Bộ ứng dụng văn phòng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Audio, video codec để chạy các định dạng âm thanh. bộ ứng dụng văn phòng SoftMaker Textmaker, Planmaker và Presentations.

Audio, video codec for playing many multimedia formats, SoftMaker office suite Textmaker, Planmaker and Presentations.

WikiMatrix

Từ 1996 đến 2009, công ty có tên là AdventNet, Inc. Năm 2009, công ty đổi tên thành Zoho Corporation cùng với bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến cùng tên.

From 1996 to 2009, the company was known as AdventNet, Inc. In 2009, the company was renamed Zoho Corporation after its online office suite of the same name.

WikiMatrix

Tháng 5/2001, Kingsoft tung ra một bộ ứng dụng văn phòng đầy đủ với tên “WPS Office 2001”,bao gồm một trình xử lý văn bản, cùng với ứng dụng bảng tính và trình chiếu.

In May 2001, Kingsoft launched a full office suite under the name WPS Office 2001, which contained a word processor, together with spreadsheet and presentation applications.

WikiMatrix

Họ có thể là những nhân tố then chốt và lớn nhất của bộ ứng dụng văn phòng miễn phí phổ biến nhất và họ đối xử với nó như bị nhảy mũi.

They could have been the key player and the biggest part of the most popular free software office suite and they treated it like a runny nose.

WikiMatrix

Mục tiêu của họ là tạo ra một bộ ứng dụng văn phòng độc lập cùng các hỗ trợ ODF trong môi trường phát triển không bị kiểm soát bởi các doanh nghiêp.

Its goal is to produce a vendor-independent office suite with ODF support in a development environment free from company control.

WikiMatrix

iWork là một bộ ứng dụng văn phòng được phát triển bởi Apple Inc. cho hệ điều hành macOS và iOS của họ, và cũng có sẵn trên những nền tảng khác thông qua trang web iCloud.

iWork is an office suite of applications created by Apple Inc. for its macOS and iOS operating systems, and also available cross-platform through the iCloud website.

WikiMatrix

Bộ ứng dụng văn phòng sớm nhất cho máy tính cá nhân là Starburst vào đầu năm 1980, bao gồm trình xử lý văn bản WordStar, cùng với các ứng dụng CalcStar (bảng tính) và DataStar (cơ sở dữ liệu).

The earliest office suite for personal computers was Starburst in the early 1980s, comprising the word processor WordStar, together with companion apps CalcStar (spreadsheet) and DataStar (database).

WikiMatrix

Nó được thành lập bởi những thành viên của Cộng đồng OpenOffice.org nhằm quản lý và phát triển LibreOffice, một bộ ứng dụng văn phòng mã nguồn mở, và được đăng ký hợp pháp tại Đức như là một Stiftung.

It was created by members of the OpenOffice.org community to manage and develop LibreOffice, a free and open-source office suite, and is legally registered in Germany as a Stiftung.

WikiMatrix

Vào ngày 18 tháng 11 năm 2009, bản beta đã chính thức được phát hành cho công chúng tại trang web Microsoft Office Beta, ban đầu được Microsoft phát hành 11 tháng 11 năm 2009 để cung cấp ảnh chụp màn hình của bộ ứng dụng văn phòng mới.

On November 18, 2009, the beta was officially released to the general public at the Microsoft Office Beta website, which was originally launched by Microsoft on November 11, 2009 to provide screenshots of the new office suite.

WikiMatrix

Sun đã mua StarOffice bằng cách thôn tính công ty phần mềm của Đức StarDivision và công bố nó như là bộ ứng dụng văn phòng OpenOffice.org dưới đồng thời cả giấy phép GNU LGPL lẫn SISSL (Sun Industry Standards Source License).

In 1999, Sun acquired the German software company Star Division and with it the office suite StarOffice, which Sun later released as OpenOffice.org under both GNU LGPL and the SISSL (Sun Industry Standards Source License).

WikiMatrix

Hiệu suất: Bộ ứng dụng văn phòng LibreOffice, với trình soạn thảo văn bản, trình xử lý bảng tính, trình chiếu, nó bao gồm các chương trình cụ thể khác như quản lý dự án lập kế hoạch phần mềm và một trình soạn thảo HTML.

Productivity: The office software suite LibreOffice, with word processor, spreadsheet, presentation program, it includes other more specific programs like project management software Planner and a HTML editor.

WikiMatrix

Nhưng, trừ phi Microsoft vẫn theo đường lối táo bạo khi cung cấp Windows 8 với mức giá chỉ 40 đô la, còn không thì dựa trên giá các phiên bản trước, bộ ứng dụng văn phòng mới sẽ có giá khởi điểm dao động trong khoảng 150 đô la .

But, unless it follows the same bold path laid out in offering Windows 8 for a mere $ 40, history suggests the new productivity suite will start somewhere in the $ 150 neighborhood .

EVBNews

OS/2 Warp cung cấp một loạt các lợi ích hơn hẳn OS/2 2.1, đặc biệt là hỗ trợ phần cứng nhiều hơn, khả năng đa phương tiện lớn hơn, mạng tương thích với Internet và nó bao gồm một bộ ứng dụng văn phòng cơ bản được gọi là IBM Works.

OS/2 Warp offers a host of benefits over OS/2 2.1, notably broader hardware support, greater multimedia capabilities, Internet-compatible networking, and it includes a basic office application suite known as IBM Works.

WikiMatrix

OpenOffice Basic (trước đây được gọi là StarOffice Basic hoặc StarBasic hoặc OOoBasic) là một phiên bản của ngôn ngữ lập trình BASIC ban đầu là một phần của bộ ứng dụng văn phòng StarOffice và sau này được đưa sang OpenOffice.org cũng như các phân nhánh của nó như LibreOffice (ở đây nó được gọi là LibreOffice Basic).

OpenOffice Basic (formerly known as StarOffice Basic or StarBasic or OOoBasic) is a dialect of the programming language BASIC that originated with the StarOffice office suite and spread through OpenOffice.org and derivatives such as LibreOffice (where it is known as LibreOffice Basic).

WikiMatrix

Microsoft và Google không chỉ đối đầu trong lĩnh vực tìm kiếm trên Internet, bộ phần mềm văn phòng, các ứng dụng và dịch vụ nền tảng đám mây .

Microsoft and Google are n’t going head to head just over Internet search, office productivity suites and cloud-based applications and services .

EVBNews

Trước khi đóng gói các ứng dụng văn phòng cho Mac OS vào bộ Office, Microsoft phát hành bản Mac của Word 1.0 năm 1984, năm đầu tiên của máy tính Macintosh; Excel 1.0 năm 1985; PowerPoint 1.0 năm 1987.

Prior to packaging its various office-type Mac OS software applications into Office, Microsoft released Mac versions of Word 1.0 in 1984, the first year of the Macintosh computer; Excel 1.0 in 1985; and PowerPoint 1.0 in 1987.

WikiMatrix

Với WPS Office 2001, Kingsoft gia nhập thị trường ứng dụng văn phòng ở Trung Quốc Năm 2002, WPS Office 2002 được phát hành, kế tiếp WPS Office 2001 như một phiên bản hàng đầu của WPS Office và bổ sung thêm một email client vào bộ ứng dụng.

In 2002, WPS Office 2002 was released, succeeding WPS Office 2001 as the flagship version of WPS Office and adding an email client to the office suite.

WikiMatrix

Ứng dụng Windows Phone App kế nhiệm Zune Software là một ứng dụng đồng bộ hóa để di chuyển nhạc, video, những tập tin đa phương tiện khác và tài liệu văn phòng giữa Windows Phone 8 và máy tính hoặc máy tính bảng Windows 8/Windows RT.

The Windows Phone app succeeds the Zune Software as the sync application to transfer music, videos, other multimedia files and office documents between Windows Phone 8 and a Windows 8/Windows RT computer or tablet.

WikiMatrix

Lề trên. Hộp xoay/trường hiệu chỉnh văn bản này cho bạn khả năng điều khiển lề trên bản in, nếu ứng dụng in không xác định nội bộ các lề. Thiết lập này hoạt động, lấy thí dụ, khi in tập tin văn bản ASCII, hoặc khi in từ KMail hay Konqueror. Ghi chú: thiết lập lề này không hoạt động với khả năng in trong bộ văn phòng KOffice hay OpenOffice. org, vì những ứng này này (hoặc các người dùng chúng) cần phải làm riêng. Cũng không hoạt động với tập tin định dạng PostScript hay PDF, mà thường có các lề cố định nội bộ. Gợi ý thêm cho người sử dụng thành thạo: yếu tố GUI KDEPrint này tương ứng với tham số tùy chọn công việc dòng lệnh CUPS:-o page-top=… # use values from ” # ” or higher. ” # ” is equal to # inch

Top Margin. This spinbox/text edit field lets you control the top margin of your printout if the printing application does not define its margins internally. The setting works for instance for ASCII text file printing, or for printing from KMail and Konqueror.. Note: This margin setting is not intended for KOffice or OpenOffice. org printing, because these applications (or rather their users) are expected to do it by themselves. It also does not work for PostScript or PDF file, which in most cases have their margins hardcoded internally. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o page-top=… # use values from ” # ” or higher. ” # ” is equal to # inch

KDE40. 1

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments