Khóa luận Xây dựng ứng dụng webchat

Hiện nay, nhu yếu thông tin liên lạc tăng trưởng, nhu yếu trao đổi thông tin nhanh và hiệu suất cao ngày càng ngày càng tăng. Cùng với đó là sự tăng trưởng của công nghệ thông tin và mạng lưới hệ thống mạng Internet. Với những yếu tố trên, yêucầu về một mô hình trao đổi thông tin nhanh đơn thuần hiệu suất cao tương thích về mặt sử dụng, được viết trên nền web được đặt ra. Cũng chính vì tăng trưởng nhanh của công nghệ tiên tiến web. Có rất nhiều website hay có ích cho người dùng nhưng đồng thời với đó là việc người dùng phải ghi nhớ quá nhiều thông tin thông tin tài khoản, mà nhiều lúc là trùng lặp cho những website khác nhau. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để người dùng ít phải ghi nhớnhững thông tin đó. Vấn đề đó được xử lý bằng cách sử dụng công nghệ OpenID. Công nghệ được cho phép người dùng sử dụng những thông tin tài khoản sẵn có để truy vấn vào những website có tương hỗ công nghệ tiên tiến này. Từ những nhu yếu trên, so sánh với 1 số ít loại hìnhtrao đổi thông tin trải qua mạng Internet như những ứng dụng Yahoo Messenger, Window Messenger. Ta thấy được sự phiền phức khi muốn sử dụng những phần mền này phải setup lên máy mới hoàn toàn có thể sử dụng. Vì thế sáng tạo độc đáo xây dựng một website hoàn toàn có thể triển khai việc trao đổi message nhanh, thuận tiện và hoàn toàn có thể sử dụng được ngay những thông tin tài khoản người dùng sẵn sinh ra .

pdf45 trang |

Chia sẻ: lvbuiluyen

| Lượt xem: 3391

| Lượt tải : 5download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Xây dựng ứng dụng webchat, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Nguyễn Ngọc Tráng – Khoa CNTT – ĐHCN Đề tài: Xây dựng ứng dụng WEB CHAT
I
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
Nguyễn Ngọc Tráng
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEBCHAT
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành: Công nghệ thông tin
Cán bộ hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Hậu
HÀ NỘI – 2010
Nguyễn Ngọc Tráng – Khoa CNTT – ĐHCN Đề tài: Xây dựng ứng dụng WEB CHAT
I
Lời cảm ơn
Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn và lòng biết ơn sâu sắc đến thạc sỹ Nguyễn Thị
Hậu người đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện khoá luận
tốt nghiệp.
Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo đã giảng dạy tôi trong suốt
bốn năm học qua, đã cho tôi nhiều kiến thức quý báu để tôi vững bước trên con đường
học tập của mình.
Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các bạn trong lớp K51CB, và K51CHTTT đã ủng hộ
khuyến khích tôi trong suốt quá trình học tập tại trường.
Và cuối cùng, tôi xin bày tỏ niềm biết ơn vô hạn tới bố mẹ tôi, anh tôi, và những
người bạn thân luôn bên cạnh, động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện khoá luận
tốt nghiệp.
Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2010
Sinh Viên
Nguyễn Ngọc Tráng
Nguyễn Ngọc Tráng – Khoa CNTT – ĐHCN Đề tài: Xây dựng ứng dụng WEB CHAT
II
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hiện nay, nhu cầu thông tin liên lạc phát triển, nhu cầu trao đổi thông tin nhanh
và hiệu quả ngày càng gia tăng. Cùng với đó là sự phát triển của công nghệ thông tin
và hệ thống mạng Internet. Với các yếu tố trên, yêu cầu về một loại hình trao đổi thông
tin nhanh đơn giản hiệu quả phù hợp về mặt sử dụng, được viết trên nền web được đặt
ra.
Cũng chính vì phát triển nhanh của công nghệ web. Có rất nhiều trang web hay
hữu ích cho người dùng nhưng đồng thời với đó là việc người dùng phải ghi nhớ quá
nhiều thông tin tài khoản, mà đôi khi là trùng lặp cho các trang web khác nhau. Vấn đề
đặt ra là làm thế nào để người dùng ít phải ghi nhớ những thông tin đó. Vấn đề đó
được giải quyết bằng cách sử dụng công nghệ OpenID. Công nghệ cho phép người
dùng sử dụng các tài khoản sẵn có để truy cập vào các trang web có hỗ trợ công nghệ
này.
Từ các yêu cầu trên, đối chiếu với một số loại hình trao đổi thông tin thông qua
mạng Internet như các phần mềm Yahoo Messenger, Window Messenger… Ta thấy
được sự bất tiện khi muốn sử dụng các phần mền này phải cài đặt lên máy mới có thể
sử dụng. Vì thế ý tưởng xây dựng một trang web có thể thực hiện việc trao đổi
message nhanh, thuận tiện và có thể sử dụng được ngay các tài khoản người dùng sẵn
ra đời.
Nguyễn Ngọc Tráng – Khoa CNTT – ĐHCN Đề tài: Xây dựng ứng dụng WEB CHAT
III
MỤC LỤC
Bảng các kí hiệu và chữ viết tắt ………………………………………………………………………. V
Danh mục hình vẽ …………………………………………………………………………………………. VI
Danh mục bảng biểu ……………………………………………………………………………………… VI
MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………………… 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB CHAT 2
1.1 Nội dung bài toán ………………………………………………………………………………….. 2
1.2 Ứng dụng của bài toán …………………………………………………………………………… 2
1.3 Các hướng giải quyết đã được nghiên cứu ……………………………………………….. 3
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KIẾN THỨC HỖ TRỢ ……………………………………………….. 4
2.1 Ngôn ngữ lập trình ………………………………………………………………………………… 4
2.1.1 HTML (Hyper text Mark Language) …………………………………………………………… 4
2.1.2 CSS (Cascading Style Sheets) ……………………………………………………………………. 4
2.1.3 PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) …………………………………………………………… 5
2.1.4 Javascript ………………………………………………………………………………………………… 6
2.2 Apache HTTP Server …………………………………………………………………………….. 6
2.3 MySql …………………………………………………………………………………………………. 7
2.4 Ajax …………………………………………………………………………………………………….. 7
2.5 Công nghệ OpenID ……………………………………………………………………………….. 9
2.5.1 Giới thiệu về OpenID ……………………………………………………………………………….. 9
2.5.2 Các lợi ích khi sử dụng OpenID …………………………………………………………………. 9
2.5.3 Google OpenID………………………………………………………………………………………. 10
CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB CHAT …………………………………. 15
3.1 Khảo sát hệ thống Web Chat ………………………………………………………………… 15
3.2 Phân tích yêu cầu hệ thống Web Chat ……………………………………………………. 15
3.3 Phân tích hệ thống Web Chat ……………………………………………………………….. 16
3.3.1 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống ………………………………………………………………………. 16
Nguyễn Ngọc Tráng – Khoa CNTT – ĐHCN Đề tài: Xây dựng ứng dụng WEB CHAT
IV
3.3.2 Biểu đồ phân rã chức năng ………………………………………………………………………. 16
3.3.3 Mô hình thực thể liên kết …………………………………………………………………………. 18
3.3.4 Luồng sự kiện ………………………………………………………………………………………… 18
3.4 Thiết kế hệ thống Web Chat …………………………………………………………………. 21
3.4.1 Chuyển mô hình ER thành mô hình quan hệ ………………………………………………. 21
3.4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý …………………………………………………………………….. 21
3.4.3 Thiết kế giao diện người dùng ………………………………………………………………….. 23
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ …………………………………………….. 26
4.1 Cài đặt ứng dụng …………………………………………………………………………………. 26
4.2 Thực nghiệm ………………………………………………………………………………………. 26
4.2.1 Thực nghiệm về giao diện chương trình …………………………………………………….. 26
4.2.2 Thực nghiệm về tính năng của chương trình ………………………………………………. 26
4.2.3 Một số thực nghiệp khác …………………………………………………………………………. 28
KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………………… 30
Phụ lục………………………………………………………………………………………………………….. 31
Tài liệu tham khảo ………………………………………………………………………………………… 38
Nguyễn Ngọc Tráng – Khoa CNTT – ĐHCN Đề tài: Xây dựng ứng dụng WEB CHAT
V
Bảng các kí hiệu và chữ viết tắt
Kí hiệu Diễn giải
HTML HyperText Markup Language
WWW World Wide Web
URL Uniform Resource Locator
CSS Cascading Style Sheets
PHP PHP: Hypertext Preprocessor
Ajax Asynchronous JavaScript and XML
HTTP Hypertext Transfer Protocol
Nguyễn Ngọc Tráng – Khoa CNTT – ĐHCN Đề tài: Xây dựng ứng dụng WEB CHAT
VI
Danh mục hình vẽ
Hình 1: Chu trình xử lý của Ajax ………………………………………………………………… 8
Hình 2: Quá trình xác thực Google OpenID ……………………………………………….. 11
Hình 3: Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống Coltech Chat ……………………………………….. 16
Hình 4: Biểu đồ phân rã chức năng ……………………………………………………………. 16
Hình 5: Biểu đồ ngữ cảnh ………………………………………………………………………… 18
Hình 6: Thiết kế giao diện – Layout chương trình……………………………………….. 23
Hình 7: Thiết kế giao diện – Form đăng nhập ……………………………………………… 24
Hình 8: Thiết kế giao diện – Form đăng ký ………………………………………………… 24
Hình 9: Thiết kế giao diện – Đăng nhập google ………………………………………….. 25
Hình 10: Thiết kế giao diện – Giao diện chính ……………………………………………. 25
Hình 11: Xác nhận việc sử dụng thông tin của hệ thống ………………………………. 27
Hình 12: Giao diện chat …………………………………………………………………………… 27
Danh mục bảng biểu
Bảng 1: Thiết kế cở sở dữ liệu – Bảng User ……………………………………………….. 22
Bảng 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu – Bảng Message ………………………………………….. 22
Bảng 3: Thiết kế cơ sở dữ liệu – Bảng Friendlist ………………………………………… 22
Nguyễn Ngọc Tráng – Khoa CNTT – ĐHCN Đề tài: Xây dựng ứng dụng WEB CHAT
1
MỞ ĐẦU
Hiện nay, thế giới đang chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Internet và các ứng
dụng trên Internet. Cùng với sự phát triển đó cộng với nhu cầu trao đổi và thông tin
liên lạc một cách nhanh chóng và tiện lợi đã thúc đẩy sự phát triển các phần mềm để
trao đổi thông tin một cách tức thì. Điển hình cho các phần mềm đó là ứng dụng
“chat”. Các ứng dụng cho phép người dùng gửi và nhận các thông điệp nhanh chóng
một cách trực tiếp với nhau. Vì thế những ứng dụng như “Window Messeger”, “Yahoo
Messeger”… ra đời. Nhưng vấn đề đặt ra là với các phần mềm “chat” như trên thì một
yêu cầu gần như bắt buộc là việc phải cài đặt ứng dụng để có thể sự dụng chúng. Từ
đó nảy sinh ra ý tưởng đưa các ứng dụng chat lên Web. Một câu hỏi đặt ra là tại sao lại
là web và sự tiện lợi có được là gì khi đưa những ứng dụng “chat” lên web. Câu trả lời
rất đơn giản: Với “Web” bạn có thể thao tác bất cứ đâu có Internet mà không yêu cầu
phải cài đặt ứng dụng. Điều đó mang lại sự thuận tiện cho người dùng và đồng thời là
sự tiết kiệm tài nguyên máy tính một cách đáng kể. Thử tưởng tượng nếu bạn phải làm
việc với một máy tính được kết nối Internet nhưng lại không cài sẵn một chương trình
ứng dụng chat mà bạn cần cho việc trao đổi thông tin với người khác. Thì việc phải tải
ứng dụng và cài đặt ứng dụng đó lên máy tính rõ ràng là rắc rối và phiền phức hơn rất
nhiều so với việc dùng một trang web có cùng chức năng.
Cùng với đó, với sự phát triển bùng nổ của công nghệ web và sự hỗ trợ ngày
càng mạnh của các ngôn ngữ lập trình. Việc tạo ra một trang web có khả năng hoạt
động với các chức năng như một ứng dụng được cài trên máy tính là hoàn toàn có thể.
Vì vậy, việc đưa một ứng dụng trên máy tính lên thành một trang web trở thành một
nhu cầu thiết thực và cần thiết.
Với những lý do trên, khóa luận sẽ tập trung để giải quyết vấn đề xây dựng một
ứng dụng web chat với đề tài “Xây dựng ứng dụng web chat”. Với mục tiêu đề tài là
xây dựng một trang web có khả năng tương tự như những phần mềm chat được cài đặt
trên máy tính đã có trước đây. Cùng với đó khóa luận cũng tập trung hướng tới những
công nghệ hỗ trợ cho sự tiện dụng của người dùng như công nghệ “OPENID” để
nhằm mục đích hoàn thiện hơn nữa các chức năng của một ứng dụng web chat.
Nguyễn Ngọc Tráng – Khoa CNTT – ĐHCN Đề tài: Xây dựng ứng dụng WEB CHAT
2
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN XÂY DỰNG ỨNG DỤNG
WEB CHAT
1.1 Nội dung bài toán
Một website có chức năng phục vụ người dùng trao đổi thông tin trực tiếp với
nhau. Đầu tiên người dùng truy cập trang web, đăng ký một tài khoàn trên website.
Sau đó người dùng đăng nhập hệ thống. Sau khi người dùng đăng nhập vào hệ thống,
Hệ thống sẽ hiển thị danh sách bạn của người dùng, các thông điệp được gửi đến cho
người dùng khi người dùng không online (offline message). Khi tham gia hệ thống
người dùng có thể thực hiện một số thao tác:
− Thêm bạn mới
− Xóa một hay nhiều người trong danh sách bạn
− Gửi message tới một người dùng khác.
− Chỉnh sửa lại thông tin cá nhân của mình sau khi đăng ký.
− Thay đổi mật khẩu đăng nhập của tài khoản.
− Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn của một hệ thống khác. (Công nghệ
OpenID).
1.2 Ứng dụng của bài toán
Ứng dụng của bài toán rất rõ ràng và được thể hiện ngay qua tên đề tài đó là xây
dựng một ứng dụng chat ngay trên web, tức là một trang web cho phép người dùng
trao đổi thông điệp một cách nhanh chóng. Và không như các phần mềm ứng dụng
chat yêu cầu phải cài đặt phần mềm lên máy tính vừa tốn thời gian vừa tốn tài nguyên
máy tính, web chat mà khóa luận hướng tới để xây dựng vừa đơn giản vừa tiện lợi lại
có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi. Đấy là sự tiện lợi lớn nhất mà web chat mang lại cho
người dùng. Đó cũng chính là xu hướng chung của các hệ thống hiện nay.
Với ứng dụng web chat này chúng ta hoàn toàn có thể đưa vào như một chức
năng gắn kèm với một trang web, một diễn đàn trên Internet. Một trang web thông tin
sẽ trở nên thu hút người dùng hơn nếu nó có thêm các chức năng của hệ thống web
chat mà ta đang nói đến.
Hay như một trang web thương mại điện tử, nếu được đính kèm một hệ thống
tương tự như thế này, người dùng sẽ có nhiều cơ hội hơn để trao đổi thông tin với
Nguyễn Ngọc Tráng – Khoa CNTT – ĐHCN Đề tài: Xây dựng ứng dụng WEB CHAT
3
nhau, tham khảo được nhiều hơn các thông tin của nhau, từ đó dễ dàng hơn trong việc
đưa ra quyết định có hay không mua sản phẩm của trang web kia. Thậm chí ở một cái
nhìn nào đó, hệ thống chat sẽ là kênh quảng cáo cho trang web thương mại điện tử
này.
1.3 Các hướng giải quyết đã được nghiên cứu
Hiện nay, người dùng đã quá quen thuộc với Yahoo Messeger hay Gtalk, những
phần mềm “chat” phổ biến và có rất nhiều tiện ích. Những phần mềm này mang đến
nhiều tính năng hữu dụng: gửi nhận tin nhắn (thông điệp), voice chat, video chat, send
file… Tuy nhiên những phần mềm này lại có nhược điểm như đã trình bày ở trên. Đó
là để sử dụng chúng ngoài việc cài đặt phần mềm tốn nhiều thời gian. Thì còn yêu cầu
phải đăng ký tài khoản người dùng với yahoo hay google tùy vào phần mềm mà bạn
dùng. Điều này không thực sự thuận tiện cho người dùng khi họ muốn có một công cụ
thật sự tiện dụng mà không mất thời gian cài đặt cũng như tài nguyên máy tính. Vì thế
mặc dù đã có những phần mềm rất tốt phục vụ cho việc trao đổi thông tin thì vẫn cần
có những hệ thống cho phép người dùng có thể “chat” ngay trên web với một trình
duyệt thông thường mà bất kỳ máy tính kết nối Internet nào cũng có thể thực thi.
1.4 Hướng giải quyết của khóa luận.
Với những hướng giải quyết đã được nghiên cứu, khóa luận chọn ra một hướng
giải quyết mới, đó là đưa ứng dụng chat lên nền web. Điều đó mang lại sự tiện lợi
không nhỏ cho người dùng vì có thể sử dụng ứng dụng ngay tức thì mà không cần phải
cài đặt phần mềm. Hơn nữa hiện nay, sự phát triển của công nghệ web cũng như các
hỗ trợ ngày càng cao của nó. Các ứng dụng trên nền web cũng có thể phát triển những
tính năng tương với các phần mềm ứng dụng cài đặt.
Từ đó, tôi đã xây dựng hệ thống “Ứng dụng Web Coltech Chat”. Ngoài các tính
năng truyền thống của một hệ thống chat, Hệ thống mà khóa luận xây dựng sẽ đưa ra
một tính năng mới là cho phép người dùng sử dụng một tài khoản người dùng sẵn có
của Google để đăng nhập và sử dụng hệ thống như một người dùng bình thường của
hệ thống.
Nguyễn Ngọc Tráng – Khoa CNTT – ĐHCN Đề tài: Xây dựng ứng dụng WEB CHAT
4
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KIẾN THỨC HỖ TRỢ
2.1 Ngôn ngữ lập trình
Để xây dựng lên một hệ thống là phần mềm ứng dụng hay một trang web thì đầu
tiên cần phải sử dụng đến các ngôn ngữ lập trình. Và trong mục tiêu riêng của khóa
luận các ngôn ngữ lập trình ở đây nói riêng là các ngôn ngữ lập trình web như: html,
php, javascript, asp.net…. Và ở đây, tôi chọn php như là ngôn ngữ chính để xây dựng
hệ thống của khóa luận. Kết hợp với các ngôn ngữ như là html, javascript, css để xây
dựng nên một hệ thống như yêu cầu đặt ra.
2.1.1 HTML (Hyper text Mark Language)
HTML hay là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. HTML không phải là một ngôn
ngữ lập trình mà nó là một ngôn ngữ “đánh dấu” cho phép tạo ra một tài liệu có cấu
trúc để định nghĩa nên một tran web cũng như tạo ra các liên kết hay cho phép nhúng
các hình ảnh hay clip vào một trang tài liệu. HTML sử dụng các thẻ (tags) để tạo ra
một trang web. Một file tài html cũng chính là một trang web.
HTML được khai báo trong cặp thẻ chính là. Và cấu trúc của một
thành phần HTML có dạng content. Sau đây
là ví dụ về một file HTML đơn giản để minh họa:
Ví dụ
Hello
Phần hiện thị chính của trang web được viết nằm trong cặp thẻ,
phần ở giữa cặp thẻ là phần đầu của trang web cung cấp các thông tin
của trang web như: tiêu đề (trong cặp thẻ ), hay cung cấp các khóa tìm
kiếm (trong cặp thẻ ), ….
2.1.2 CSS (Cascading Style Sheets)
CSS viết tắt của Cascading Style Sheets. CSS định nghĩa cách hiển thị một thành
của các thành phần của HTML. CSS có thể được viết thẳng trong file html, hay viết ra
một file *.css riêng và được khai báo trong phần head của trang web nếu muốn sử
dụng các thành phần trong file css đó. Việc sử dụng CSS hạn chế làm rối mã HTML của
trang web bằng các thẻ quy định kiểu dáng (chữ đậm, chữ in nghiêng, chữ màu…),
Nguyễn Ngọc Tráng – Khoa CNTT – ĐHCN Đề tài: Xây dựng ứng dụng WEB CHAT
5
khiến mã nguồn của trang web được gọn, tách nội dung của trang web và định dạng
hiển thị, dễ dàng cho việc cập nhật nội dung. Đồng thời việc sử dụng CSS tạo ra
style có thể được áp dụng cho nhiều trang web, giúp tránh phải lặp lại việc định dạng
cho các trang web giống nhau.
Có 3 cách để sử dụng được CSS cho trang web:
– Áp dụng trực tiếp cho đối tượng hay một thành phần của trang web bằng một
thuộc tính style (trường hợp này css chỉ có thể được áp dụng cho một thành
phần chứa nó).
– Đặt CSS ở đầu trang web (phần header) để áp dụng cho duy nhất trang web ấy.
– Đặt CSS trong một file *.css riêng biệt và có thể đưa vào nhiều trang khác
nhau. Để khai báo cho một trang web sử dụng file style.css ta dùng đoạn mã
sau: Một ví dụ về của CSS:
body {
font-family:arial;
font-size: 14px;
color:#000000;
}
2.1.3 PHP (PHP: Hypertext Preprocessor)
Là một ngôn ngữ lập trình dạng ngôn ngữ kịch bản chuyên dùng để phát triển các
ứng dụng trên máy chủ. PHP thích hợp để lập trình web và có thể nhúng vào HTML
một cách khá dễ dàng. PHP cũng là ngôn ngữ được tối ưu hóa cho các ứng dụng web,
có tốc độ nhanh, nhỏ gọn…. Cấu trúc chương trình của PHP cũng gần tương tự như
các ngôn ngữ lập trình như C hay Java là cho PHP dễ học, dễ tiếp cận hơn. Từ đó thời
gian để xây dựng một hệ thống ứng dụng web bằng PHP là khá nhanh. Một ví dụ minh
họa mã PHP được nhúng trong mã HTML:
Example
Nguyễn Ngọc Tráng – Khoa CNTT – ĐHCN Đề tài: Xây dựng ứng dụng WEB CHAT
6

Mã PHP được viết trong cặp thẻ (
đánh dấu sự kết thúc của đoạn mã PHP). Hiện nay, PHP trở nên phổ biến và là ngôn
ngữ lập trình ứng dụng web phổ biến nhất trên thế giới. Đã có rất nhiều frame work
được xây dựng để làm một hệ thống ứ

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments