị tại Việt Namlà một quy trình, theo quy luật tự nhiên kinh tế tài chính và xã hội, có sự tác động ảnh hưởng rất lớn giữachiến lược và chủ trương tăng trưởng, những chương trình dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xãhội của nhà nước cũng như sự góp phần góp vốn đầu tư từ nhiều thành phần xã hội. Những nămgần đây sự tăng trưởng đô thị cũng đang có nhiều ảnh hưởng tác động mạnh bởi quy luật của nền kinhtế thị trường, sự quy đổi đất đai trong đô thị diễn ra nhanh gọn, sự phong phú loại hìnhcông trình kiến thiết xây dựng trong đô thị và sự phong phú thành phần góp vốn đầu tư trong thời hạn ngắn đãgây nên áp lực đè nén cho những nhà quy hoạch và quản lý đô thị. Với nhu yếu tăng trưởng như hiệnnay và xu thế tăng trưởng trong tương lai, việc vận dụng chiêu thức quy hoạch và quản lýđô thị có sự trợ giúp của GIS là vô cùng thiết yếu và cấp bách. Ứng dụng GIS trong quản lý và tăng trưởng đô thị ở Việt NamTừ những năm 90, GIS được một số ít tổ chức triển khai và cơ quan của Nước Ta vận dụng vào công tácchuyên môn. Việc vận dụng GIS ở Nước Ta hiện được những ngành đã và đang tích cực áp dụngví dụ như nghành tài nguyên thiên nhiên và môi trường, nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn, giao thôngTuy nhiên, việc vận dụng GIS của những ngành và những địa phương còn chưa đồng nhất và thíchhợp. Riêng so với nghành nghề dịch vụ quy hoạch và quản lý đô thị lúc bấy giờ còn rất yếu. Mặc dù, một sốđịa phương đã tích cực tiếp cn, một số ít địa phương khác có dự án Bất Động Sản trong một thời hạn vì có tàitrợ hoặc có kinh phí đầu tư thực hiệnận và phần nào có map số hóa cho đô thị nhưng lại không cóhệ thống update thường xuyê trong một thời hạn ngắn và không được duy trì bởi không cóđiều kiện tăng cấp phần cứng và phần mềm1 Ứng dụng hiệu suất cao GIS trong quản lý đô thịNói đến vận dụng GIS trong quản lý đô thị tức là phải có tính mạng lưới hệ thống và đồng nhất, việc ápdụng phải có những thể chế thống nhất và có chế tài vận dụng. 2 Mối quan hệ GIS và Quy Hoạch3 Quản lý cấp phép xây dựngPhân hệ tạo lập một thiên nhiên và môi trường tác nghiệp điện tử từ quy trình tiếp đón hồ sơ xin cấp phép xâydựng đến quy trình giao việc, thụ lý, trình ký, hoàn trả hiệu quả hồ sơ cho tổ chức triển khai, cá thể. Mộtsố công dụng chính :  Tiếp nhận hồ sơ  Quản lý hồ sơ  Cập nhật thông tin thụ lý hồ sơ  Lập phiếu thẩm tra, giấy phép thiết kế xây dựng  Hỗ trợ nhiệm vụ • Quản lý quy hoạchQuản lý đồ án quy hoạch : đồ án quy hoạch ; nội dung quy hoạch ; nội dung thiết kế xây dựng ; bản đồchuyên đề ; tư liệu đồ án ; chứng từ quy hoạchQuản lý quy hoạch trên nền GIS : map quy hoạch, map thửa đất, xem thông tin quy chếxây dựng, xem thông tin quy hoạch, giám sát diện tích quy hoạnh giải tỏa đền bù, hỗ trợ cấp phép xâydựng, những nghiên cứu và phân tích khoảng trống với đồ án quy hoạch. • Quản lý kho đồ án quy hoạchQuản lý đồ án, nội dung quy hoạch, nội dung thiết kế xây dựng, chứng từ quy hoạch. Quản lý Bản đồchuyên đề, bản vẽ, tư liệu. Tiếp nhận và tàng trữ. Tra cứu khai thác thông tin • Tổng hợp báo cáo giải trình, thống kêKhối tính năng này phân phối cho người sử dụng những công cụ để nghiên cứu và phân tích, kết xuất thông tinmới trên cơ sở tài liệu đã được sống sót trong mạng lưới hệ thống dựa trên giải pháp giải quyết và xử lý thông tin thốngkê. Mục đích của modul tổng hợp thống kê là cung ứng cho nhà quản lý thông tin đúng chuẩn về cácđối tượng có trong mạng lưới hệ thống. • Khai thác map trên nền webGISCung cấp cho người sử dụng giao diện map về quy hoạch trên thiên nhiên và môi trường web để khai thácvà xác định vị trí những đồ án quy hoạch. Cung cấp công cụ tìm kiếm trên map để xác lập nhanhvị trí đối tượng người dùng quy hoạch theo điều kiện kèm theo tìm kiếm. • Quản trị hệ thốngCung cấp những công cụ nghiên cứu và phân tích đối tượng người tiêu dùng theo khoảng cách, vị trí, vùng. Phục vụ cho việc phânquyền sử dụng cho từng người sử dụng, theo dõi, kiểm tra việc cập tài liệu trên toàn mạng lưới hệ thống vàchỉnh sửa tài liệu khi thiết yếu. • Quản trị người sử dụngQuản trị thông tin tài khoản người dùng. Quản trị nhóm quyền, nhóm người sử dụng. Cấp nhóm quyền / thuhồi nhóm quyền cho thông tin tài khoản. Phân quyền sử dụng mạng lưới hệ thống. Ví dụ về ứng dụng GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị tạiTP. Hồ Chí Minh • Cơ sở tài liệu GIS TP. Hồ Chí Minh 1. Cơ sở tài liệu GIS nền TP. Hồ Chí Minh 2. Ảnh viễn thám, tài liệu Lidar. 3. Cơ sở tài liệu GIS cho quận huyện. 4. Cổng thông tin HCMGIS portal. 5. Cơ sở tài liệu GIS nền TP. Hồ Chí Minh 6. Xây dựng dựa theo map địa hình số tỷ suất 1 : 2000 và 1 : 5.000.7. Gồm 07 nhóm lớp : 1 ) Nhóm lớp cơ sở toán học : Điểm khống chế2 ) Nhóm lớp địa hình : Điểm độ cao3 ) Nhóm lớp thuỷ hệ : Đường bờ nước, thủy hệ, khu công trình thủy lợi4 ) Nhóm lớp giao thông vận tải : Giao thông ( vùng, đường ), Đường sắt, Công trìnhgiao thông5 ) Nhóm lớp dân cư : Đường dây điện, Kinh tế văn hóa truyền thống xã hội, Dân cư6 ) Nhóm lớp hành chính : Ranh giới hành chính7 ) Nhóm lớp thực vật : Vùng thực vật8. Cơ sở tài liệu GIS nền Thành Phố Hồ Chí Minh 9. CSDL GIS ranh thửa đất ( update số nhà thực trạng ) được thiết kế xây dựng dựa trên bảnđồ địa chính tỉ lệ 1 : 200, 1 : 500. • Dữ liệu ảnh viễn thám1. SPOT5 : độ phân giải 2.5 m, phủ trùm toàn TP.HCM. 2. Ảnh độ phân giải cao, phủ trùm hàng loạt khu vực nội thành của thành phố Thành Phố Hồ Chí Minh : Ikonos ( 1 m ), Komsat2 ( 1 m ), QuickBird ( 0.6 m ), WorldView ( 0.5 m ) • Toàn cảnh độ phủ trùm của ảnh độ phân giải cao • Dữ liệu Lidar phủ trùm toàn Tp. HCM ( đang tích lũy ) Cơ sở tài liệu GIS cho Quận huyện • Bao gồm những chuyên đề : 1 ) Giáo dục đào tạo ( trường học, cơ sở huấn luyện và đào tạo, thể dục thể thao, ) 2 ) Y tế ( bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc đông tây y, … ) 3 ) Điểm phân phối dịch vụ, sản xuất và kinh doanh4 ) Quy hoạch xây dựng5 ) Quy hoạch chi tiết cụ thể sử dụng đất6 ) Quy hoạch lộ giới và hẻm giới7 ) Mạng lưới cấp nước8 ) Mạng lưới thoát nước9 ) Mạng lưới điện và hiên chạy bảo đảm an toàn điện10 ) Dân số • Cơ sở tài liệu GIS cho Quận huyện • Dữ liệu và ứng dụng GIS tại những Sở Ngành • Sở Quy hoạch – Kiến trúc • Dữ liệu và ứng dụng GIS tại những Sở Ngành • Sở Tài nguyên và Môi trườngCác ứng dụng ship hàng công tác nghiệp vụ hàng ngày : Quản lý hồ sơ giao thuê, cấp GCNQSDĐ ; Quản lý giếng và khai thác nước dưới đất ; Tính toán quy mô nước dưới đất VisualModFlow ; Lotus Notes 4.6 ; Mapping Office ; Quản lý ruộng đất ; Phần mềm ĐK biến độngnhà đất ; Quản lý công văn ; Phần mềm quản lý sổ bộ địa chính ; • Dữ liệu và ứng dụng GIS tại những Sở NgànhSở Xây dựng • Dữ liệu và ứng dụng GIS tại những Sở NgànhSở Giao thông vận tải đường bộ • Dữ liệu và ứng dụng GIS trong quản lý hạ tầngViễn thông TP. Hồ Chí Minh ( VNPT HCM ) • Dữ liệu và ứng dụng GIS trong quản lý hạ tầngTổng công ty điện lực TP Hồ Chí Minh ( EVN HCMC ) • Dữ liệu và ứng dụng GIS tại Quận huyệnCác Q. / huyện đã tiến hành mạng lưới hệ thống đất đai – kiến thiết xây dựng : • Dữ liệu và ứng dụng GIS tại Quận huyệnCác Q. / huyện đã và đang tiến hành ứng dụng của TP HCM GIS • Xây dựng và tiến hành ứng dụngMột số ứng dụng khác của Hồ Chí Minh GIS : • Ứng dụng GIS mô phỏng quy trình Phát Triển không Gian đô thị SG • Kiến nghị giải pháp ứng dụng GIS • Hiện trạng : – GIS đã và đang được ứng dụng và tương hỗ đắc lực trong công tác làm việc quản lý nhà nước. – Ứng dụng GIS còn mang tính cục bộ, ship hàng nhu yếu quản lý đặc trưng của từngSở ngành, Quận huyện. Dẫn đến khó khăn vất vả trong tích hợp, san sẻ tài liệu về mặtquy trình và kỹ thuật. – Nghiệp vụ quản lý còn nhiều rườm rà, chưa thuận tiện cho việc tiến hành sử dụngcác ứng dụng / công nghệ tiên tiến mới. – Khó khăn về kinh phí đầu tư góp vốn đầu tư ( NQ 11 / NQ-CP ngày 24/02/2011 về thắt chặt chi tiêucông ). – Có nhiều sự lựa chọn giải pháp công nghệ tiên tiến tùy theo nhu yếu và quy mô. – Hạ tầng CNTT yếu kém, nhiều đơn vị chức năng chưa có mạng lưới hệ thống sever, máy trạm làmviệc thông số kỹ thuật chưa phân phối được nhu yếu tối thiểu chạy ứng dụng GIS ; – Khả năng sử dụng máy tính và trình độ CNTT&GIS của người dùng còn yếu, ngạikhó và chưa hình thành thói quen sử dụng công nghệ tiên tiến mới, quen dùng những công cụtruyền thống. – Hệ thống ứng dụng ArcGIS của ESRI được sử dụng ship hàng kiến thiết xây dựng ứngdụng, cũng như công tác làm việc điều tra và nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy : SAWACO, EVN, Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ( Dự án tăng cấp đô thị ), Sở TN và MT TP. TP HCM, Đại Học nông lâm TP. HCMC, ĐH Công nghệ thông tin, v.v – Kiến nghị giải pháp ứng dụng GIS • Nhu cầu : – Hỗ trợ nhiều người sử dụng trong tổ chức triển khai, không riêng gì những chuyên viên GIS. – Sử dụng GIS để quản trị và san sẻ những CSDL lớn giữa những Sở ban ngành, quậnhuyện. – Sử dụng GIS cho những ứng dụng di động. – Các ứng dụng, cộng cụ sẵn có để sử dụng ( ít phải tăng trưởng ) – Hỗ trợ những tiêu chuẩn của OGC, web, ISO, … – 3D GIS quản lý hạ tầng khu công trình ngầm và quy hoạch kiến trúc đô thị, … – Hỗ trợ chuyên nghiệp từ nhà cung ứng .

Rate this post

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments