Bài 1, 2, trang 81, SGK Sinh học lớp 9, 1.Phương pháp nghiên cứu phả hệ là gì ? Tại sao người ta phải dùng phương pháp đó đế nghiên cứu sự di

Bài 28 : Phương pháp nghiên cứu di truyền người – Bài 1, 2, trang 81, SGK Sinh học lớp 9. 1. Phương pháp nghiên cứu phả hệ là gì ? Tại sao người ta phải dùng phương pháp đó đế nghiên cứu sự di truyền một sô tính trạng ở người ? Hãy cho một ví dụ về ứng dụng của phương pháp nói trên. 2. Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau cơ bản ở những điếm nào ? Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh có vai trò gì trong nghiên cứu di truyền người ? Hãy tìm một ví dụ về trẻ đồng sinh ở địa phương em .
1. Phương pháp nghiên cứu phả hệ là gì ? Tại sao người ta phải dùng phương pháp đó đế nghiên cứu sự di truyền một sô tính trạng ở người ? Hãy cho một ví dụ về ứng dụng của phương pháp nói trên .

Phương pháp theo dõi sự di truyền của một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ để xác định đặc điểm di truyền của tính trạng đó (trội, lặn, do một hay nhiều gen kiểm soát) được gọi là phương pháp nghiên cứu phả hệ. Khi để nghiên cứu di truyền người, các nhà nghiên cứu phải dùng phương pháp này vì:

– Người sinh sản chậm và đẻ ít con .
– Vì lí do xã hội, không thế ’ vận dụng phương pháp lai và gây đột biến .
Phương pháp này đơn thuần dễ triển khai nhưng cho hiệu suất cao cao .

2Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau cơ bản ở những điếm nào ? Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh có vai trò gì trong nghiên cứu di truyền người ? Hãy tìm một ví dụ về trẻ đồng sinh ở địa phương em.

Quảng cáo

Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau ở chỗ:

– Trẻ đồng sinh cùng trứng có cùng một kiểu gen nên khi nào cũng cùng giới .
– Trẻ đồng sinh khác trứng có kiểu gen khác nhau nên hoàn toàn có thể cùng giới hoặc khác giới .
Nghiên cứu trẻ đồng sinh cùng trứng, người ta biết dược tính trạng nào dó hầu hết nhờ vào vào kiểu gen, rất ít hoặc không bị đổi khác dưới tính năng của thiên nhiên và môi trường ( tính trạng chất lượng ) hoặc dễ bị đổi khác dưới công dụng của mòi trường ( tính trạng số lượng ) .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments