CNTT-TT

1
5153/QĐ-BGDĐT
30/11/2018
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 •  Tải tập tin

2
15/2018/TT-BGDĐT
27/07/2018
Thông tư Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm

Advertisement
 •  Tải tập tin

3
1294/BGDĐT-CNTT
31/03/2017
Công văn số 1294/BGDĐT-CNTT về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi năm 2017

 •  Tải tập tin

4
117/QĐ-TTg
25/01/2017
Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025”

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

5
4125/BGDĐT-CNTT
23/08/2016
Công văn số 4125/BGDĐT-CNTT về việc triển khai Cuộc thi quốc gia “Sinh viên với An toàn thông tin” năm 2016

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

6
3895/BGDĐT-VP
10/08/2016
Công văn số 3895/BGDĐT-VP về việc giới thiệu chữ ký Phó Cục trưởng Cục CNTT

 •  Tải tập tin

7
188/CNTT
28/06/2016
Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính Phủ về Chính phủ điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Advertisement
 •  Tải tập tin

8
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT
21/06/2016
Thông tư liên tịch Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

 •  Tải tập tin

9
2005/QĐ-BGDĐT
14/06/2016
Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính Phủ về Chính phủ điện tử

 •  Tải tập tin

10
1819/QĐ-TTg
26/10/2015
Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020

 •  Tải tập tin

11
36a/NQ-CP
14/10/2015
Nghị quyết về Chính phủ điện tử

Advertisement
 •  Tải tập tin

12
893/QĐ-TTg
19/06/2015
Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020

 •  Tải tập tin

13
26/NQ-CP
15/04/2015
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát t

 •  Tải tập tin

14
80/2014/QĐ-TTg
30/12/2014
Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

 •  Tải tập tin

15
03/2014/TT-BTTTT
11/03/2014
Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

16
99/QĐ-TTg
14/01/2014
Quyết định số 99/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”

 •  Tải tập tin

17
72/2013/NĐ-CP
15/07/2013
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Advertisement
 •  Tải tập tin

19
03/2013/TT-BTTTT
22/01/2013
Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

20
15/CT-TTg
22/05/2012
Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

 •  Tải tập tin

21
55/BTTTT-ƯDCNTT
10/01/2012
Công văn hướng dẫn về chức trách, nhiệm vụ, năng lực của Giám đốc công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

 •  Tải tập tin

22
106/2011/NĐ-CP
23/11/2011
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

 •  Tải tập tin

23
2589/BTTTT-ƯDCNTT
24/08/2011
Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

24
19/2011/TT-BTTTT
01/07/2011
Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Advertisement
 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

26
43/2011/NĐ-CP
13/06/2011
Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

 •  Tải tập tin

28
06/2011/TT-BTTTT
28/02/2011
Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

30
28/2010/TT-BTTTT
13/12/2010
Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

31
1755/QĐ-TTg
22/09/2010
Quyết định phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”

 •  Tải tập tin

32
21/2010/TT-BTTTT
08/09/2010
Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

33
1605/QĐ-TTg
27/08/2010
Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015

Advertisement
 •  Tải tập tin

34
12/2010/TT-BTTTT
18/05/2010
Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin

 •  Tải tập tin 1
 •  Tải tập tin 2

35
63/QĐ-TTg
13/01/2010
Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020

 •  Tải tập tin

36
102/2009/NĐ-CP
06/11/2009
Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

 •  Tải tập tin

37
102/2009/NĐ-CP
06/11/2009
Nghị định số 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

 •  Tải tập tin

39
34/2008/CT-TTg
03/12/2008
Chỉ thị số 34/2008/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

 •  Tải tập tin

40
64/2007/NĐ-CP
10/04/2007
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

41
26/2007/NĐ-CP
15/02/2007
Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Advertisement
 •  Tải tập tin

42
67/2006/QH11
29/06/2006
Luật Công nghệ thông tin

 •  Tải tập tin

43
51/2005/QH11
29/11/2005
Luật giao dịch điện tử

 •  Tải tập tin

44
246/2005/QĐ-TTG
06/10/2005
Quyết định số 246/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

 •  Tải tập tin
5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments